Kranten

Korte berichtjes, diverse kranten en tijdschriften

 

Provinciale Drentsche en Asser courant 07-04-1871

Burgerlijke Stand. VLAGTWEDDE, 1—31 Maart. Geboren : Scholte, z. v. H. Brouwer en J. Wilts, te Harpel.

Het nieuws van den dag 13-07-1876

Wijziging kiesdistrict.
De Minister van Binnenlandse Zaken heeft goedgevonden: met wijziging der beschikking van 15 Mei 1869, betreffende de verdeeling van het hoofdkiesdistrict Winschoten ter verkiezing van leden der Tweede Kamer van de Staten-Generaal, te bepalen:
dat het onderkiesdistrict Vlagtwedde in twee gedeelten wordt gesplitst, als:
eerste onderkiesdistrict Vlagtwedde, hoofdplaats Vlagtwedde, bevattende:
Wijk A (Veele), zijnde Veele en Wessinghuizen;
Wijk B (Vlagtwedde), zijnde Vlagtwedde Stobben, Stakenborg, Vlagtwedder-Veldhuis, Renneborg, Ellersinghuizen en Harpel;

Provinciale Drentsche en Asser courant 14-12-1887

Door de arrondissements-rechtbank te Winschoten zijn o.a. de volgende vonnissen in administratiezaken uitgesproken en veroordeeld: Hendrikus K., schaapherder te Harpel (Vlachtwedde), tot 45 dagen gev.

Nieuwe Veendammer courant 13-02-1892

Rechtszaken. Arrond.-rechtbank te Winschoten. Zitting van Vrijdag 12 Febr.
Willem N., 26 jaar, arbeider te Ellersinghuizen en Scholte Br., 20 jaar, arbeider te Harpel, beide in de gemeente Vlachtwedde, wegens het mishandelen van Roelf Bergman, landb. te Jipsinghuizen. Eisch voor ieder eene geldboete van f 4 of 2 dagen, hecht.

Nieuwe Veendammer courant 20-02-1892

Rechtszaken. Arrond. rechtbank te Winschoten. Zitting van Vrijdag 19 Februari.
Ontslagen van rechtsvervolging: Willem N. 26 j., arbeider te Ellersinghuizen en Scholte Br., 20 j., arb. te Harpel, beiden gem. Vlachtwedde, de kosten, hierop gevallen, te dragen door den staat.

Nieuwe Veendammer courant 26-04-1893

Burgerlijke Stand. Vlachtwedde, 1 — 15 April. Getrouwd: Jan Potze, 22 j., van Harpel en Jantje Drenth, 26 j, van Wollinghuizen.

Nieuwe Veendammer courant 22-12-1894

RECHTSZAKEN. Arrond.-rechtbank te Winschoten. Zitting van 21 December.
Terecht stonden: Jan Br., 16 jaar, schaapherder, te Harpel gem. Vlachtwedde, mishandeling. Eisch 6 weken gev.

Nieuwe Veendammer courant 23-04-1895

Burgerlijke Stand. Vlachtwedde, 2 — 16 April. Ondertrouwd: Engel Huls, 33 j. van Wollinghuizen en Jantje Teijen. 26 j. van Harpel.

Nieuwe Veendammer courant 02-10-1897

RECHTSZAKEN. Rechtbank te Winschoten. Zitting van Vrijdag 1 Oct.
Heden waren gedagvaard: Willem Sm. arbeider te Horsten, huisvredebreuk bij Jan Potze te Harpel (Vlachtwedde); eisch 7 dagen.

Nieuwe Veendammer courant 23-01-1901

RECHTSZAKEN. Kantongerecht te Winschoten. Zitting van Maandag 21 Januari 1901.
Veroordeeld: J. K. te Harpel (Vl.), tot f 1,5 of 3 dagen; G. D. te Vlachtwedde, tot f 5 of 2 dagen, beide wegens zonder daartoe gerechtigd te zijn vee laten loopen op eens anders grond.

Nieuwe Veendammer courant 06-07-1901

Harpel. Op Woensdag den 17 Juli 1901, des namiddags 3 uur, zal ten verzoeke van HENDRIK KAMIES te Jipsinghuizen, publiek worden verkocht: 3 Bunder ROGGE, l/2 bunder HAVER, staande te Harpel, en 8 bunder TOPGRAS, op de Brakamp aldaar. Samenkomst bij ALFERING te Harpel.
Notaris KOCH.

Nieuwe Veendammer courant 23-11-1901

Ellersinghuizen - Harpel.

Op Woensdag den 4 December 1901 des namiddags 4 uur, zal ten verzoeke van HARM BRUINING en ten huize van de kastelein J. SACHS te Vlachtwedde, publiek worden verkocht:
1. Eene boerenbehuizing met SCHUUR, ERF, TUIN en Groenland groot 78 R. 10 El.
2. Een akker Bouwland bij de Behuizing, groot 91 R. 80 El.
3. Een kamp Groenland, de oude tuin groot 65 R. 30 El.
4. Een stuk Bouwland, de moestuin, groot 52 R. 10 El.
5. Dito, Hardeveld, groot 5 R. 90 El.
6. Dito, Hardeveld van Hommes, groot 61 R. 30 El.
7. Een stuk Groenland, Barkenveen, groot 48 R. 40 El.
8. Een stuk Bouwland, Hoekakker, groot 81 R. 30 El.
9. Dito, Windsel, groot 29 R.
10. Dito, Wenakker op 't Windsel, groot 26 R. 90 El.
11. Dito, Eelsingakker op 't Windsel, groot 42 R. 90 El.
12. Negen bunder 92 R. 80 El Weideland, de Markkamp.
13. Zeven bunder 83 R. 50 El dito, De bovenste Markkamp.
14. Twee bunder 93 R. 04 El dito, de Wijken.
15. Twee bunder 33 R. 20 El dito, de Kikkerkamp.
16. Een bunder 17 R. 30 El dito, de Bril.
17. Drie bunder 87 R. 40 El Veengrond het Veenstuk.

Alles gelegen te Ellersinghuizen en op de Harpel, de laatste 6 perceelen aan het ontworpen kanaal.
Notaris KOCH.

Nieuwe Veendammer courant 27-12-1902

Afloop van verkoopingen.

24 Dec. Verkoop voor de familie Hommes, van diverse perceelen land met huis op de Harpel, onder de gemeenten Onstwedde en Vlachtwedde, samen groot 59.43.54 h. Verkocht aan diverse personen voor f 10110. Voor de erven Stroeding, een stuk hooiland in de Musselkampen, groot 56 a. 39 c., in gebruik bij Cone; verkocht aan K. H. Cone, te Mussel, voor f 180. Voor den heer J. Scholte, verkoop van de helft van een stuk weiland te Ellersinghuizen, genaamd "De bovenste marktkamp," groot voor het geheel ongeveer 8 hectare; geboden f 260, niet gegund.

Nieuwe Veendammer courant 14-03-1903

Dekstation te Musselkanaal.

No. 1. De 8 jarige vos Hackney hengst, kleine kol met twee witte sokken, vóór links witte kroon, "BROMPTON PERFORMER," opgenomen in het Z.-H. Paardenstamboek No. 496, zeer aan te bevelen voor het fokken van handelspaarden.
No. 2. De 9 jarige gitzwarte hengst "M0RITZ," opgenomen in het Gr. Paardenstamboek No. 26. Degene die echt solide landbouwpaarden wil fokken, moet de afstammelingen van dezen hengst eens gaan zien.
Dekgeld: "BROMPTON PERFORMER," een merrie f 1O, twee merries f 17.50. "MORITZ," een merrie f 8, twee merries f 15.

N.B. Met 1 April zullen deze hengsten ter dekking staan. No. 1. "BROMPTON PERFORMER" des Maandags en Donderdags, van 's morgens 9 uur tot 's middags 3 uur, bij J. ALVERING te Harpel bij Vlachtwedde, No. 2. "MORITZ" des Dinsdags en Vrijdags, eveneens van 's morgens 9 uur tot des middags 3 uur, in 't hotel "DE POORT" te Terapel.
H. SCHOT, Musselkanaal.

Nieuwe Veendammer courant 23-05-1903

Musselkanaal, 20 Mei. Bij den voshengst Brompton Performer te Harpel, bij Vlachtwedde, worden veel merries aangeboden. Verleden Maandag kwamen er 5 en gisteren 12 stuks, welk aantal te groot was, zoodat sommigen terug moesten komen. De afstammelingen schijnen zich wel te mogen laten zien, want van alle oorden komen de merries opdagen.

Nieuwe Veendammer courant 03-06-1911

Burgerlijke Stand. Vlachtwedde, 24 - 31 Mei. Getrouwd: Geert Velthuis 29 j. v. Harpel en Albertje Potze 26 j. v. Rijsdam.

Het nieuws van den dag 02-08-1911

Oprichting: Landbouwvereeniging 'Harpel', te Harpel, gem. Vlagtwedde;

Nieuwe Veendammer courant 31-01-1912

Weekkalender. Woensdag 31 Jan.

Donderdag 1 Febr. Bij K. Heis te Weende, 5 uur, aanbesteding van het bouwen eener boerenbehuizing te Blekslege, voor den heer W. ten Have te Harpel.

Nieuwe Veendammer courant 06-02-1912

Weende, 5 Febr. Jl. Donderdag had onder architectuur van den heer K. Bos, door den heer W. ten Have te Harpel, de aanbesteding plaats van het bouwen van een boerenbehuizing op een vrij terrein te Blekslege (gem. Vlachtwedde), onder bijlevering; van alle benoodigde materialen, arbeidsloonen enz.
Ingeschreven werd door : H. Veldhuis te Wedde f 1720, A. Meendering te Vlachtwedde f 1705, B. IJdens te Veele f 1670. Begrooting f 1630.

Nieuwe Veendammer courant 17-12-1912

A.s. Woensdag zal in het jachtveld te Weende, Harpel en Ellersinghuizen in Westerwolde een groote drijfjacht worden gehouden, waaraan 30 jagers uit Westerwolde, Oldambt en de veenkoloniën deelnemen. Als veldverkenner gaat mee de oude bekende jager H. Lutjeboer van Onstwedde. Men zal 's morgens 8 uur te Weende samenkomen in 't café Nieland.

Nieuwe Veendammer courant 08-01-1914

Weende, 5 Jan. Eenige jaren geleden, kocht de landbouwer W. ten Have te Harpel, bij publieke verkooping, nabij onze plaats een perceel woesten grond van pl.m. 16 à 17 deimt groot, voor de luttele som van f 400. Thans heeft hij dit perceel weer verkocht aan den heer P. K. te Jipsinghuizen voor f 3000. Alzoo een winst van f 2600.

Nieuwe Veendammer courant 30-05-1914

Woensdag zijn door de sluis te Veele, in bet Westerwoldsche kanaal de eerste schepen geschut, geladen met kunstmest voor de landbouwvereenigingen te Harpel en Onstwedde. Bij deze gelegenheid werden zooals gebruikelijk, de driekleur en de photograaf in beweging gezet.

Nieuwe Veendammer courant 11-12-1915

Burgerlijke Stand. Vlachtwedde, 1 - 8 Dec. Getrouwd: Geert te Have 29 j. v. Jipsinghuizen en Sientje ten Have 24 j. v. Harpel.

Nieuwsblad van het Noorden 01-02-1918

WINSCHOTEN 31 Jan. Ten overstaan van de makelaars La Gro eh Bödeker werd ten verzoeke van de h.h. Herman de Jonge e.a. publiek verkocht: 11.32.60 H.A. groenland en veldgrond te de Harpel.
Kooper van de eerste drie perceelen J. v. Hoorn te De Harpel voor f 1760 en van perceel 4 de h.h. J. H. Potze en W. Fennema te De Harpel voor f 590.

Nieuwsblad van het Noorden 27-06-1918

Gevraagd Personeel:
Door de Dorschvereniging Harpel en Bleksleege een bekwaam Machinist, met opgaaf verlangd uurloon. Zich aan te melden uiterlijk op Zaterdag 6 Juli, 's avonds 6 uur bij den Secretaris J. DAANJE, Harpel.

Nieuwsblad van het Noorden 05-05-1919

Te Koop of te Huur gevraagd; een in goeden staat zijnde Tonmolen. Met prijsopgaaf bij J. DAANJE, Harpel bij Vlagtwedde.

Algemeen Handelsblad 06-08-1919

Opgericht: Vereen, v. Chr. L. 0., gev. te Harpel, gem. Vlagtwedde;

Nieuwsblad van het Noorden 17-09-1919

Personeel gevraagd;
Een Bouwkundig Opzichter voor direct voor den tijd van 3 maanden bij den bouw van een school met onderwijzerswoning. Br. fr. met opgaaf van sal. bij den Secr. J. VAN HOORN te Harpel gem. Vlagtwedde.

Nieuwsblad van het Noorden 27-10-1919

Arr.-Rechtbank te Winschoten.
Zitting van Vrijdag 26 Oct.
Veroordeeld: Willem R. te Harpel, wegens mishandeling, tot f 25 boete of 25 dagen hecht.

Nieuwsblad van het Noorden 28-10-1919

ONSTWEDDE, 27 Oct. De heer J. Dijkhuis, onderwijzer aan de Chr. school alhier, is benoemd tot hoofd der Chr. school te Harpel (gem. Vlagtwedde).

Tijdschrift 'De School met den Bijbel', jrg 17, 1919-1920, no 32, 05-02-1920

Gepasseerde Vrijdag werd de nieuwe Chr. school op de Harpel (gem. Vlagtwedde) geopend. Ondanks het gure weer, waren er velen opgekomen om deze plechtigheid bij te wonen.
De heer Wanmaker, hoofd der Chr. school te Vlagtwedde, leidde de vergadering en sprak een aangrijpend woord naar aanleiding van 1 Kon. 8 vers 29.
Het nieuw-benoemde hoofd, de heer Dijkhuis, bedankte spreker voor zijne goede wenschen en wees op de heerlijke roeping, die zij hadden te vervullen. Hij hoopte, dat deze school tot grooten zegen mocht zijn voor deze plaats en dat er een prettige samenwerking mocht komen tusschen personeel en ouders.
Hierna gaf de Weledelgestr. heer Mr. De Groot, arrondissem.-schoolopziener, een kort resumé van den grooten vooruitgang in Westerwolde op het gebied van het Chr. Onderwijs; waarna Ds. Le Roy, pred. te Vlagtwedde, een kort en krachtig woord sprak.
De heer W. bedankte al de sprekers en vroeg Ds. Le Roy de vergadering, na het zingen van Ps. 105: 3, met dankzegging te sluiten.

Het Vaderland 28-04-1921

Te Harpel onder Vlagtwedde zijn afgebrand de boerderij van A. Daanje en het arbeidershuis van J. Nieks.

Provinciale Drentsche en Asser courant 02-05-1921

VLACHTWEDDE. Door de marechaussee werd gisteren aangehouden B. Borgers, verdacht van brandstichting in de arbeidersbehuizing van A. Nieks te Harpel, onder deze gemeente.

De Tijd 03-05-1921

Kokende koffie gedronken
Een kindje van den landbouwer Lohof te Harpel, bij Vlagtwedde, dronk uit een keteltje kokende koffie en overleed aan de gevolgen.

De School met den Bijbel, jrg 17, 1919-1920, no 46, 13-05-1920

Aan de Chr. School te Harpel (Vlagtwedde) gevraagd een Onderwijzer(es) en een Onderwijzeres met akte Nutt. Handw.
Brieven en inlichtingen aan het Hoofd der School
J. DIJKHUIS.

Nieuwe Rotterdamsche Courant 26-07-1921

Faillissementen:
Uitgesproken: Winschoten 20 juli. W. Borgers, arbeider, Harpel gem. Vlagtwedde. Rechter commissaris mr. E. Meindersma. Curator mr. W. Tresling Winschoten.

De Noord-Ooster 17-04-1923

SELLINGEN, 14 April. Gemeenteraad.
In de hedenmiddag gehouden raadsvergadering waren alle leden aanwezig.

Op voorstel van B. en W. wordt bij aanleg van den weg over de Harpel de loonen voor de te werk gestelde door B. en W. aan te wijzen werkloozen voor rekening van, de gemeente te nemen, alsmede het in deze gemeente gelegen gedeelte van dezen weg in eigendom over te nemen.

De grondwet 17-05-1923

Te Harpel (Gron.) hebben twee jagers een ouden vos gedood en 5 jongen gevangen. Meer dan 200 kippen waren in enkele weken opgepeuzeld.

Nieuwsblad van het Noorden 28-06-1923

SELLINGEN, 27 Juni. In de raadsvergadering van Vlagtwedde waren de h.h. Prins en Van Leuning afwezig.

Het kohier der belasting op de honden werd op f 4047.50 vastgesteld.
De voorzitter bracht hierbij nog ter sprake, dat er bedeelden zijn, die een of meer weeldehonden houden en van wie de belasting oninvorderbaar wordt verklaard. Spr. wilde, als de honden alleen voor genot werden gehouden, de belasting van de bedeeling aftrekken. De heer Bakker vond zulks hard en wilde het beetje genot aan de menschen laten. De h.h. Kuipers en Boer waren het met den voorzitter eens.

Nieuwsblad van het Noorden 20-07-1923

Te koop aangeboden: Een jonge Vos, vertrouwd bij kinderen, bij R. HOVING, Harpel. Vlachtwedde.

De Noord-Ooster 06-09-1924

KANTONGERECHT WINSCHOTEN.

Veroordeeld :
B. M. te Vlagtwedde tot f 5 b. of 5 d. h., J. v. d. B., H. V. te Vlagtwedde, J. v. H. te Harpel, J. B. te Bellingwolde, S. M. en L. de L. te Musselkanaal, R. K., H. de V. te Stadskanaal, P. B. en F. B. te Kostverloren, B. IJ. te Sellingerbeetse, J. S. te Vlagtwedde, W. L. te Jipsinghuizen, G. G. S. en H. B. te Terapel, H. A. en B. Z. te Nieuwbuinen, ieder tot f 3 b. of 3 d. h., wegens overtreding rijwielreglement. - L. W. te Oudepekela tot f 3 b. of 3 d. h., wegens overtreding trekhondenwet.

De boerderij 22-10-1924

Te koop
Een groote party
PRIMA GLIEDE, TURF en BAGGER,
gelegen aan vaarwater. Zeer geschikt toor Stookturf.
Ook wel ruilen voor Mest. (86607)
Te bevragen bij J. DAANJE, Harpel bij Vlagtwedde.

De boerderij 07-01-1925

TE KOOP: 8 H.L. schoon SPURRIEZAAD, bij W. UIL. Harpel, gem. Vlagtwedde.

Het Vaderland 31-01-1925

Rademakers MECO

De Noord-Ooster 28-02-1925

KANTONGERECHT WINSCHOTEN.

Veroordeeld :
J. W. te Terapel tot f 2 b. of 2 d. h. wegens overtreding ijkwet. - K. B. te Oudepekela tot f 2 b. of 2 d. h., wegens een paard onbeheerd laten staan.
H. J. v.d. K. en J. de J. te Stadskanaal, ieder tot f 2 b. of 2 d. h., wegens voetpad berijden.
W. H. te Vlagtwedde tot f 2 b. of 2 d. h., wegens overtreding prov. wegenreglement.
J. S. te Bellingwolde, J. G. te Den Ham, A. D. te Harpel en E. V. te Jipsingboertange, ieder tot f 3 b. of 3 d. h., allen wegens loopen op bezaaiden grond.

Nieuwsblad van het Noorden 04-06-1925

HARPEL, 3 Juni. De heer A. Ingen alhier ontving een benoeming als hoofd eener bijz. school te Amsterdam-Noord.

De Graafschap-bode 24-07-1925

WINTERSWIJK. Tot hoofd der lagere school te Harpel is benoemd de heer B. W. Loman alhier.

De Noord-Ooster 28-07-1925

ONSTWEDDE, 25 Juli. Vrijdagavond ontlastte zich boven onze plaats en omgeving een geweldig onweer, voorafgegaan door een windhoos, die verscheiden boomen ontwortelde, dakpannen meevoerde, schoorsteenkappen omlaag wierp voor- en achtergevels meer of minder beschadigde door hierin een groot gat te slaan. Te 't Hek, bij de woning van Kuipers, liggen 19 stuks groote zware eiken aan den grond. In het hier achter gelegen korenveld bleef geen schoof koren op zijn plaats, en werd alles door elkaar geslingerd, op de Harpel moeten een paar huizen van hun dak zijn beroofd. Voor de woning van E. Muntinga sloeg de bliksem op de electrische geleiding. De regen viel bij stroomen uit de lucht, zoodat alles in een minimum van tijd blank stond. Van persoonlijke ongelukken hoorden we gelukkig niet.

Nieuwsblad van het Noorden 27-03-1926

Dinsdag 30 Maart hopen onze geliefde Ouders P. BUURKE en H. SCHUURMAN hunne 25-jarige Echtvereeniging te herdenken. Harpel. 26 Maart 1926. Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkind.

Nieuwsblad van Friesland 18-06-1926

Benoemd tot: onderwijzer aan de chr. school te Harpel, S. de Jong. Zwaagwesteinde.

De Noord-Ooster 25-11-1926

ARR.-RECHTBANK TE WINSCHOTEN. Zitting van den Politie-Rechter van Dinsdag 23 Nov. 1926.

Hendrik P., 28 jaar, landbouwer te Harpel (Vlagtw.), mishandelde aldaar op 6 Oct. j.l een hond zoodanig met de steel van een vork, dat het dier uit bek en neus bloedde. Conform den eisch veroordeeld tot f 10 boete of 10 dagen hecht.
Geert B., 47 jaar, arbeider te Harpel (Vlagtw.), bedreigde aldaar op 17 Oct. j.l. Jan Klok met doodslag, in elk geval met mishandeling. 't Bleef bij bedreigen, maar dit grapje kost hem f 10 boete of 10 dagen hecht.

Nieuwsblad van het Noorden 11-11-1927

Gehuwd: Woldendorp; B. Daanje 26 j., Harpel en G. Hoving, 22 j., Woldendorp.

De Noord-Ooster 01-12-1927

ARROND. RECHTBANK TE WINSCHOTEN. Zitting van den Politie-Rechter van Dinsdag 29 November 1927.

Hilvert ten H. 26 jaar, Willem Thomas ten H. 69 jaar en Geert ten H. 41 jaar allen landbouwers te Harpel (Vlagtw.) worden verdacht dat zij aldaar den 26 Aug j.l. tezamen opzettelijk de zoogenaamde Harpel - Boerenweg hebben versperd, door in dier weg een overdwarse uitgraving te maken ter breedte van pl.m. een meter en ter diepte van plm. 60 cM. zulks terwijl daarvan gevaar voor de veiligheid van het verkeer te duchten was. Veroordeeld no 1 tot f 25 b of 25 d h, no 2 tot f 10 b of 10 d h, no 3 vrijgesproken.

De boerderij 02-05-1928

Gevraagd een Boerenknecht, niet beneden 18 jaar, door F. MUNTENDAM, Landbouwer te Harpel (Vlagtwedde).

De Noord-Ooster 12-05-1928

Advertentie
Verhuring Jipsinghuizen.

Op Dinsdag 12 Juni 1928, nam. 5 uur, zal ten verzoeke van den heer HARBERT TEN HAVE te Harpel, ten huize van SCHOBER (Waterschapshuis) te Vlagtwedde, publiek voor 3 of 6 jaar worden verhuurd : HUIS met ong. 25 HA. BOUW- en GROENLAND te Jipsinghuizen bij de brug, strekkende van den straatweg tot het Westerwoldsch kanaal en over het kanaal, in huur bij den heer H. DUPREE. Aanvaarding behuizing 1 Mei 1929, land 1928 na den oogst. Huurder moet bekende solide medehuurders stellen.
C. C. VAN INGEN. Notaris te Wedde.

De Noord-Ooster 19-05-1928

SELLINGEN, 15 Mei. Door de stichting ingevolge de Landarbeiderswet te Sellingen werd, onder architectuur van den heer B. Geuchies te Vlagtwedde, aanbesteed het bouwen van een landarbeiderswoning voor den landarbeider L. Niemeijer te Harpel. Ingeschreven was als volgt:
a. Timmer- en metselwerken: H. Velthuis en P. van Lenning te Vlagtwedde voor f 1645.
b. Verfwerk: K. A. de Vries te Vlagtwedde voor f 75.
c. Lood- en zinkwerken: H. Bellinga te Musselkanaal voor f 25.95. W. Frans te Vlagtwedde voor f 26.50.

De verschillende werken werden gegund aan de drie eerstvermelde inschrijvers.

Leeuwarder nieuwsblad 28-12-1928

Benoemd tot: hoofd der chr. school te Triemen onder Westergeest, S. de Jong, te Harpel.

De Noord-Ooster 05-02-1929

SELLINGEN, 4 Febr. Tot hoofd der Chr. school te Harpel, onder deze gemeente, is benoemd de heer J. Jellema te Gaastmeer.

De Noord-Ooster 23-07-1929

Advertenties

Wegens afschaffing: Een extra beste genummerde Dekbeer, met uitgebreiden stamboom, pl.m. 200 p., bij Wed. J. Niemeijer, Harpel, Vlachtw.

Een beste gedresseerde Fietshond, Duitsche Herder, 11 maanden oud, ook zeer geschikt voor Waakhond, bij M. NIJBOER, Harpel, Vlachtw.

Nieuwsblad van het Noorden 23-11-1929

Te koop aangeboden: Een Huis met 16 H.A. bouw-, groen- en heideland te Ellersinghuizen (Vlagtwedde). Eigendom van wed. W. Niemeijer. Te bevragen bij H. MEIJER te Harpel (Vlagtwedde).

Nieuwsblad van het Noorden 09-12-1929

Afloop van verkoop en aanbesteding: TER APEL, 7 Dec. Ten overstaan van den heer notaris Rutgers alhier is krachtens art. 1223 B.W. te Vlagtwedde publiek verkocht: een behuizing met 52 A. 50 c.A. landerijen, staande en gelegen te Harpel, in eigendom toebehoorende aan J. Lohof aldaar. Kooper de heer G. Kuipers te Harpel voor f 1.700.

Nieuwsblad van het Noorden 29-01-1930

KERK- EN SCHOOLNIEUWS: HARPEL, (Vlagtwedde), 28 Jan. De heer G. Wilts, van hier, is benoemd tot onderwijzer aan de Chr. Kweekschool te Alfen aan den Rijn.

Nieuwsblad van het Noorden 03-07-1930

SELLINGEN, 2 Juli. De heer J. Jellema, hoofd der Herv. school te Harpel is benoemd als hoofd der bijz. school te Valthermond-West.

Nieuwsblad van het Noorden 07-07-1930

VALTHERMOND. 5 Juli. De heer J. Jellema te Harpel, gem. Vlachtwedde, benoemd tot hoofd der Hervormde school no. 87 alhier, heeft deze benoeming aangenomen en hoopt 1 October a.s. in functie te treden.

Nieuwsblad van het Noorden 26-07-1930

Kerk en Schoolnieuws: VLAGTWEDDE, 26 Juli. Tot hoofd der Christelijke school te Den Harpel, vac.-De Jong, is benoemd de heer P. Bruinsma, onderwijzer te Gasselternijveen (Gasselte) die deze benoeming heeft aangenomen.

Nieuwsblad van het Noorden 26-07-1930

Reklame voor Chief Whip

De Noord-Ooster 21-08-1930

SELLINGEN, 19 Aug. Gemeenteraad. ïn de hedenmiddag gehouden vergadering van den raad der gemeente Vlagtwedde waren alle leden aanwezig.

Besloten werd voor het Bestuur van de Bijz. school te Harpel de benoodigde gelden beschikbaar te steilen voor het aanbrengen van grint op het schoolplein en voor afrastering van dat plein.

De Noord-Ooster 23-10-1930

SELLINGEN, 22 Oct. - De heer J. Wilzing, onderwijzer aan de bijz. school te Harpel, is in gelijke betrekking benoemd aan een bijz. school te Wierden (Ov.).

De Noord-Ooster 30-10-1930

Arrond.-Rechtbank te Winschoten. Zitting van den Politierechter van Dinsdag 28 October 1930.

Jakob van H., 46 jaar, landbouwer te Harpel (Vlagtw.) wordt wegens het op 13 Sept. j.l. te Blekslage mishandelen van Jan Tempel met een paal, veroordeeld tot f 15 boete of 15 dagen hecht.

De Noord-Ooster 15-01-1931

Kantongerecht te Winschoten. Veroordeeld: S. W. te Harpel, tot f 3 boete of 3 lagen hecht., wegens overtr. Rjjwielreglement.

De boerderij, 14-10-1931

Te k.: 2 geslachtsrijpe jonge Dekbeertjes, bij R. NIEMEIJER, Harpel, Vlagtwedde (Gr.).

De Noord-Ooster 08-03-1932

ONSTWEDDE, 7 Maart. Door onderhandschen koop is de heer H. Köne te Gilzen in Noord-Brabant, eigenaar geworden van de onlangs gepubliceerde boerderij van mej. de wed. J. M. Bosker te Blekslage. Koopprijs f 7200. Hierbij ztjn inbegrepen twee aandeelen der stoomdorschvereeniging "Harpel en Omstreken".

De boerderij, 01-06-1932

Er bieden zich aan: 2 flinke Arbeiders, om als hooiers naar Friesl. te gaan. Ook genegen 1 of 2 mede te nemen. Br. aan R. v.d. WAL, Harpel, Vlagtwedde (Gr.).

Nieuwsblad van het Noorden 29-12-1932

Vlagtwedde. Dinsdag werd alhier een verkiezing gehouden van notabelen en kerkvoogden der Ned. Herv. kerk. Deze verkiezing was noodzakelijk geworden doordat alle leden dezer colleges, die tot de vrijz. richting behoorden, gezamenlijk hadden bedankt. Gekozen werden tot notabelen met zoo goed als alle uitgebrachte stemmen de heeren J. Blikman te Vlagtwedde, J. Klaar te Jipsinghuizen, J. Potze te Harpel, H. Clevering te Veelerveen, J. Holman te Veele en J. Timmre te Weende. Door dit college werden vervolgens tot kerkvoogden benoemd de heeren H. Prinsen te Vlagtwedde, J. Tammes en A. Draadjer te Veele.

Nieuwsblad van het Noorden 23-05-1933

VERZOEK OM SUBSIDIE.
Adres van het voorloopig bestuur van het op te richten waterschap De Harpel, houdende verzoek om provinciaal subsidie voor den aanleg van een harden weg van Ellersinghuizen over Harpel naar Musselweg.
Naar Ged. Staten gezonden om bericht en raad.

Nieuwsblad van het Noorden 03-07-1933

Burgelijke stand, WINSCHOTEN, 22/28 Juni. Geboren: Willem Thomas z. v. H. ten Have en H. Brinks wonende te Harpel (Vl.);

De Noord-Ooster 13-03-1934

TE KOOP AANGEBODEN: Een 4-jarige Vosbles Ruin met extra besten gang, beslist mak. Keur uit 4, bij H. TEN HAVE, Harpel, gem. Vlagtwedde.

Landbouw en maatschappij, 19-04-1934

GEVRAAGD: flink Werkpaard, niet ouder dan 8 jaar. Aanb. met opg. van kleur, ouderdom, en uiterste prijs aan Jac. van Hoorn, Harpel bij Vlagtwedde.

Landbouw en maatschappij, 09-08-1934

TE KOOP : Twenters gekruiste Belgen, merries en ruins, in span-beleerd, en werkpaarden. P. Feiken, Veelersluis. Te bevragen P. Buurke, landbouwer, Harpel bij Vlagtwedde. Niet op Zondag. Tevens prijsopgaaf gevraagd per week van 250 M. spoor, en drie karren. P. Feiken Veelersluis.

De Noord-Ooster 08-09-1934

KANTONGERECHT TE WINSCHOTEN. Veroordeeld : A. v. H. te Harpel tot f 2 boete of 1 week tuchtschool. Wegens rijden op een rijwiel zonder bel.

Algemeen Handelsblad 13-09-1934

Opgericht:
Coöperatieve Stoomdorschvereeniging Harpel en Blekslage U. A., te Harpel, gemeente Vlagtwedde.

Nieuwsblad van het Noorden 21-09-1934

Faillissementen: De Arrond.-rechtbank te Groningen verklaarde heden in staat van faillissement: Jac. van Hoorn, landbouwer te Harpel. Rechter commissaris mr. v. Groeningen; Curator mr. J. Heres Diddens.

Landbouw en maatschappij, 18-07-1935

TE KOOP: Bovenlandsche Ruin met veel gang, en gekruiste Belg, beide twee jaar, in span beleerd. Te bevr. bij P. Buurke Landb., Harpel n/b Vlagtwedde.

Landbouw en maatschappij, 17-10-1935

TE KOOP: jonge Belg, paarden, plat model, merries en ruins, 1½ en 2 jaar; ook ruilen tegen slachtpaarden. Te bevragen P. Buurke, Landbouwer, Harpel.

De Noord-Ooster 21-12-1935

RAADSVERGADERING SELLINGEN, 19 Dec. In de hedenmiddag gehouden vergadering van den raad der gemeente Vlagtwedde waren alie leden aanwezig. Een verzoek van het bestuur der bijz. school te Harpel om de benoodigde gelden beschikbaar te stellen voor de aanschaffing van een nieuwe kachel werd in handen gesteld van B. en W. om advies.

Nieuwsblad van het Noorden 12-02-1936

De DORSCHVER. HARPEL EN BLEKSLAGE vragen prijsopgaaf van een AUTO, zoogenaamde Truck, voor het vervoeren van een Dorschgarnituur.
Namens het Bestuur: De Penningm. J. H. POTZE, Harpel, gem. Vlagtwedde.

De Noord-Ooster 13-02-1936

RAADSVERGADERING SELLINGEN, 11 Febr. In de hedenmiddag gehouden vergadering van den raad der gemeente Vlagtwedde was afwezig de heer Ter Borg. Een verzoek van het schoolbestuur te Harpel om de gelden beschikbaar te stellen overeenkomstig het bepaalde in art. 72 e.v. der L.O. wet, benoodigd voor de aanschaffing van een kachel, werd door het schoolbestuur ingetrokken, zoodat dit punt van de agenda buiten behandeling kon blijven.

De tribune : soc. dem. weekblad 21-04-1936

Goed geslaagde vergadering der V.V.S.U. te Alteveer.
ALTEVEER, 20 April. - De VVSU alhier heeft een goedgeslaagde vergadering gehouden in café Drent, met als sprekers Zw. Buurke van Harpel over Rusland voorheen en thans en kam. de Toer uit Amersfoort over "Mijn reis naar de Sowjet-Unie."
De redevoeringen vielen goed in de smaak, uit het publiek werden enkele vragen gesteld over geloofsvervolging en hoe de regering van do Sowjet-Unie wordt gekozen, die door kam. de Boer duidelijk werden beantwoord.
Daarna werd de film "In het land der Sowjets" voor de ongeveer 150 bezoekers gedraaid. Een woord van hulde ook aan de muziekvereniging Spelde en aan het bestuur, dat deze vergadering schitterend organiseerde. (Arcor.)

De Noord-Ooster 06-02-1937

Te koop: Platte bruine Merrie, 6 jaar, mak in stokken en in boerengebruik, bij P. BUURKE, landbouwer, Harpel nabij Vlagtwedde.

Nieuwsblad van het Noorden 04-09-1937

Te koop aangeboden: Een goed onderhouden Orgel bij H. KAMIES, Winkelier, Harpel, bij Vlachtwedde. N. o. Z.

De boerderij 29-09-1937

Te koop; Goed onderhouden Harnachement, geheel compl. en een p. z. g. a. n. Rijlaarzen, maat 45. Tevens 9 witte Vl. R. Konijnen, 10 wk. oud à f 1,-. Geen luxe prijzen. Br. met bet. antw. aan KL. WILTS, Harpel, Vlagtwedde (Gron.).

Nieuwsblad van het Noorden 27-10-1937

Ter Apel. Bij de gehouden publieke aanbesteding van de glas- en verfwerken voor een te bouwen boerderij te Harpel, voor rekening van den heer A. Kriegsman, was de heer H. van der Kaap te Barnflair laagste inschrijver met f 330. De hoogste inschrijving bedroeg f 479.

Dagblad nieuwe Hoornsche courant 03-09-1938

LOOP DER BEVOLKING. Ingekomen: H. Velthuis. Hoofd 1 inw., van Vlagtwedde.

Dagblad nieuwe Hoornsche courant 28-01-1939

Bevolking: Vertrokken: Harmke Velthuis van Hoofd 1 naar Vlagtwedde, Harpel B 145.

Nieuwsblad van het Noorden 10-07-1939

Stadskanaal (Chr. H. B. S.). Geslaagd voor het toelatingsexamen tot de eerste klasse: D. Bruinsma te Harpel.

Agrarisch nieuwsblad 14-08-1940

TE KOOP: een drachtig varken, keur uit 2. En 2 boerenwagens met op goed. H. POTZE, 167. Harpel, gem. Vlagtwedde, bij de school.

Agrarisch nieuwsblad 31-08-1940

TE KOOP of in ruil: 2 enters, 1 merrie en een ruin, beide bovenlandsch. P. BUURKE, Landbouwer, Harpel n.b. Vlagtwedde.

Agrarisch nieuwsblad 06-01-1941

Kantongerecht Winschoten: Veroordeeld: Freerk K., venter te Harpel f 2 of 2 d.h. wegens rijden op een rijwiel zonder verlichting.

Nieuwsblad van het Noorden 10-01-1941

Uitslagen IJswedstrijden: Onstwedde. IJsclub 'De Wisch'. 25 rijders van de Harpel tegen 25 rijders van Barlage. De Barlager rijders wonnen met 2 banen meerderheid.

De Noord-Ooster 11-01-1941

ONSTWEDDE, 11 Jan. Onder groote belangstelling werd Woensdagnamiddag op de banen van de IJsvereeniging "Wisch" alhier een hardrijderij gehouden van mannen, waarvoor zich 12 deelnemers hadden aangemeld. Prijzen: f 10, f 7.50, f 5, f 2.50; f 1.50, f 1. De uitslag was le pr. S. E. Vissering, Tange. 2e pr. R. Veldhuis. Harpel; 3e pr. H. A. Wilzing Smeerling; 4e pr. Abel Migchels de Kamp (O.); 5e pr. W. J. Wolfs, Veenhulzen en 6e pr. A. Kuiter ter Maars.
Donderdagnamiddag werd wederom onder enorme belangstelling een wedstrijd gehouden tusschen 20 jaar rijders van Barlage en evenveel rjjders uit Oostveen (dorp). De Barlagers gingen hier met de zege strijken.

Agrarisch nieuwsblad 20-01-1941

IJs-sport: HARPEL. Op het Westerwoldschkanaal werd een schaatswedstrijd gehouden tusschen 20 rijders van Harpel, tegen 20 rijders van Weende. Harpel won met 21 tegen 19 van Weende.

De Noord-Ooster 01-04-1941

KANTONGERECHT WINSCHOTEN. Veroordeeld: Hendrik K., winkelier, Harpel, 2 x f 1.50 of 2 x 1 dag. h., wegens rijden zonder licht.

Agrarisch nieuwsblad 22-04-1941

Kantongerecht Winschoten. Veroordeeld: Geert J. Ch., arbeider te Harpel 2 x f 1,50 of 2 x 1 dag hechtenis, wegens rijden op een rijwiel zonder de voorgeschreven verlichting.

Agrarisch nieuwsblad 11-06-1941

Kantongerecht Winschoten. Veroordeeld: Jan K., loopjongen te Harpel f 3 of 2 weken tuchtschool, wegens rijden op een rijwiel niet voorzien van de vereischte verlichting.

Nieuwe provinciale Groninger courant 12-07-1941

Overgang Chr. H.B.S., Stadskanaal. Bevorderd van klasse I naar II: D. Bruinsma te Harpel.

Agrarisch nieuwsblad 24-07-1941

Kantongerecht Winschoten. Veroordeeld: f 2 of 2 dagen hechtenis, Willem N., landbouwer te Harpel, wegens zich tusschen 24 uur en 4 uur ophouden in de open lucht.

Nieuwe provinciale Groninger courant 31-07-1941

Waterschap 'De Harpel'. Ingelanden van het Waterschap 'De Harpel' hebben het bestuur gemachtigd een geldleening aan te gaan voor grondaankoop en duikers. Alle aanwezige ingelanden van het waterschap kregen de bij de oprichting gestorte gelden (le omslag) volledig terugbetaald.

Nieuwe provinciale Groninger courant 31-07-1941

GEVRAAGD:
Een flink DIENSTMEISJE, 18 à 20 jaar, van Chr. beginselen, genegen alle voorkomende werkzaamheden te verrichten.
H. KAMIES, Winkelier, Harpel, bij Vlagtwedde.

Agrarisch nieuwsblad 06-09-1941

Kantongerecht Winschoten. Veroordeeld: Jans K., loopjongen te Harpel, f 1,50 — 1 week tuchtschool, wegens rijden op een rijwiel zonder bel.

Agrarisch nieuwsblad 06-09-1941

Een gezonde boerenstand...

Agrarisch nieuwsblad 14-11-1941

Kantongerecht Winschoten. Veroordeeld: Harm W. arbeider te Harpel f 3 of 3 dagen hechtenis wegens zich in de openlucht ophouden tusschen 24 en 4 uur.

Agrarisch nieuwsblad 31-12-1941

Kantongerecht Winschoten. Veroordeeld: Albert D., arbeider te Harpel (Vl.) f 3 subs. 3 dagen hechtenis, wegens zijn woning bij nacht niet behoorlijk hebben verduisterd.

De Noord-Ooster 27-01-1942

ONSTWEDDE. 26 Jan. IJsclub Wisch, Onstwedde. Zaterdagmiddag werd een hardrijderij gehouden op schaatsen onder de leden van de ijsvereniging "Wisch". De uitslag luidt: le prijs S. Vissering te Ontw. Tange, 2e prijs J. Sterenborg ter Maars, 3e prijs K. P. Siebring te Veenhuizen, 4e prijs A. Buurs te Weende, 5e prijs R. Veldhuis te Harpel, 6e prijs H. A. Wilzing te Smeerling, 7e prijs F. Boels te Vosseberg.

Drentsch dagblad 04-06-1942

Kantongerecht Winschoten. Veroordeeld: Harm W., arbeider te Harpel f 3 of 2 dagen hechtenis, wegens rijden op een rijwiel niet voorzien van de vereischte verlichting.

Nieuwsblad van het Noorden 24-10-1951

Burgerlijke Stand. VLAGTWEDDE (15 t/m. 20 Oct.) Ondertrouwd: J. Bossen 26 j. te Harpel en A. J. C. Bloem 19 j. te Harpel.

Nieuwsblad van het Noorden 16-11-1951

Burgerlijke Stand. VLAGTWEDDE (5 t/m. 10 Nov.) Getrouwd: J. Bossen te Harpel en A. J. C. Bloem Harpel.

Nieuwsblad van het Noorden 22-11-1951

Burgerlijke Stand. VLAGTWEDDE (12 t.m. 27 Nov.) Ondertrouwd: H. in 't Hout, Harpel en A. Brinks, Onstwedde.

Nieuwsblad van het Noorden 07-01-1952

Burgerlijke Stand. VLAGTWEDDE (17 t/m. 29 Dec.) Geboren: Willem z. v. W. Timmer en C. Poelman te Harpel. Ter Apel. Ondertrouwd: P. W. Gelling 25 j. te Harpel en H. Drewes 21 j. te Winschoten.

Nieuwsblad van het Noorden 25-01-1952

Burgerlijke Stand. VLAGTWEDDE (14 t/m. 19 Jan.) Getrouwd: P. W. Gelling te Harpel en H. Dreves te Winschoten.

Nieuwsblad van het Noorden 14-02-1952

HARPEL. De eenmansschool alhier zal worden uitgebreid tot een school met twee leerkrachten.

De boerderij 07-01-1953

Te koop: een dr. Varken, half Jan. w., en Ponypaard, bij J. Rendering, Harpel no B 190, post Vlagtwedde, Gr.

Nieuwsblad van het Noorden 07-08-1954

Eéndoeksbinder vóór op tractor. DEMONSTRATIE met deze binder vindt plaats Maandagmiddag a.s. (omst. voorbeh.) op het bedrijf van de Heren Gebr. ten Have te Harpel (aan de weg van Musselkanaal naar Vlagtwedde).
De Aankoopverenigingen te MUSSELKANAAL, RUISCHERBRUG, VLAGTWEDDE.

Zie ook: Demonstratie van de nieuwe eendoeksbinders in Westerwolde

Nieuwsblad van het Noorden 02-07-1958

Verkoop en aanbesteding: VLAGTWEDDE. Namens het bestuur van de Ver. voor Chr. Onderwijs is de verbouwing van de lagere school te Harpel opgedragen aan Bouwbedrijf fa. T. Jansing te Vlagtwedde, voor f 14.521.

Nieuwsblad van het Noorden 16-03-1959

In Nieuw-Buinen raakte bij het uitrijden van de poort van de glasfabriek een zwaar beladen vrachtauto van de firma Davids uit Musselkanaal gedeeltelijk in het Dwarsdiep. De bestuurder S. D. uit De Harpel kon de cabine droog verlaten.

Nieuwsblad van het Noorden 18-11-1959

Kerk- en schoolnieuws: VLAGTWEDDE. De heer J. T. W. Jansonius te Burum is benoemd tot hoofd van de Chr. school te Harpel (gemeente Vlagtwedde).

Ter Apeler Courant 1960/61 datum onbekend.

Zwerfkei
Op de foto ziet u de zwerfkei uit Harpel nog in de takels bij Hotel Homan te Sellingen.

Zwerfkei voor sellinger VVV.

Op het land van de heer J. Potze te Harpel stootte men enkele weken geleden bij het ploegen op een grote zwerfkei.
VVV Sellingen bleek geïnteresseerd in deze vondst, die door een loonwerkersbedrijf werd opgegraven en naar de weg gesleept.

Gisteren is de steen door een kraanwagen naar Sellingen getransporteerd. De steen heeft daar voorlopig een plaats gekregen naast Hotel Homan.
De VVV wil deze steen van ongeveer drie ton, met nog enkele andere grote zwerfkeien, waarop men nog beslag hoopt te leggen, t.z.t. laten neerleggen an de Dorpsstraat nabij de driesprong met de Hassebergerweg als een extra toeristische attractie.

Nieuwsblad van het Noorden 10-04-1962

Examens. Groningen (Chr. Middelbare Landbouwschool). Geslaagd voor het eindexamen: A. Velthuis, Harpel.

Nieuwsblad van het Noorden 30-10-1962

Kerk- en schoolnieuws: APPINGEDAM. Benoemd tot hoofd der C.V.O. school te Appingedam, de heer J. Th. Jansonius, thans hoofd der C.V.O. school te Harpel-Vlagtwedde.

Nieuwsblad van het Noorden 30-10-1962

Reklame Golden Fiction

Nieuwsblad van het Noorden 25-09-1964

De bejaarde wielrijder J. K. uit Harpel liep op de Musselweg te Mussel o.a. een schedelbasisfractuur op, toen hij werd aangereden door een auto bestuurd door P. v. d. W. uit Blijham. In een zorgwekkende toestand bracht men hem over naar het Academisch Ziekenhuis te Groningen.

Nieuwsblad van het Noorden 18-02-1966

Verkoop en Aanbesteding: VLAGTWEDDE. Door het gemeentebestuur is het bouwen van een aardgasontvangstation, dat te Harpel zal verrijzen, voor f 32.000 opgedragen aan Bouwbedrijf Hut te Sellingen.

Nieuwsblad van het Noorden 25-06-1966

Te koop: GEM. VLAGTWEDDE: Behuizing met erf en tuin te Harpel, aan de Turfweg 15. Bevat: voorkamer, kamer-keuken, hal, slaapkamer en schuurruimte. Ligging is zeer gunstig voor zomerverblijf, nabij de Beetse. ONTRUIMD te aanvaarden.

Nieuwsblad van het Noorden 05-07-1966

Examens: Meppel. (Kweekschool). Voor het examen Nuttige Handwerken slaagde N. Strockmeijer, Harpel, Vlagtwedde.

Nieuwsblad van het Noorden 01-06-1967

Examens: Emmen. (Chr. Kweekschool). Geslaagd 2e leerkring; N. Strockmeijer, Harpel.

De Telegraaf 17-03-1973

Te Koop: Westerwolde. Keurig, goed onderhouden, rustiek gelegen boerderijen, voorzien van modern sanitair te Harpel, Blekslag en Onstwedde. Geschikt zowel voor recr.- als perm. bewoning. Dir. te aanv. Makelaars- o.g, J. Schiphuis, mak. 1id N.B M. Technicumstr. 1 Musselkanaal telef. 05994-2804.

De Telegraaf 07-04-1973

Te Koop: Keurig rustiek gelegen boerderijtje te Harpel, dichtbij Vlagtwedde. Mak. kantoor J. Schiphuis, mak. og, lid NBM. Musselkanaal telef. 05994-2804.

Viswedstrijd in Harpel

(Van onze correspondent)

De chr. lagere school te Harpel organiseerde een viswedstrijd voor de leerlingen vanaf acht jaar. Er werd gevist op lengte.

Algemeen kampioen werd Jan Frikken uit de tweede klas met een totale lengte van 70½ cm. Bovendien had Jan de grootste vis. Jan Klok kreeg de tweede prijs en Harrie de Groot de derde.

Krant en datum onbekend, vermoedelijk 1973...

Nieuwsblad van het Noorden 14-07-1979

Te Koop: Bungalow met garage te Harpel nabij Vlagtwedde. Ind.: gr. L-vormige kamer, moderne keuken met inbouwapparatuur, ruime hal en garderobe, toilet, badkamer. Alles voorz. van plavuizen + 3 gr. slaapkamers. Vr.pr. f 250.000,—.

Nieuwsblad van het Noorden 03-08-1979

Te Koop: Half langharige Duitse herderpups, overwegend zwart, ontwormd, ingeënt en getatoeëerd met stamb. Tevens te koop herderteef en bouvierteef met papieren.
Ford Capri 2000GT XL, b.j.'7l. Vr. pr. f 750,- of ruilen tegen pony of aanhangwagen. Molenkampweg 9, Harpel, tel. 05993-3133.

Nieuwsblad van het Noorden 12-06-1982

Te Koop: Austin Allegro 1100, van '75. R. Janssen, Molenkampweg 5, Harpel/Vlagtwedde. Tel. 05993-2663.

De Telegraaf 10-07-1982

Te Koop: HARPEL. Vrijgel., verb. boerderijtje, op 1920 m2 gr. lnruil woonboot mog., f 90.000 k.k. Mak. R. Kok, Stadskanaal, 05990-17542.

Dagblad van het Noorder 11-03-2016

Gewond na frontale botsing tegen boom

Een automobilist is gisterochtend naar het ziekenhuis gebracht, nadat hij frontaal tegen een boom was gebotst.
Het Slachtoffer was op de Harpelerweg tussen Vlagtwedde en buurtschap Harpei door nog onbekende oorzaak van de weg geraakt en tegen de boom tot stilstand gekomen.
De brandweer werd gealarmeerd om de bestuurder te bevrijden, maar die was zelf al uit de auto geklommen.

Krantlezer

Krantenartikelen die op deze site zijn gearchiveerd:

Korte berichtjes, diverse kranten
Arr.-Rechtbank te Winschoten (21-10-1906)
Afloop van verkoop en aanbesteding (27-01-1907)
Een niet aaledaagsche koop (26-11-1907)
Verkoop-Verhuring Ellersinghuizen-Onstwedde (12-10-1912)
Aanbesteding Harpelsluis (04-09-1913)
Aanbesteding Waterschap Westerwolde (01-10-1913)
Uitslag aanbestedingen (28-10-1913)
Verkoop Landerijen, Vlagtwedde (09-10-1915)
Verkoop Westerwolde (14-10-1915)
H.H. Korenmolenaars, Landbouw- en Arbeiders-Coöperaties, Advertentie (22-01-1916)
Verkoop Landerijen, Weende en Ellersinghuizen (21-08-1916)
Verkoop Vlachtwedde, Onstwedde, Bellingwolde (24-10-1916)
Arr.-Rechtbank te Winschoten. Zitting van Vrijdag 25 Mei (26-05-1917)
Arr.-Rechtbank te Winschoten. Zitting van Vrijdag 23 Nov (24-11-1917)
Verkoop Landerijen Weende-Ellersinghuizen (23-10-1918)
Uitslag van de jaarlijkse landbouwtentoonstelling (16-06-1919)
Verkoop Vlagtwedde (23-10-1920)
Werkverschaffing en ontginning (03-11-1921)
Vergadering Eerste Ned. Ond. Verz. Mij. Bestaanszekerheid van Land- en Tuinbouwbedrijf (11-04-1922)
Landbouw en Veeteelt. Ontginnen en groenbemesting (20-07-1922)
Gemeentelijk Nieuws. GRONINGEN (30-09-1922)
Arr.-Rechtbank te Winschoten. Zitting van Vrijdag 15 Dec. (16-12-1922)
Uit Westerwolde (22-10-1923)
Coöperatieve Vereen. 'Aardappelmeelfabriek Westerwolde' (28-02-1924)
Vergadering Gemeenteraad 27 maart 1924 (31-03-1924)
Vergadering Weg-Waterschap 'De Harpel' (08-04-1924)
Jaarlijksche tentoonstelling Vlachtwedde (15-06-1925)
Vergadering Hoofdbestuur Waterschap Westerwolde (01-07-1925)
Afloop van verkoop en aanbesteding (08-10-1925)
Muziekvereeniging opgericht. (13-11-1925)
Landerijen te Vlagtwedde (31-12-1925)
Landbouwwintercursus (09-04-1926)
Verkoop Vlagtwedde (30-10-1926)
Raadsvergadering der gemeente Vlagtwedde (29-12-1926)
Verkoop Vlagtwedde (05-09-1927)
VERKOOP Harpel-Ellersinghuizen art. 1223 (24-09-1927)
Afloop van verkoop en aanbesteding (20-10-1927)
Vergadering Waterschap Westerwolde (08-05-1928)
Raadsvergadering der gemeente Vlagtwedde 10-10-1928 (11-10-1928)
Provinciaal Nieuws Groningen (08-06-1929)
Verkoop Eigendommen (15-06-1929)
Vele toeristen bezoeken reeds ons landschap (18-06-1929)
Gemeenteraadsvergadering 25 juni 1929 (26-06-1929)
Vergadering Waterschap Westerwolde (23-09-1929)
Vergadering gemeenteraad 18 januari 1930 (20-01-1930)
Vergadering Waterschap westerwolde 15 Mei 1930 (16-05-1930)
Vergadering Waterschap Westerwolde (26-06-1931)
Raadsvergadering Gem. Vlagtwedde (07-11-1931)
VERKOOP ONSTWEDDE (02-01-1932)
Provinciale Bond van Onderlinge Veefondsen in de provincie Groningen (09-04-1932)
Verkiezing van notabelen en kerkvoogden (29-12-1932)
Nieuwe verkeersweg in O.-Groningen (18-01-1933)
Combinatie Grondonderzoek en Gewassencontrole 'Westerwolde' (02-03-1933)
Vergadering Staten der provincie Groningen (14-06-1933)
Wegenaanleg in Vlagtwedde (14-07-1933)
Raadsvergadering gemeente Vlagtwedde (26-07-1933)
De gemeenterekening over 1932 (04-10-1933)
Combinatie Grondonderzoek en Gewassencontrole 'Westerwolde' (27-02-1934)
Raadsvergadering B. en W. Vlagtwedde (03-10-1934)
Verkoop Harpel (Vlagtwedde) (06-10-1934)
Afloop van verkoop en aanbesteding (11-10-1934)
Verkoop - Harpel (20-10-1934)
Afloop van verkoop en aanbesteding (01-11-1934)
Afloop Verkoping Drogeham (10-12-1934)
COMBINATIE WESTERWOLDE. Het jaarverslag (05-03-1935)
CHR. JONGELINGSVEREENIGING. De ring Westerwolde vergadert (12-03-1935)
Vrijzinnige Kiesvereeniging (15-05-1935)
Melkcursussen (29-06-1935)
BELANGRIJKE VERKOOP Ellersinghuizen (20-07-1935)
Vergadering Gemeenteraad Vlagtwedde (20-11-1935)
Goed geslaagde vergadering der V.V.S.U. te Alteveer (21-04-1936)
De Tentoonstelling te Vlagtwedde (29-05-1937)
GEDEPUTEERDE STATEN (28-10-1937)
GEMEENTERAAD VLAGTWEDDE (01-03-1938)
Den algemeenen landbouwcursus (29-03-1938)
VOOR DEN POLITIERECHTER TE GRONINGEN (25-05-1938)
Eenige belangrijke objecten van werkverschaffing (29-07-1938)
Vergadering Onderlinge paarden- en veeverzekering 'Vlagtwedde' (01-08-1938)
Vergadering Wegwaterschap i.o. "De Harpel". (27-09-1938)
RAADSVERGADERING TE VLAGTWEDDE (20-10-1938)
Verharding 2de Barlagerweg (28-01-1939)
Plan van uitbreiding en Bebouwingsvoorschriften (18-02-1939)
Ned. Ver. Luchtbescherming (21-02-1939)
GEMEENTERAAD VLAGTWEDDE (15-03-1939)
Vergadering Westerwoldsche Landbouw-Maatschappij (16-03-1939)
Vergadering Waterschap Westerwolde (29-04-1939)
Candidatenlijst vrijzinnigen raadsverkiezing (08-05-1939)
GEMEENTERAAD VLAGTWEDDE (24-05-1939)
EEN RARE MANIER VAN RIJDEN (10-06-1939)
Raadsvergadering Gem. Vlagtwedde (06-09-1939)
Openbare vergadering van Gedeputeerde Staten (26-01-1940)
Openbare vergadering van Gedeputeerde Staten (29-02-1940)
Jaarvergadering Centr. Gen. voor Kinderh. en Vacantie Kol. (12-03-1940)
GEMEENTERAAD VLAGTWEDDE (29-03-1940)
Oprichting Waterschappen (26-06-1940)
De komende zitting der Staten van Groningen (04-07-1940)
Voordrachten van Gedeputeerde Staten (24-07-1940)
Afdeeling 'Westerwolde' van de Vereen, van Chr. Onderwijzers(essen) (14-09-1940)
Een familie-veete (19-09-1940)
Gemeenteraad Vlagtwedde (13-03-1941)
LANDBOUWHUISHOUDCURSUS VLAGTWEDDE (15-03-1941)
De Gedeputeerde Staten der provincie Groningen (25-03-1941)
WATERSCHAP 'HARPEL' (09-05-1941)
Commissie Posthuma in Westerwolde (28-06-1941)
WEGEN IN WESTERWOLDE (05-07-1941)
De Vrederechter te Groningen (21-10-1941)
De Vrederechter te Groningen (10-03-1942)
ZANGCONCOURS (22-06-1942)
Keuring N.T.S. (16-07-1942)
RAYONNEERING STROO PROV. GRONINGEN (03-09-1942)
Waterschap Harpel (07-10-1942)
Besluiten Commissaris der Provincie (15-10-1942)
Officieele Mededelingen (03-11-1942)
Kantongerecht Winschoten, Veroordeeld (27-01-1943)
WATERSCHAP WESTERWOLDE (02-02-1943)
Afloop v. Verkoop en Aanbesteding (31-01-1950)
Dodelijk ongeval bij Vlagtwedde (30-08-1950)
Waterschap Westerwolde (25-01-1952)
Landbouwtentoonstelling voor 41e maal gehouden (07-06-1952)
Chr. Zangersdag te Onstwedde (10-07-1952)
VLAGTWEDDE (Gemeenteraad) (17-09-1952)
Monstering van veulens te Stadskanaal (27-10-1953)
Meester P. Bruinsma nam afscheid (30-07-1955)
Zweeds vliegtuigje maakte noodlanding (29-10-1955)
Boerderij in Vlagtwedde vannacht uitgebrand (23-05-1957)
Fraai buurthuis officieel geopend. (19-12-1958)
Kapschuur te Harpel geheel afgebrand. (12-01-1960)
Wateroverlast door regen en storm (05-12-1960)
Ontmoeting met emigranten. (06-04-'62)
Landbouw-expositie 'Westerwolde' in Vlagtwedde groter dan ooit (19-06-1965)
Veel schade (11-12-1965)
Boeldag - Harpel (7-10-1967)
Verkoop en Aanbesteding (22-05-1968)
Felle brand legt boerderij in de as (27-01-1970)
Noordelijke successen op de 36e nationale trekpaardententoonstelling in Den Bosch (21-09-1970)
Voor vergroot plan-Kikkert zouden komplete dorpen van aardbodem verdwijnen (14-01-1971)
Baby gered uit brand (10-09-1971)
Vlagtwedder gezin weigert na brand andere woonwagen (28-10-1971)
Plan onthuld voor complete militarisering Noord-Nederland (17-03-1972)
Geheime zender uit de lucht (16-05-1976)
Dorpje Harpel mag 40% groter (15-08-1978)
Harpel gered met nieuwbouw (09-09-1978)
Super-piraat uit de ether. (25-09-1979)
Nolan Internationaal uit de ether gehaald (25-09-1979)
PTT strijdt feller tegen etherpiraten. (25-09-1979)
Vlagtwedder boer geeft de moed op, door langdurige regenval (01-08-1980)
Defensie heeft het nog lang niet gewonnen (25-11-1980)
Kleine school krijgt meer lucht door verlaging leerlingdrempel (09-04-1981)
Countrymuziek als een onschadelijke obsessie (16-07-1981)
Veeschuur in Harpel verwoest (29-05-1982)
Man uit Harpel steelt stierkalf voor diepvries (09-09-1983)
Gemeentehuis Veendam was doorgangshuis onderduikers (03-05-1984)
Publieke verkoop (19-01-1985)
Dodelijke slip (23-03-1987)
'Bluegrassfans zijn geen zwakbegaafde cowboys' (5-10-1990)
'De Rots' in Harpel is een bijzondere school (30-03-2001)
Dode bij brand in Harpel (02-04-2001)
Watervoorziening probleem bij brand in landelijk gebied (03-04-2001)
'Lawaaisporten moeten weg uit Vledderveen' (28-11-2001)
'Harpeler Vertier' opgericht. (27-11-2002)
Hilvert en Torsten trouwe vrienden van de Kameleon. (27-06-2003)
Heel Harpel staat achter de peuters. (07-10-2003)
El Shit alles voor de muziek (12-12-2003)
Playbackende ouders stelen de show in Harpel (12 maart 2004)
Vrijwilliger Van De Maand, Jan Kip. (21-04-2004)
Harpel moet aangeven wie vandalen zijn. (05-02-2005)
Hilvert ten Have winnaar van de Grunneger Veurleescup. (31-03-2005)
Overleven met dank aan de familie Wenning (13-04-2005)
Peuters en schutters van elkaar gescheiden. (14-05-2005)
Een half miljoen voor De Rots van Harpel. (06-09-2005)
Negentiende eeuw herleeft in Ellersinghuizerveld. (24-11-2005)
Heerlijk om moederliefde te geven aan andere kinderen. (29-11-2005)
De Rots is nieuw, Harpel viert feest. (17-07-2006)
'Logeerboer' schept speelparadijs in Harpel. (11-09-2006)
Harpel houdt huiskamerconcerten, ook na de brand. (06-12-2006)
Marterhond duikt op in Westerwolde (06-01-2007)
Een broodnuchter 'Leve Margriet en Pieter!' (10-01-2007)
Vergistingsilo Harpel, levert stroom voor 3000 gezinnen. (28-03-2007)
Kunstminnaressen in de bres voor buurthuis. (05-04-2007)
In het achterhuis van Harpel liep alles wel goed af. (25-06-2007)
Dorpsschooltje van Harpel houdt stand, al 82 jaar. (03-11-2007)
Voorspelling schrikt cbs De Rots niet af (27-02-2008)
Voldoening in hout. (15-04-2008)
De Olympiërs van Harpel: de koersballers (24-04-2008)
Het Harpeler volkslied en dan Oranje Boven (30-04-2008)
Juf Lenie verlaat De Rots met een traantje (26-08-2008)
Kans op dorpsplein in Harpel (03-09-2008)
Reddingsplan voor buurthuis Harpel. (15-11-2008)
Preek op zondag verdwijnt uit Harpel (31-12-2008)
'Het bos is mooi, maar onze koeien ook' (13-05-2009)
Pleintje voor de bibliobus (23-05-2009)
Arrestaties 'in de hennep' (16-06-2009)
Dorp doet de tuin van een hartpatiënt (23-07-2009)
School Harpel ziet leerlingen vertrekken (31-07-2009)
Geld voor buurthuis in Harpel (08-03-2010)
Groninger titel voor Demi van 't Veer (02-02-2011)
'Houd uw dorpen zelf in leven' (23-10-2012)
Honderd varkens vergiftigd (29-11-2012)
Elke dag schoolreisje naar Harpel (18-08-2014)


Dagblad v.h. Noorden

© Harpel.nl - Sitemap - Disclaimer - Nonix