Nieuwsarchief

Nieuwsarchief eerste kwartaal 2003

Nieuws van en over Harpel.

 

Omloop van de Veenkoloniën door HarpelZa 29 Maa 2003
Rond 13:40, iets later dan gepland, kwam de wielerwedstrijd 'Omloop van de Veenkoloniën' door Harpel.
Het veld van deze wielerronde, die zijn start en finish in Veendam heeft, zat nog dicht bijelkaar.
Zie de foto hieronder.
Omloop van de Veenkoloniën door Harpel
Het veld zit nog dicht bijelkaar.

Jaarvergadering v/d Stichting Buurthuis HarpelDo 27 Maa 2003
Donderdagavond 27 maart j.l. werd de jaarvergadering v/d Stichting Buurthuis Harpel gehouden. De voorz. Dhr H. ten Have opende met een welkomstwoord de vergadering en geeft het woord aan de secretaresse Mevr Tineke Wenning voor het lezen van het jaarverslag, te beginnen met de notulen van de laatstgehouden jaarvergadering, die onveranderd werden goedgekeurd.
Daarna gaf de penningmeesteresse Mevr Trineke ten Have een overzicht van de financiële handelingen over het afgelopen boekjaar, hieruit bleek dat er een nadelig saldo was, die mede veroorzaakt was door verplichte aankoop van onderdelen voor de brandbeveiliging, ook de begroting voor het komende jaar was nog niet helemaal sluitend. Dhr. Jan Kip deeld namens de kascommissie mee dat de boeken en bescheiden in de beste orde waren bevonden. Als nieuw kascommissielid werd in de plaats van Mevr Jannie Schoenmaker, Dhr. A. Tempel benoemd.
Daarna volgde de bestuursverkiezing, aftredend en herkiesbaar waren Mevr. Grietje Rakers-Küpers en Dhr K. Langerhuizen, die alle twee herbenoemd werden.
Na de pauze kwam allereerst het koninginnefeest aan de orde, de voorzitter deelt mee dat de toneelvereniging van Jipsingboertange het toneelstuk "knollen veur citroenen" hoopt op te voeren.
Dan komt het punt onderhoud aan de orde, gebleken is dat de vloer van het toneel aan onderhoud onderhevig is, het bestuur zal hiervoor de maatregelen nemen die nodig zijn.
Hierna was het het punt rondvraag aan de orde, hier werd geen gebruik van gemaakt, waarna de voorzitter met een woord van dank de vergadering ging sluiten.

Gezellige avondDi 25 Maa 2003
Afgelopen Vrijdagavond 21 maart j.l. was er weer een gezellige avond in het buurthuis georganiseerd, alwaar men naar hartelust kon sjoelen, darten of klaverjassen.
Alhoewel de publieke belangstelling beter was dan de eerste keer, had men op iets meer gerekend. De grootste belangstelling was er voor het klaverjassen, zodat met drie tafels om het hardst werd gedacht en gestreden, het hoogst aantal punten werd behaald door Hendrik Klasens, met 3968 pntn, gevolgd door Ed v.d. Bunt met 3727 pntn, als derde eindigde Jan Wubs met 3697 pntn.
Verder Jan Velthuis 3621, Willem Schoenmaker 3528, Grietje Rakers 3204, Reinie v. Hateren 3082, Jannie Schoenmaker 3026, Roald de Haan 2867 en Henk Baas 2808.
Het was even als de eerste keer een heel gezellige avond, het is de bedoeling de volgende winterperiode meer van deze avonden te organiseren in het buurthuis.

Playbackshow weer groot succesZa 15 Maa 2003
De playbackshow van afgelopen vrijdag was weer een groot succes. Het buurthuis was tot de laatste plaats bezet, er waren zelfs stoelen te weinig.
De winnaars:

Onderbouw:

  1. Doornroosje (Michelle, Manon en Marianne)
  2. K4 (Fianne, Nadine, Annemijn en Danielle)
  3. Ernst, Bobby en de rest (Peuters)

Bovenbouw:

  1. Vengaboys (Paulien, Moniek, Luuk en Daniel)
  2. Mud (Hilvert, Arjan en Jarno)
  3. K'Otic (Paulien, Gea, Froukje, Daniel, Arjan en Marwin)

Totaal winnaar onder- en bovenbouw (Wisselbeker):

  • Status Quo (Rudolf, Frank, Danny en Steffan)

De basisschool ontgroeid:

  1. Meatloaf (Nonnie en Simone)
  2. Mouth and McNeal (Hendrik en Annie)
  3. Band Aid (Alie, Geert, Bert, Anoushka, Tineke, Inge, Jannie, Mickey, Hena, Martijn en Gert)
Amusementsprijs: Sister Act (Henk, Willem, Jaap, Jan, Jan, Martin, Ed, Bert en Jochem)
De foto's staan op deze bladzijde. (jn)
Jaarfeest Chr. vrouwenverenigingZa 8 Maa 2003
Evenals voorgaande jaren had de vrouwenvereniging "Rondom het Woord" te Harpel weer haar jaarfeest georganiseerd, en wel op vrijdag 7 maart j.l. in het buurthuis.
De presidente Mevr. Tempel-Daanje kon tot vreugde van de vereniging een goed gevulde zaal begroeten, waarna ze met een korte meditatie naar aanleiding van een gedeelte uit Mattheus 7 de feestavond opende. Hierna was het woord aan de toneelver. "de Weite", die met het blijspel "Geluk komp mit de post" een vrolijk stuk voor het voetlicht bracht. Het stuk werd voortreffelijk gespeeld, zodat de aanwezigen volop genoten.
Na de sluiting werd, om de onkosten te dekken, een verloting gehouden, waarvoor in de pauze de lootjes waren verkocht. De vrouwenver. kan op een zeer geslaagde avond terugzien.
Jaarvergadering Plaatselijk belangMa 3 Maa 2003
Maandag 3 maart j.l. werd in het Buurthuis de jaarvergadering v.d. vereniging voor plaatselijk belang Harpel gehouden.
Aanwezig waren 22 leden.
De voorzitter Dhr Wenning opende met een woord van welkom de vergadering, waarna door de sekretaris Dhr C. Tempel de notulen v.d. vorige vergadering werden gelezen.
Hierop volgde het verslag door de penning-meesteresse Mevr J. Schoenmaker over de financiële toestand van de vereniging, zij deelde mede dat zij de boeken met een voordelig saldo had kunnen afsluiten. bij monde van Dhr Terheijden werd namens de kascontrole medegedeeld dat de boeken en bescheiden in de beste orde waren bevonden. De kascommissie werd wegens het aftreden van Dhr. Swinkels weer aangevuld met het benoemen van Dhr. R. Haan.
Bestuursverkiezing: Wegens het periodiek aftreden van Dhr. C Tempel, werd in zijn plaats Dhr. D van Onselder benoemd.
Na de pauze was er gelegenheid voor de rondvraag, aan de orde kwam het snoeibeleid van de gemeente Vlagtwedde, besloten werd: het bestuur zal contact met de gemeente opnemen om te proberen het snoeien van de bossingels langs de verschillende wegen in Harpel, door de gemeente te laten uitvoeren.
Daar er verder niets meer aan de orde was werd de vergadering met een woord van dank door de voorz. gesloten.
Jaarvergadering Evangelisatievereniging.Za 1 Maa 2003
Dinsdag 25 Febr. j.l. werd de jaarvergadering van de Evangelisatievereniging gehouden, in het Buurthuis. De opkomst was matig. Na het huishoudelijk gedeelte kwam de zondagse eredienst aan de orde, en werd door het bestuur de vraag gesteld: nu het aantal bezoekers in de zondagse eredienst zo weinig is, heeft het nog zin om door te gaan met het houden van de diensten om 2 uur n.m. Het bestuur zal zich op eventueel te nemen stappen beraden. In de loop van het komend seizoen zal er opnieuw een vergadering belegt worden.

Volleybal toernooiMa 17 Feb 2003
Zaterdag 15 Febr j.l. werd er in de sporthal in Vlagtwedde weer het jaarlijks Volleybal toernooi gehouden.
Er waren 4 teams samengesteld, die in, in totaal 12, wedstrijden uitmaakten wie dit keer de sterkste zou zijn. Er werd met veel inzet en enthousiasme gespeeld, onder de deskundige leiding van onze scheidsrechters: Simone Oosterbaan en Hebelien Klasens. De puntentelling werd tijdens de wedstrijden bijgehouden door diverse veelal jeugdige supporters.
Tussen de wedstrijden door en na afloop was er gelegenheid om de inwendige mens te versterken in de kantine.
Na een spannende strijd werd uiteindelijk team 1 op "doelsaldo" uitgeroepen tot winnaar van deze volleybal avond. De spelers van het winnende team, te weten: Reiny v Hateren, Martijn Baas, Freddy Boerma, Evelien v d Bunt en Jan Velthuis werden beloond met een waardebon, die beschibaar was gesteld door: Videotheek Vlagtwedde {waarvoor onze hartelijke dank}

Voorlichting inbraakbeveiligingDo 6 Feb 2003
Op dinsdagavond 4 febr. j.l. werd er door de vrouwenvereniging een voorlichtingsavond georganiseerd, de heren Kuiper en Peters van de regiopolitie, gaven deze avond voorlichting over de beveiliging van de woningen.
Aan de hand van een video-film werd door deze heren verteld hoe men z'n woning het beste kan beveiligen, ook werd uitgebreid verteld over het politie-werk in de gemeente, al met al een heel geslaagde avond.

Gezellige avondZa 18 Jan 2003
Vrijdagavond 17 Jan. j.l. werd er in het buurthuis een gezellige avond gehouden. Alhoewel het bezoekersaantal wel iets beter had gekund, was het toch heel gezellig in het buurthuis.
De bezoekers konden zich in het sjoelen, darten en klaverjassen uitleven, de prijsjes die na afloop werden uitgereikt waren leuk, maar uiteindelijk ging het om de eeuwige roem. Hopen dat deze avond een vervolg heeft.

Harpel groeit nog niet uit zijn jasje.Zo 12 Jan 2003

Dat blijkt uit het aantal inwoners van onze gemeenschap.

1 jan 2002 - 203
31 dec 2002 - 208

Door vertrek in van tien, en het overlijden van drie, is het inwonertal in het afgelopen jaar verminderd met 13.

Maar door de binnenkomst van Dhr. en Mevr. Jansen, Dhr. en Mevr. v Gaal, Mevr. v Hateren, Mevr. Hulshof, Dhr. J. Smid, Dhr en Mevr. Hesse met zoon
en in Blekslage Dhr. en Mevr. Bruens, en de geboorte van zes baby's weer vermeerderd met achttien.

Een winst van 5 inwoners.

Waren er op 1 jan. 2002 nog 2 leegstaande woningen, op 31 dec. was er nog 1 woning onbewoond.

Hopelijk wordt die dit lopende jaar ook weer bewoont


Nieuwsarchiefpagina's

Nieuws uit 2020 Nieuws uit 2019 Nieuws uit 2018
Nieuws uit 2017 Nieuws uit 2016 Nieuws uit 2015 Nieuws uit 2014
Vierde kwart 2013 Derde kwart 2013 Tweede kwart 2013 Eerste kwart 2013
Vierde kwart 2012 Derde kwart 2012 Tweede kwart 2012 Eerste kwart 2012
Vierde kwart 2011 Derde kwart 2011 Tweede kwart 2011 Eerste kwart 2011
Vierde kwart 2010 Derde kwart 2010 Tweede kwart 2010 Eerste kwart 2010
Vierde kwart 2009 Derde kwart 2009 Tweede kwart 2009 Eerste kwart 2009
Vierde kwart 2008 Derde kwart 2008 Tweede kwart 2008 Eerste kwart 2008
Vierde kwart 2007 Derde kwart 2007 Tweede kwart 2007 Eerste kwart 2007
Vierde kwart 2006 Derde kwart 2006 Tweede kwart 2006 Eerste kwart 2006
Vierde kwart 2005 Derde kwart 2005 Tweede kwart 2005 Eerste kwart 2005
Tweede helft 2004 Tweede kwart 2004 Eerste kwart 2004
Vierde kwart 2003 Derde kwart 2003 Tweede kwart 2003 Eerste kwart 2003
Nieuws uit 2002

© Harpel.nl - Sitemap - Disclaimer - Nonix