Nieuwsarchief

Nieuwsarchief eerste kwartaal 2007

Nieuws van en over Harpel.

 

Jaarvergadering Stichting Buurthuis
HARPEL - Woensdagavond werd de jaarvergadering van de Stichting Buurthuis Harpel gehouden, er waren ruim 20 personen aanwezig toen voorzitter Jan Wubs de vergadering met een kort welkomstwoord en een kort overzicht van het afgelopen jaar opende, de secretaris was afwezig, de notulen werden door de voorzitter gelezen en goedgekeurd. Daarna gaf penningmeester Trieneke ten Have een overzicht van het financieel reilen en zeilen van de stichting. Het bleek dat het afgelopen jaar een goed jaar voor de stichting is geweest. In de begroting voor het komende jaar blijkt dat het er minder rooskleurig uit zou zien, tenzij er passende maatregelen worden genomen door onder anderen wat meer activiteiten in het Buurthuis zouden worden georganiseerd. Er werden verschillende mogelijkheden door de vergadering besproken, het bestuur zal zich de komende tijd beraden welke stappen er genomen moeten of kunnen worden om de financiele tekorten weg te werken. Besloten werd dat er in de komende tijd opnieuw een vergadering zal worden belegd, waarin het bestuur met inmiddels uitgedachte voorstellen zal komen. Geert Velthuis deed namens de kascommissie verslag van het nazien van de boeken en bescheiden, vertelde dat dit alles in de beste orde was bevonden, en stelde voor de penningmeester decharge te verlenen, aldus besloten. Als nieuw bestuurslid voor de aftredende Klaas Langerhuizen werd Johan van Dorp gekozen. Na de rondvraag waarin verschillende vragen werden beantwoord, sloot de voorzitter met een dankwoord de vergadering.
Geplaatst: 28-03-2007 om 23:22

Paaspuzzelrit van Radio Westerwolde
VLAGTWEDDE - Waar de eerste rit reeds een succes was met meer dan 75 inschrijvingen, zijn het aantal inschrijvingen van de laatste ritten een nog groter succes met meer dan 150 auto's. We mogen dan ook spreken van een zeer populaire puzzeltocht. Deze zal worden verreden op 2e Paasdag 9 april, en voert door het mooie Westerwolds landschap met al zijn uitlopers. Dit jaar zal de route voor het eerst internationaal zijn, en extra lang met een stop onderweg waar o.a koffie en broodjes verkrijgbaar zijn. Er zijn 4 verschillende puzzels in deze rit opgenomen, namelijk in de leeftijdscategorie tot 5 jaar, 6 tot 9 jaar, 9 tot 12 jaar en natuurlijk de 'normale' puzzel. Dus aan de kleintjes op de achterbank is ook gedacht. De winnaar van deze rit ontvangt naast de eerste prijs, een wisselbeker met daarin zijn of haar naam gegraveerd. Tijdens de rit zendt Radio Westerwolde de top 100 van 1982 uit, waarin tussen de platen door aanvullende informatie wordt gegeven over de rit. Inschrijving kan vanaf half 1 tot 2 uur s'middags bij de Studio van Radio Westerwolde aan de Dr.Prinsemastraat 7a in Vlagtwedde. De Paaspuzzelrit is een samenwerking van Radio Westerwolde en VV Westerolde.
Geplaatst: 20-03-2007 om 20:14  - Gewijzigd: 21-03-2007 om 16:51

13e editie Playbackshow een succes
HARPEL - Vrijdagavond 16 maart was er weer de jaarlijkse Playbackshow in een afgeladen buurthuis. Tedo Swarts was evenals vorige keer de presentator. De muziek werd geregeld door Henk Jan Meendering. De jury bestond dit jaar uit; Inge Smit, Eddy Opheikens en voorzitter Jochem van der Woude.
Ook dit jaar hadden weer veel deelnemers zich opgegeven om mee te doen aan de playbackshow. Er waren 6 acts bij de kinderen en 13 acts bij de volwassen
Alle deelnemers deden hun uiterste best om in de prijzen te vallen, voor de jury was het dan ook geen eenvoudige taak om de winnaars aan te wijzen. Dit jaar werden de punten voor het eerst verdeeld door middel van bordjes. Het hoogste cijfer was een tien. Er waren geen onvoldoendes te verdelen, het laatste cijfer wat kon worden uitgedeeld was een 6.

Bij de kinderen waren de winnaars:
1 - Het leven is van mij, Musical Eliza - (Michelle Manning)
2 - Hij is een kei, Klaartje en Nikki - (Elin en Ilse Manning)
3 - Tele Romeo, K3 - (Silke Spiegelaar, Sidney Swinkels en Demi-Beau van 't Veer)

Bij de volwassenen:
1 - Hurt, Christina Aquilera, (Marianne )
2 - Bier, Patat en Rock en Roll, Mooi Wark, (Arjan, Hilvert, Jarno en Marwin)
2 - Turn on your lovelight, Blues Brothers, (Paulien, Margriet, Joke en Marianne)
3 - Spin Around, Josie en de Pussiecats, (Joke, Marianne en Marijke

De amusementsprijs:
- Bier, Patat en Rock en Roll, Mooi Wark, (Arjan, Hilvert, Jarno en Marwin)

Marianne wist voor de derde keer op rij de wisselbeker te winnen en mag deze nu dus houden. Het was een geslaagde avond.
[ De Foto's ]

Geplaatst: 19-03-2007 om 18:18

Jaarvergadering Plaatselijk Belang
HARPEL - De voorzitter Jacob Nijboer kon een goed gevulde zaal welkom heten, tijdens de Jaarvergadering van de Vereniging voor Plaatselijke Belangen in Harpel. Na het lezen van de notulen van de vorige jaarvergadering door Dick van Onselder, werden de ingekomen stukken behandeld. De penningmeester Ina Velthuis gaf uitleg over het financieel reilen en zeilen van de vereniging, en kon mededelen dat de vereniging dit jaar de boeken weer met een positief saldo kon besluiten. Bij de bestuursverkiezing werd Ali Baas, die niet herkiesbaar was, opgevolgd door Nina Brakkee. Na de rondvraag, waarin de nood van de wateroverlast in de kom van Harpel uitvoerig aandacht kreeg, werd overgegaan tot het afrekenen van de jachtvelden.
Bodemonderzoek TNO presentatie in het buurthuis
Na de pauze kregen Geert Metselaar, projectleider bij de opzet en het inrichten van het bestemmingsplan voor de buitengebieden van de gemeente Vlagtwedde, en Klaas Gringhuis het woord, zij vertelden aan de hand van videobeelden het doel van het opzetten van het bestemmingsplan in de buitengebieden van de gemeente Vlagtwedde. Er zullen nog verschillende inspraakavonden gehouden worden alvorens het gemeentebestuur van Vlagtwedde het bestemmingsplan aan de provincie kan aanbieden. Zij raadden met klem aan om vroegtijdig eventuele wijzigingen die men in het plan wenst aan te kaarten bij de instantie's. Het bestemmingsplan is tien jaar geldig.
Geplaatst: 06-03-2007 om 09:10

Workshop nieuwsvermelding op de website
WEDDE/HARPEL - Binnen afzienbare tijd heeft ieder dorp in onze omgeving zijn eigen website. De stichting "Op Droad" stimuleert op verschillende manieren het opzetten en onderhouden van deze "Dorpspleinen". Een belangrijk onderdeel van de sites is de nieuwsvermelding, om dit nu op een zo goed mogelijke manier te beheren had de stichting "Op Droad" op dinsdag 20 februari, een workshop georganiseerd in het Plattelandshuis aan de Lageweg in Wedde. Hiervoor hadden zich ongeveer 30 genodigden gemeld.
"Op Droad" had Jan Johan ten Have van "ten Have Tekst" uit Onstwedde uitgenodigd om een presentatie te houden over; wat is nieuws en hoe breng je dit. De deelnemers aan de workshop luisterden niet alleen, maar moesten ook zelf aan de slag. Aan de hand van een persbericht moest een nieuwsitem worden samengesteld. Dat dit nog niet zo eenvoudig is bleek wel uit de resultaten, bijna alle groepen maakten dezelfde fouten. De redactie van Harpel on-line nam ook deel aan deze avond om het nieuws nog beter aan u te presenteren. De deelnemers waren unaniem van mening dat het een heel leerzame avond was.
Geplaatst: 21-02-2007 om 09:34

Lezing Bodemonderzoek TNO in het Buurthuis
Drie jaar lang heeft de Geologische Dienst van TNO onderzoek gedaan in Westerwolde, vooral in het gebied ten zuiden van Onstwedde rond Harpel en Barlage. Op woensdagavond 14 januari kwamen medewerkers van TNO naar het Dorpshuis in Harpel om verslag te doen van de bereikte resultaten. Het doel van het onderzoek was om na te gaan welke onderzoeksmethoden succesvol kunnen worden toegepast om zonder boren de bodemopbouw vast te kunnen stellen. In dit door de Europese Unie financieel ondersteunde project werd samengewerkt met geologen uit Denemarken en Duitsland.
Allereerst is met metingen vanuit een helikopter de weerstand van de ondergrond gemeten. Omdat klei electromagnetische golven prima geleidt en zand niet, is in de metingen tot op een diepte van 50 tot 70 meter goed te zien waar deze grondsoorten voorkomen. Beginnend op plaatsen waar dikke kleilagen zijn gevonden is met behulp van lichte ontploffingen seismisch onderzoek gedaan. Een ontploffing zorgt ervoor dat een geluidsgolf door de grond reist, die door sommige lagen wordt weerkaatst. Door een lange rij microfoons aan het oppervlak worden de teruggekaatste golven opgevangen en doorgegeven aan de computer. Door veel van deze metingen op een rij te doen worden lagen in de ondergrond ‘zichtbaar’.
Bodemonderzoek TNO presentatie in het buurthuis
TNO heeft vooral gezocht naar een diepe geul die ongeveer 400.000 jaar geleden door smeltwater van een ijskap is gevormd. Deze is gevonden en met twee boringen verder onderzocht. Grof zand, dat in het onderste deel van deze 180 meter diepe geul voorkomt, vormt een laag waarin grondwater met een goede kwaliteit aanwezig is.
Dit onderzoek heeft veel informatie opgeleverd over de manier waarop dit type geulen is ontstaan. Samen met andere gegevens die de laatste jaren in Noord-Nederland zijn verzameld kunnen nu beter voorspellingen gedaan worden over de ligging van de zand- en kleilagen in deze geulen waardoor de kwaliteit van adviezen over de ondergrond verbeterd kan worden.
Geplaatst: 18-02-2007 om 11:34

Vernieuwen gasleiding
Het was in de jaren 1964/65 dat de gasunie, toen nog gevestigd aan de Burg. Romijnweg in Winschoten begon met de aanleg van een gasleiding, die bedoeld was voor de gasvoorziening van de inwoners van het Noordelijk gedeelte van de Gemeente Vlagtwedde. Daarvoor werd een gasontvangstation gebouwd aan de Harpelerweg even ten oosten van de Harpelersluis. Hiervoor was een aftakking gemaakt, van de gasleiding aan de Vossebergerweg, vandaar kwam het gas onder hoge druk binnen, het ontvangstation diende om de druk te verlagen waarna het verder getransporteerd werd via een buizenstelsel, naar het ontvangstation aan de Wollinghuizerweg, voor de verdere verdeling voor de aangesloten woningen, deze was echter te hoog om de woningen aan te sluiten. De inwoners van de Harpelerweg die aan deze leiding woonden konden aangesloten worden, daarvoor kregen zij een klein groen kastje aan de weg, voorzien van een drukregelaar, die de druk moest verlagen. Enige tijd later konden de rest van de woningen in Harpel worden aangesloten, en was de tijd van turf en en kolen stoken definitief voorbij. De buizen waardoor het gas getransporteerd werd waren gemaakt van gietijzer, die nu na ruim 40 jaar vervangen moet worden door kunstof (plastic) buizen, hiermee is de firma Hak, begin deze week begonnen, en denkt het werk in ongeveer 8 weken te kunnen klaren, het kan de aangeslotenen nog wel eens wat ongemakken bezorgen.
Vervanging gasleiding 1 Vervanging gasleiding 2 Vervanging gasleiding 3 Vervanging gasleiding 4
Geplaatst: 14-02-2007 om 11:53

Bodemonderzoek TNO
Voorjaar 2004 heeft er in onze omgeving een helicopter gevlogen met een soort "sigaar" eronder, deze heeft diepte foto's gemaakt en aan de hand hiervan zijn er in de afgelopen 3 winters bodemonderzoeken geweest van Wollinghuizen tot Vledderveen en van Blekslage tot Kieberg. Er werd elke tien meter een springlading geplaats om zo de bodemlagen in kaart te brengen. Op zoek naar een diepe geul ontstaan aan het eind van de laatste IJstijd. Mogelijk dat hierin goed drinkwater of gas zit. De resultaten zullen op 14 februari worden gepresenteerd. De grondeigenaren hebben inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen, echter belangstellenden zijn ook welkom vanaf 19.30 de lezing begint om 20.00 uur in 'Ons Buurthoes'. Uiteraard is er na afloop voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen onder het genot van een drankje.
Bodemonderzoek 1 Bodemonderzoek 2 Bodemonderzoek 3 Bodemonderzoek 4
Geplaatst: 09-02-2007 om 09:21

Open dag mestvergister
Het was alsof de wind nog mee wilde werken, om de open dag die gehouden werd voor de bezichtiging van de mestvergistings-installatie, op het bedrijf van de Familie Swinkels aan de Vloeiveldweg in Harpel, want door de vrij krachtige wind wapperden de vlaggen breeduit langs de oprijlaan, die de bezoekers naar de tent brachten, die opgezet was om de belangstellenden te ontvangen. Binnen in de tent hadden verschillende standhouders een plekje gevonden om de mensen de nodige voorlichting te verschaffen. De voorlichting die bedoeld was om de werking van de mestvergistings-installatie, aan de bezoekers duidelijk te maken. het was allereerst het adviesbureau E-kwadraat die probeerde om de mensen te adviseren over de bouw en de werking van de vergister, buiten waren het vooral vader en zoon Swinkels die de bezoekers probeerden duidelijk te maken wat de werking van de instalatie betrof en het werk wat er mee gemoeid was. Dat dit niet alles vanzelf ging kon Swinkels junior laten zien door het vullen van de voorraad trechter met de benodigde mais die er dagelijks mee gemoeid is. Binnen in de tent was het een mengeling van belangstelling en gezelligheid, want mede voor de gezelligheid was er cateringbedrijf ingehuurd die de inwendige mens moest verzorgen. Ook waren de Rabo- en ING bank vertegenwoordigd om de mensen de mogelijkheid van de financiering te vertellen. De famlie Swinkels mochten deze dag heel veel bezoekers ontvangen, en kunnen mede daardoor op een geslaagde dag terugzien.
Opendag Mestvergisting 1 Opendag Mestvergisting 2 Opendag Mestvergisting 3 Opendag Mestvergisting 4
Geplaatst: 03-02-2007 om 20:38

Snel internet voor "de Rots"
Een van de vijfenzeventig basisscholen, die volgens het Dagblad van het Noorden, deze week zijn aangesloten op het, in dit najaar aangelegde vlasvezelkabel, is de basisschool "de Rots" in Harpel. Begin deze week was de school aangesloten, en konden de kinderen naar hartelust op de verschillende PC's werken, volgens meester v.d.Woude een hele vooruitgang voor de school.
Tevens is er de mogelijkheid tot het projecteren van een rechtsstreekse videoverbinding op een groot interactief schoolbord. Volgens Edie Bunt directeur van Picto: "Om de kinderen vertrouwd te maken met met de snelle internet-verbinding, wordt het project "Glas in't Veen" opgezet, kinderen leren zo verschillende toepassingen van de nieuwe mogelijkheden, tegelijkertijd geldt ook voor de docenten dat zij de nieuwe onderwijsomgeving moeten leren gebruiken"
Geplaatst: 03-02-2007 om 11:47

Met een goede bedrijfsvoering is het nog goed boeren
Dat is ook de ervaring van de Fam. Swinkels, die in 1981 van uit Noord Brabant zich vestigden aan de Vloeiveldweg in Harpel. Met de aankoop van ongeveer 75 Ha landbouwgrond, van de ontginning Cunrau, in het Weenderveld, werd gestart met een melkveebedrijf met ± 75 melkkoeien, in de loop der jaren is het bedrijf uitgegroeid tot 200 Ha, 140 Ha grasland en 60 Ha maisland, met 275 melkkoeien. Toen in 2004 de mogelijkheid werd geboden om met behulp van een Rijkssubsidie, een biogasvergister te kunnen exploiteren, hebben Matty en Marianne Swinkels, die 2 jaar eerder het bedrijf van de ouders van Matty hadden overgenomen, deze mogelijkheid aangegrepen om tot het bouwen van deze installatie over te gaan, (de eerste in de gemeente Vlagtwedde). Deze vergister is bedoeld om doormiddel van drijfmest en mais electrische stroom op te wekken, en deze af te zetten aan een energie-bedrijf. De installatie bestaat uit 5 onderdelen, allereerst de sleufsilo waarin ± 75 Ha mais kan worden opgeslagen, deze wordt afgedekt met aarddappelvezels van de aarappelmeelfabriek AVEBE en is voldoende om een jaar lang de installatie van de nodige grondstof te voorzien, verder een hoofd- vergister, een na-vergister, een stroomgenerator en een gebouwtje met meet en regelapparatuur. De mais wordt betrokken van akkerbouwers uit de omgeving, die gaarne bereid zijn dit te verbouwen. De installatie heeft een capaciteit van 3mWh, hiervan kunnen 1200 tot 1500 gezinnen van de nodige energie worden voorzien. Met de bouw van de installatie werd in Mei 2006 begonnen, en in Oktober werd de installatie opgestart, na wat kleine aanloopproblemen draait de installatie nu goed, tot dit moment is er ongeveer 500.000 Kwh stroom geproduceerd. De bouw werd geadviseerd door het adviesbureau E-kwadraat, die voor 2 Februarie a.s. een open dag organiseren, waar ook alle Harpelers worden uitgenodigd, om deze installatie te bezichtigen. Matty en Marianne zien de toekomst, ook met deze tak van hun bedrijf, met vertrouwen tegemoet.
Mestvergisting 1 Mestvergisting 2 Mestvergisting 3 Mestvergisting 4 Mestvergisting 5 Mestvergisting 6
Geplaatst: 22-01-2007 om 19:00  - Gewijzigd: 22-01-2007 om 19:37

Storm raast over Harpel en Blekslage
Donderdagavond (18 januari) tijdens de hevige storm, die overal in het land voor veel ongemakken zorgde, was ook de Harpelerweg, in de buurt van de Harpelersluis, voor korte tijd voor alle verkeer afgesloten.
Stormschade
Om ongeveer negen uur 's avonds moest één van de bomen het ontgelden, deze viel dwars over de weg, de (toch al drukbezette) brandweer moest er aan te pas komen om de weg weer begaanbaar te maken. De brandweer van Vlagtwedde was om even over half elf ter plaatse. Om half twaalf was het karwei geklaard en kon de brandweer weer vertrekken.
Geplaatst: 19-01-2007 om 09:53

Lichte stijging aantal inwoners in 2006
Was het aantal inwoners 1 januari 2006 op 212 geteld, 31 december j.l. bleek dat het afgelopen jaar wegens wisseling van geboorte, huwelijk, verhuizing, overlijden, enz. een lichte stijging van het aantal inwoners tot gevolg heeft gehad, mede doordat een woning die in de loop van 2006 leeg kwam te staan, juist in de laatste weken voor het nieuwe jaar weer werd betrokken door een gezin van vier personen, steeg het aantal inwoners voor Harpel en Blekslage 212 naar 214 personen, was er op 1 januari één leegstaande woning, 31 december waren echter alle woningen weer bewoond, en is er van leegstand geen sprake meer, zo zien we ieder jaar weer een lichte schommeling, maar is het woordje leegloop voor Harpel gelukkig niet van toepassing.
Geplaatst: 02-01-2007 om 19:58  - Gewijzigd: 3-01-2007 om 12:47

Nieuwsarchiefpagina's

Nieuws uit 2020 Nieuws uit 2019 Nieuws uit 2018
Nieuws uit 2017 Nieuws uit 2016 Nieuws uit 2015 Nieuws uit 2014
Vierde kwart 2013 Derde kwart 2013 Tweede kwart 2013 Eerste kwart 2013
Vierde kwart 2012 Derde kwart 2012 Tweede kwart 2012 Eerste kwart 2012
Vierde kwart 2011 Derde kwart 2011 Tweede kwart 2011 Eerste kwart 2011
Vierde kwart 2010 Derde kwart 2010 Tweede kwart 2010 Eerste kwart 2010
Vierde kwart 2009 Derde kwart 2009 Tweede kwart 2009 Eerste kwart 2009
Vierde kwart 2008 Derde kwart 2008 Tweede kwart 2008 Eerste kwart 2008
Vierde kwart 2007 Derde kwart 2007 Tweede kwart 2007 Eerste kwart 2007
Vierde kwart 2006 Derde kwart 2006 Tweede kwart 2006 Eerste kwart 2006
Vierde kwart 2005 Derde kwart 2005 Tweede kwart 2005 Eerste kwart 2005
Tweede helft 2004 Tweede kwart 2004 Eerste kwart 2004
Vierde kwart 2003 Derde kwart 2003 Tweede kwart 2003 Eerste kwart 2003
Nieuws uit 2002

© Harpel.nl - Sitemap - Disclaimer - Nonix