Nieuwsarchief

Nieuwsarchief eerste kwartaal 2004

Nieuws van en over Harpel.

 

Generale repetitie in het Buurthuis
Maandagavond 15-03-2004 gaven Hans en Wendelien een generale repetitie in het buurthuis, ook Hilvert ten Have, Willemijn Potze, Joke ten Have en Nadiya Platje brachten een aantal nummers ten gehore.
De opkomst was behoorlijk en het applaus luid, een geslaagde generale dus.
foto 1 foto 2 foto 3
Geplaatst: 16-03-2004 om 08:18
Harpeler Playbackshow 2004
De elfde editie van de Harpeler Playbackshow was evenals voorgaande jaren weer een groot succes.

De uitslag en de foto's staan op deze pagina.
Geplaatst: 13-03-2004 om 12:01
Laatste spelletjes-avond voor dit seizoen
Vrijdagavond 5 maart werd in het buurthuis de laatste spelletjesavond gehouden. De opkomst was redelijk, met diverse spelletjes zoals klaverjassen, darten, sjoelen, enz hebben de aanwezigen zich zeer goed vermaakt. De organisatoren konden weer op een geslaagde avond terug zien.
Geplaatst: 06-03-2004 om 19:08
Jaarvergadering Chr. Vrouwenver.
Vrijdag 27 Febr. j.l. heeft de Chr. vrouwenver. "Rondom het Woord" haar jaarvergadering gehouden in het buurthuis. Mevr. Tempel-Daanje kon een goedgevulde zaal welkom heten, waarna het huishoudelijk gedeelte werd afgehandelt, met de opening door de presidente, en een jaarverslag van de sekretaresse: Mevr. de Vries-Arends, na de pauze werd door de toneelver. "de Weite" het vrolijk stuk "as t om senten gaait" opgevoerd, dat zeer wel in de smaak viel, na de uitslag van de verloting kon de presidente namens alle leden met een dankwoord aan spelers en alle aanwezigen, deze avond besluiten, en kunnen zij terugzien op een zeer geslaagde avond.
Geplaatst: 29-02-2004 om 14:53
Jaarvergadering Stichting Buurthuis
Maandag 23 Febr. j.l. werd de jaarvergadering van de Stichting Buurthuis Harpel gehouden. De opkomst was matig. Nadat de voorzitter Dhr. ten Have de vergadering met een welkomstwoord had geopend, werden door de secr.sse Mevr. Wennig- Twiest de notulen voorgelezen. Hierna werd door Mevr. ten Have-Moed een financieel overzicht (die door de kascommissie keurig in orde was bevonden) gegeven, hieruit bleek dat er een nadelig saldo was, dit was mede veroorzaakt door de vervanging van de vloer van de toneelzaal. Bij de bestuursverkiezing werden dhr. J. Klok, en mevr. Tr. ten Have-Moed herkozen, in de plaats van Mevr. T. Wenning-Twiest die niet herkiesbaar was, werd Mevr. H. Nonkes-Michels benoemd. Na de rondvraag werd nog een poosje gediscuseerd over het ondernemen van eventuele actie's ten bate van de buurthuis-kas. Na de mededeling dat er op 30 april a.s. weer een toneelavond zal worden gehouden, waar het Tangervolk een blijspel genaamd "lievevrouwenbedstro" zal opvoeren, sloot de voorz. de vergadering.
Geplaatst: 24-02-2004 om 22:47
Jaarverg. Vereniging v Plaatselijk Belang
Maandag 16 febr. werd de jaarvergadering v.d. ver. voor plaatselijk belangen van Harpel gehouden in het buurthuis. De opkomst van de leden was redelijk, nadat de voorz. Dhr. Wenning met een woord van welkom de vergadering had geopend, werd door mevr. Schoenmaker een overzicht gegeven over het afgelopen jaar, tevens deed zij verslag over financiële toestand van de vereniging, hier uit bleek dat er een klein batig saldo was, die aan de reserves werden toegevoegd.
Bij het punt bestuursverkiezing werd de plaats van Dhr. J. Klok die niet herkiesbaar was ingenomen door Mevr. I. Velthuis-Jongeling.
Na de pauze was er gelegenheid voor de rondvraag, allereerst was er de vraag of er ook een mogelijkheid voor de computerbezitters was, om aansluiting te krijgen op het ASDL, besloten werd dat het bestuur contact op zal nemen, met de vereniging in Sellingen, of er een mogelijkheid is om aansluiting te krijgen op de zender die door hen in gebruik zal worden genomen.
Tevens zal het bestuur contact opnemen met het gemeentebestuur, over het onderhoud van de bermen en het snoeien van de bossingels langs de verschillende wegen, ook voor het onderhoud van de bomen langs de Harpelerweg, hiervoor zullen enkele leden v/h bestuur, de vergadering, die binnenkort in het gemeentehuis zal worden gehouden, te bezoeken.
Hierna werd door de voorzitter met een woord van dank aan de aanwezigen de vergadering gesloten.
Geplaatst: 16-02-2004 om 23:56
In Harpel is het nog goed toeven.
Dat bleek dinsdagavond 13 jan., in de vergadering die was belegd door de gemeenteraad van Vlagtwedde, om in een z.g. dorpenronde de wensen en verlangens van de inwoners van Harpel te vernemen, en zo ook op deze manier de afstand tussen de raad en de inwoners van Harpel te verkleinen.
Burgemeester Broertjes kon om even over half 8 een volle zaal in het buurthuis verwelkomen, en zei mede namens de aanwezige raadsleden, verrast te zijn, maar het bijzonder fijn te vinden dat er zovelen aan de uitnodiging gehoor hadden gegeven, en werd overgegaan tot de discussie over de verschillende onderwerpen zoals: recreatie - voorzieningen - verkeersveiligheid en hoe het dorp Harpel er in 2020 uit zou moeten zien.
Alhoewel er niet van onhoudbare situatie's gesproken kon worden, bleken er onder de inwoners van Harpel nog verschillende wensen te leven, wensen waar de gemeenteraad misschien iets aan zou kunnen doen, dit was o.a. de bewegwijzering, vooral de voor enkele jaren geplaatste paddestoelen, en de minimaal kleine richtingsbordjes bij de verschillende invalswegen van Harpel, is bedroevend, dit komt de recreatie zeker niet ten goede.
Bij de voorzieningen bleek dat men graag een eigen ruimte voor het peuterspeelzaalwerk zou willen Een bescheiden uitbouw van het buurthuis die bij veel gelegenheden te klein blijkt te zijn. Ook de mogelijkheid tot het bouwen van enkele huizen (Harpel moet geen wereldstad worden!). Evenals het strooibeleid van de buurgemeente Stadskanaal. Het snoeien van de beplanting en het onderhoud van de bermen langs de verschillende wegen.
Tevens werd er aandacht gevraagd voor de doktersdiensten, en de stalling v/d ambulance, die vooral in het weekend en des nachts veel teveel tijd vergt.
Een verbinding van de Vloeiveld-/Wijnbossenweg met de Molenkampweg, zou een verlichting van het landbouwverkeer van de Harpelerweg kunnen betekenen.
Als alle hiervoren genoemde wensen in de komende jaren verwezenlijkt zouden kunnen worden, zal Harpel er in 2020 netjes uitzien, en als dan de rust gehandhaaft wordt zal het ook dan nog steeds aantrekkelijk zijn om hier in Harpel te vertoeven.
Het was reeds over 10 toen burg. Broertjes, de in een goede sfeer verlopende vergadering, met een woord van dank aan allen afsloot.
Dorpenronde
Meer foto's Een uitgebreider verslag.

Geplaatst: 14-01-2004 om 20:05  - Gewijzigd: 23-01-2004 om 22:51
Aantal inwoners in 2003 gedaald
Het aantal inwoners in Harpel en Blekslage, is in het jaar 2003 gedaald, door geboorte en binnenkomst nieuwe bewoners, kwamen er 19 personen bij, maar door vertrek en overlijden verminderde het aantal met 20 personen, dus een verschil van 1, zodat op 31 dec 2003 de teller op 207 bleef steken.
Was er op 1 januarie 2003 1 leegstaande woning, op 31 december waren dit 3, misschien dat dit de terugloop enigszins verklaard.
Daar we weten dat 1 woning binnen afzienbare tijd weer bewoond zal worden, hopen we dat ook de andere 2 zullen volgen, en dat daarmee het aantal inwoners weer zal stijgen.
Geplaatst: 11-01-2004 om 21:35
De Ned. Herv Evangelisatiever. Harpel
Precies 45 jaar na de officiële opening van het buurthuis Harpel, die toentertijd gebouwd werd in de 1e plaats voor de evangelisatievereniging, voor het houden van haar ere-diensten op zondagmiddag. Mede door de verbouw van de school, waar tot dat moment de activiteiten van de vereniging, zoals erediensten - zondagschool - jeugdvereniging en catechisatie's, plaats vonden, was het voor de vereniging niet meer mogelijk om haar werk voort te zetten.
Werd eerst nog geprobeerd een eigen onderkomen te vinden, dit bleek financieel niet haalbaar. Mede door de medewerking van de gemeente en het rijk, werd overgegaan tot oprichting van de stichting Buurthuis Harpel, die in febr. '58 begon met de bouw van het buurthuis, waardoor de vereniging haar activiteiten kon voortzetten.
Tot de jaren '80 waren het heel goede jaren voor de vereniging, maar mede door vertrek van de oude garde kwam de neerwaartse spiraal in beweging, waren eerst de verenigingen, zondagschool enz opgegeven, ook het aantal bezoekers van de zondagse erediensten werd zo bedroevend klein, dat het bestuur helaas moest besluiten om op zondag 28 dec. 2003 voor de laatste keer de deuren te openen voor het houden van een eredienst,
Geplaatst: 03-01-2004 om 22:27

Nieuwsarchiefpagina's

Nieuws uit 2020 Nieuws uit 2019 Nieuws uit 2018
Nieuws uit 2017 Nieuws uit 2016 Nieuws uit 2015 Nieuws uit 2014
Vierde kwart 2013 Derde kwart 2013 Tweede kwart 2013 Eerste kwart 2013
Vierde kwart 2012 Derde kwart 2012 Tweede kwart 2012 Eerste kwart 2012
Vierde kwart 2011 Derde kwart 2011 Tweede kwart 2011 Eerste kwart 2011
Vierde kwart 2010 Derde kwart 2010 Tweede kwart 2010 Eerste kwart 2010
Vierde kwart 2009 Derde kwart 2009 Tweede kwart 2009 Eerste kwart 2009
Vierde kwart 2008 Derde kwart 2008 Tweede kwart 2008 Eerste kwart 2008
Vierde kwart 2007 Derde kwart 2007 Tweede kwart 2007 Eerste kwart 2007
Vierde kwart 2006 Derde kwart 2006 Tweede kwart 2006 Eerste kwart 2006
Vierde kwart 2005 Derde kwart 2005 Tweede kwart 2005 Eerste kwart 2005
Tweede helft 2004 Tweede kwart 2004 Eerste kwart 2004
Vierde kwart 2003 Derde kwart 2003 Tweede kwart 2003 Eerste kwart 2003
Nieuws uit 2002

© Harpel.nl - Sitemap - Disclaimer - Nonix