Kranten

Winschoter Courant 19 december 1958

 

GROTE VREUGDE IN HARPEL

Fraai buurthuis officieel geopend

Gemoderniseerde school weer in gebruik gesteld

Het nieuwe buurthuis. De trots van Harpel

In het kleine, zestig gezinnen tellende Harpel, was het gisteren feest. Dat was meteen te zien, want de vlaggen hingen uit. Er was reden voor. Wat eerst een langgekoesterde wens was en daarna een stoutmoedig plan is werkelijkheid geworden: Harpel heeft een buurthuis. En de bevolking kan er bijzonder trots op zijn, niet alleen omdat het zo'n mooi en doelmatig gebouw is, maar omdat het tot stand kwam door de taaie volharding, de eensgezindheid en de offervaardigheid van de Harpeler bevolking.

In het voorjaar van 1956 werd de stichting Buurthuis Harpel in het leven geroepen. De voorzitter van het uit 9 personen bestaande bestuur is de heer E. Fennema, die zo'n groot aandeel in de verwerkelijking van de plannen heeft gehad. Hij was het die de kastanjes uit het vuur haalde en doorzette, ondanks alle tegenslagen. Dit vertelde de heer H. Tiersma, het oud-hoofd der christelijke lagere school te Harpel tijdens de gistermiddag gehouden bijeenkomst in het nieuwe buurthuis. In de grootste van de drie zalen waren vele autoriteiten samengekomen voor de openingsplechtigheid.

Nadat de heer H. Tiersma de samenkomst met gebed had geopend, vertelde hij hoe het gebouw tot stand is gekomen. Het zou f 30.000,- kosten. Maar hoe kreeg men dit bedrag bij elkaar? Het gemeentebestuur van Vlagtwedde zag de noodzaak van een buurthuis te Harpel in en verstrekte een subsidie van f 5000. Daarna was het de beurt aan de heer W. van der Touw van het departement voor maatschappelijk werk. In Den Haag voelde men eerst niet zoveel voor het plan. Was een buurthuis in Harpel nu wel nodig? Jazeker, zei de heer Van der Touw en de Haagse ambtenaren waren zo goed niet of ze moesten mee naar het "hoge" noorden en alles met eigen ogen aanschouwen. Er kwam subsidie, f 15.000,- maar liefst. Echter was er toen nog een bedrag van f 10.000 tekort. Op dat ogenblik hebben de Harpelers de hoofden bij elkaar gestoken en gezegd: wat kunnen wijzelf. Op een gegeven ogenblik was er nog f 5000,- tekort. Het kwam er. f 8000,- kwamen er zelfs. Maar goed ook, het bedrag was net nodig.

Ten voorbeeld gesteld

In zijn toespraak zeide burgemeester H. Waalkens van Vlagtwedde dat de gemeenschapszin van de bevolking van Harpel aan menig andere streek ten voorbeeld gesteld kan worden. Niet alleen het geld voor het buurthuis kwam bij elkaar, ook het geld dat nodig was voor de verbouw en de modernisering van de christelijke lagere school werd door de bevolking bijeengebracht. Burgemeester Waalkens geloofde zelfs dat de school er de oorzaak van was dat het buurthuis er kwam. Alle vergaderingen die totnogtoe in Harpel werden gehouden, hadden in de school plaats. Alle andere bijeenkomsten ook, er was maar die ene mogelijkheid. Zodra de school werd verbouwd, verviel dit centrum. (Men kon van twee lokalen één maken door het wegnemen van een tussenwand, maar na verbouwing zou deze mogelijkheid niet meer bestaan). Toen is men op het idee gekomen een buurthuis te stichten. Terwijl men hiermee bezig was, werden ook de plannen voor de verbouw van de school uitgewerkt. De plannen werden goedgekeurd, alles was voor elkaar, alleen... er was geen geld, want de bestedingsbeperking had net haar intrede gedaan. Maar in Harpel staat men voor niets. Men keek elkaar eens aan. Hoeveel was er nodig? Twintigduizend gulden. Goed, Harpel leende dat bedrag aan de gemeente. Zo zijn ze in Harpel.

Burgemeester Waalkens noemde school en buurthuis de grondslag voor de ontwikkeling van de bevolking. Tot slot roemde hij nog de activiteit van de heer Fennema. - Als de heer Fennema spreekt en hij doet z'n ogen daarbij dicht, dan staat er wat te gebeuren, lachte de heer Waalkens. - Na deze woorden stelde hij de school weer in gebruik en verklaarde hij het buurthuis voor geopend.

Woorden en daden

Onder de vele aanwezigen bevonden zich naast b. en w. van Vlagtwedde de oud-wethouders J. G. Gort en G. Buirs, de gemeentesecretaris de heer B. H. Lich, de heer W. van der Touw van het departement voor maatschappelijk werk mr. A. Meyjes van de Groninger stichting voor sociaal werk, tevens vertegenwoordiger van het provinciaal Anjerfonds Groningen, ds. J. Colenbrander van Vlagtwedde, architect L. Spanninga van Barnflair, mevrouw Waalkens van de Vrouwelijke Hulpverlening in Vlagtwedde, de gemeente-architect Wiersma,. de oud-evangelist in Harpel de heer S. Andringa en vertegenwoordigers van vele verenigingen in en buiten Harpel.

Er werden vele goede woorden gesproken. En dat niet alleen, er werden ook cadeaus aangeboden. Mr. Meyjes bood namens het Anjerfonds een "extraatje" aan, in de vorm van f 100,-, bestemd voor materiaal en jeugdwerk. Mevrouw Waalkens verraste de stichting namens de Vrouwelijke Hulpverlening met een sjoelbak, de heer M. Kuipers van het CJMV te Harpel deelde mee dat men door de verkoop van oud ijzer, lompen en oud papier ongeveer duizend gulden bij elkaar had gekregen. Hiervoor waren twee oliekachels gekocht, die hij thans aan de stichting overdroeg. De n.h. evangelisatie hield elke maand een extra collecte: resultaat: 120 stoelen voor het buurthuis.

De heer A. Tempel vertelde hoe alles gegaan was. Namens de meisjesvereniging bood mevrouw Strockmeijer een vlag aan. De heer L. Spanninga zorgde voor de vlaggestok en bovendien nog voor een bloemstuk, mede namens de aannemer en de schilder van het gebouwtje.

Nadat de heer Tiersma, die door de heer Fennema nog dank was gebracht voor zijn grote medewerking bij de totstandkoming van het buurthuis, de bijeenkomst met dankgebed had gesloten, was er gelegenheid het buurthuis en de school, die niet alleen gemoderniseerd maar ook keurig met moderne schoolmeubelen is ingericht, te bezichtigen.

Nog moet Harpel het doen met butagaslicht. Maar ook dat wordt anders. De volgende zomer, of misschien al in het voorjaar, wordt Harpel aangesloten op het elektriciteitsnet.

In de grootste van de drie zalen waren vele autoriteiten en vertegenwoordigers van vele verenigingen in en buiten Harpel samengekomen voor de openingsplechtigheid.

Meer over dit onderwerp:
|Brief aan de gemeente Vlagtwedde over bouw buurthuis|
|Brief van de gemeente Vlagtwedde over bouw buurthuis|
|Brief van het ministerie over bouw buurthuis|

 

Krantlezer

Krantenartikelen die op deze site zijn gearchiveerd:

Korte berichtjes, diverse kranten
Arr.-Rechtbank te Winschoten (21-10-1906)
Afloop van verkoop en aanbesteding (27-01-1907)
Een niet aaledaagsche koop (26-11-1907)
Verkoop-Verhuring Ellersinghuizen-Onstwedde (12-10-1912)
Aanbesteding Harpelsluis (04-09-1913)
Aanbesteding Waterschap Westerwolde (01-10-1913)
Uitslag aanbestedingen (28-10-1913)
Verkoop Landerijen, Vlagtwedde (09-10-1915)
Verkoop Westerwolde (14-10-1915)
H.H. Korenmolenaars, Landbouw- en Arbeiders-Coöperaties, Advertentie (22-01-1916)
Verkoop Landerijen, Weende en Ellersinghuizen (21-08-1916)
Verkoop Vlachtwedde, Onstwedde, Bellingwolde (24-10-1916)
Arr.-Rechtbank te Winschoten. Zitting van Vrijdag 25 Mei (26-05-1917)
Arr.-Rechtbank te Winschoten. Zitting van Vrijdag 23 Nov (24-11-1917)
Verkoop Landerijen Weende-Ellersinghuizen (23-10-1918)
Uitslag van de jaarlijkse landbouwtentoonstelling (16-06-1919)
Verkoop Vlagtwedde (23-10-1920)
Werkverschaffing en ontginning (03-11-1921)
Vergadering Eerste Ned. Ond. Verz. Mij. Bestaanszekerheid van Land- en Tuinbouwbedrijf (11-04-1922)
Landbouw en Veeteelt. Ontginnen en groenbemesting (20-07-1922)
Gemeentelijk Nieuws. GRONINGEN (30-09-1922)
Arr.-Rechtbank te Winschoten. Zitting van Vrijdag 15 Dec. (16-12-1922)
Uit Westerwolde (22-10-1923)
Coöperatieve Vereen. 'Aardappelmeelfabriek Westerwolde' (28-02-1924)
Vergadering Gemeenteraad 27 maart 1924 (31-03-1924)
Vergadering Weg-Waterschap 'De Harpel' (08-04-1924)
Jaarlijksche tentoonstelling Vlachtwedde (15-06-1925)
Vergadering Hoofdbestuur Waterschap Westerwolde (01-07-1925)
Afloop van verkoop en aanbesteding (08-10-1925)
Muziekvereeniging opgericht. (13-11-1925)
Landerijen te Vlagtwedde (31-12-1925)
Landbouwwintercursus (09-04-1926)
Verkoop Vlagtwedde (30-10-1926)
Raadsvergadering der gemeente Vlagtwedde (29-12-1926)
Verkoop Vlagtwedde (05-09-1927)
VERKOOP Harpel-Ellersinghuizen art. 1223 (24-09-1927)
Afloop van verkoop en aanbesteding (20-10-1927)
Vergadering Waterschap Westerwolde (08-05-1928)
Raadsvergadering der gemeente Vlagtwedde 10-10-1928 (11-10-1928)
Provinciaal Nieuws Groningen (08-06-1929)
Verkoop Eigendommen (15-06-1929)
Vele toeristen bezoeken reeds ons landschap (18-06-1929)
Gemeenteraadsvergadering 25 juni 1929 (26-06-1929)
Vergadering Waterschap Westerwolde (23-09-1929)
Vergadering gemeenteraad 18 januari 1930 (20-01-1930)
Vergadering Waterschap westerwolde 15 Mei 1930 (16-05-1930)
Vergadering Waterschap Westerwolde (26-06-1931)
Raadsvergadering Gem. Vlagtwedde (07-11-1931)
VERKOOP ONSTWEDDE (02-01-1932)
Provinciale Bond van Onderlinge Veefondsen in de provincie Groningen (09-04-1932)
Verkiezing van notabelen en kerkvoogden (29-12-1932)
Nieuwe verkeersweg in O.-Groningen (18-01-1933)
Combinatie Grondonderzoek en Gewassencontrole 'Westerwolde' (02-03-1933)
Vergadering Staten der provincie Groningen (14-06-1933)
Wegenaanleg in Vlagtwedde (14-07-1933)
Raadsvergadering gemeente Vlagtwedde (26-07-1933)
De gemeenterekening over 1932 (04-10-1933)
Combinatie Grondonderzoek en Gewassencontrole 'Westerwolde' (27-02-1934)
Raadsvergadering B. en W. Vlagtwedde (03-10-1934)
Verkoop Harpel (Vlagtwedde) (06-10-1934)
Afloop van verkoop en aanbesteding (11-10-1934)
Verkoop - Harpel (20-10-1934)
Afloop van verkoop en aanbesteding (01-11-1934)
Afloop Verkoping Drogeham (10-12-1934)
COMBINATIE WESTERWOLDE. Het jaarverslag (05-03-1935)
CHR. JONGELINGSVEREENIGING. De ring Westerwolde vergadert (12-03-1935)
Vrijzinnige Kiesvereeniging (15-05-1935)
Melkcursussen (29-06-1935)
BELANGRIJKE VERKOOP Ellersinghuizen (20-07-1935)
Vergadering Gemeenteraad Vlagtwedde (20-11-1935)
Goed geslaagde vergadering der V.V.S.U. te Alteveer (21-04-1936)
De Tentoonstelling te Vlagtwedde (29-05-1937)
GEDEPUTEERDE STATEN (28-10-1937)
GEMEENTERAAD VLAGTWEDDE (01-03-1938)
Den algemeenen landbouwcursus (29-03-1938)
VOOR DEN POLITIERECHTER TE GRONINGEN (25-05-1938)
Eenige belangrijke objecten van werkverschaffing (29-07-1938)
Vergadering Onderlinge paarden- en veeverzekering 'Vlagtwedde' (01-08-1938)
Vergadering Wegwaterschap i.o. "De Harpel". (27-09-1938)
RAADSVERGADERING TE VLAGTWEDDE (20-10-1938)
Verharding 2de Barlagerweg (28-01-1939)
Plan van uitbreiding en Bebouwingsvoorschriften (18-02-1939)
Ned. Ver. Luchtbescherming (21-02-1939)
GEMEENTERAAD VLAGTWEDDE (15-03-1939)
Vergadering Westerwoldsche Landbouw-Maatschappij (16-03-1939)
Vergadering Waterschap Westerwolde (29-04-1939)
Candidatenlijst vrijzinnigen raadsverkiezing (08-05-1939)
GEMEENTERAAD VLAGTWEDDE (24-05-1939)
EEN RARE MANIER VAN RIJDEN (10-06-1939)
Raadsvergadering Gem. Vlagtwedde (06-09-1939)
Openbare vergadering van Gedeputeerde Staten (26-01-1940)
Openbare vergadering van Gedeputeerde Staten (29-02-1940)
Jaarvergadering Centr. Gen. voor Kinderh. en Vacantie Kol. (12-03-1940)
GEMEENTERAAD VLAGTWEDDE (29-03-1940)
Oprichting Waterschappen (26-06-1940)
De komende zitting der Staten van Groningen (04-07-1940)
Voordrachten van Gedeputeerde Staten (24-07-1940)
Afdeeling 'Westerwolde' van de Vereen, van Chr. Onderwijzers(essen) (14-09-1940)
Een familie-veete (19-09-1940)
Gemeenteraad Vlagtwedde (13-03-1941)
LANDBOUWHUISHOUDCURSUS VLAGTWEDDE (15-03-1941)
De Gedeputeerde Staten der provincie Groningen (25-03-1941)
WATERSCHAP 'HARPEL' (09-05-1941)
Commissie Posthuma in Westerwolde (28-06-1941)
WEGEN IN WESTERWOLDE (05-07-1941)
De Vrederechter te Groningen (21-10-1941)
De Vrederechter te Groningen (10-03-1942)
ZANGCONCOURS (22-06-1942)
Keuring N.T.S. (16-07-1942)
RAYONNEERING STROO PROV. GRONINGEN (03-09-1942)
Waterschap Harpel (07-10-1942)
Besluiten Commissaris der Provincie (15-10-1942)
Officieele Mededelingen (03-11-1942)
Kantongerecht Winschoten, Veroordeeld (27-01-1943)
WATERSCHAP WESTERWOLDE (02-02-1943)
Afloop v. Verkoop en Aanbesteding (31-01-1950)
Dodelijk ongeval bij Vlagtwedde (30-08-1950)
Waterschap Westerwolde (25-01-1952)
Landbouwtentoonstelling voor 41e maal gehouden (07-06-1952)
Chr. Zangersdag te Onstwedde (10-07-1952)
VLAGTWEDDE (Gemeenteraad) (17-09-1952)
Monstering van veulens te Stadskanaal (27-10-1953)
Meester P. Bruinsma nam afscheid (30-07-1955)
Zweeds vliegtuigje maakte noodlanding (29-10-1955)
Boerderij in Vlagtwedde vannacht uitgebrand (23-05-1957)
Fraai buurthuis officieel geopend. (19-12-1958)
Kapschuur te Harpel geheel afgebrand. (12-01-1960)
Wateroverlast door regen en storm (05-12-1960)
Ontmoeting met emigranten. (06-04-'62)
Landbouw-expositie 'Westerwolde' in Vlagtwedde groter dan ooit (19-06-1965)
Veel schade (11-12-1965)
Boeldag - Harpel (7-10-1967)
Verkoop en Aanbesteding (22-05-1968)
Felle brand legt boerderij in de as (27-01-1970)
Noordelijke successen op de 36e nationale trekpaardententoonstelling in Den Bosch (21-09-1970)
Voor vergroot plan-Kikkert zouden komplete dorpen van aardbodem verdwijnen (14-01-1971)
Baby gered uit brand (10-09-1971)
Vlagtwedder gezin weigert na brand andere woonwagen (28-10-1971)
Plan onthuld voor complete militarisering Noord-Nederland (17-03-1972)
Geheime zender uit de lucht (16-05-1976)
Dorpje Harpel mag 40% groter (15-08-1978)
Harpel gered met nieuwbouw (09-09-1978)
Super-piraat uit de ether. (25-09-1979)
Nolan Internationaal uit de ether gehaald (25-09-1979)
PTT strijdt feller tegen etherpiraten. (25-09-1979)
Vlagtwedder boer geeft de moed op, door langdurige regenval (01-08-1980)
Defensie heeft het nog lang niet gewonnen (25-11-1980)
Kleine school krijgt meer lucht door verlaging leerlingdrempel (09-04-1981)
Countrymuziek als een onschadelijke obsessie (16-07-1981)
Veeschuur in Harpel verwoest (29-05-1982)
Man uit Harpel steelt stierkalf voor diepvries (09-09-1983)
Gemeentehuis Veendam was doorgangshuis onderduikers (03-05-1984)
Publieke verkoop (19-01-1985)
Dodelijke slip (23-03-1987)
'Bluegrassfans zijn geen zwakbegaafde cowboys' (5-10-1990)
'De Rots' in Harpel is een bijzondere school (30-03-2001)
Dode bij brand in Harpel (02-04-2001)
Watervoorziening probleem bij brand in landelijk gebied (03-04-2001)
'Lawaaisporten moeten weg uit Vledderveen' (28-11-2001)
'Harpeler Vertier' opgericht. (27-11-2002)
Hilvert en Torsten trouwe vrienden van de Kameleon. (27-06-2003)
Heel Harpel staat achter de peuters. (07-10-2003)
El Shit alles voor de muziek (12-12-2003)
Playbackende ouders stelen de show in Harpel (12 maart 2004)
Vrijwilliger Van De Maand, Jan Kip. (21-04-2004)
Harpel moet aangeven wie vandalen zijn. (05-02-2005)
Hilvert ten Have winnaar van de Grunneger Veurleescup. (31-03-2005)
Overleven met dank aan de familie Wenning (13-04-2005)
Peuters en schutters van elkaar gescheiden. (14-05-2005)
Een half miljoen voor De Rots van Harpel. (06-09-2005)
Negentiende eeuw herleeft in Ellersinghuizerveld. (24-11-2005)
Heerlijk om moederliefde te geven aan andere kinderen. (29-11-2005)
De Rots is nieuw, Harpel viert feest. (17-07-2006)
'Logeerboer' schept speelparadijs in Harpel. (11-09-2006)
Harpel houdt huiskamerconcerten, ook na de brand. (06-12-2006)
Marterhond duikt op in Westerwolde (06-01-2007)
Een broodnuchter 'Leve Margriet en Pieter!' (10-01-2007)
Vergistingsilo Harpel, levert stroom voor 3000 gezinnen. (28-03-2007)
Kunstminnaressen in de bres voor buurthuis. (05-04-2007)
In het achterhuis van Harpel liep alles wel goed af. (25-06-2007)
Dorpsschooltje van Harpel houdt stand, al 82 jaar. (03-11-2007)
Voorspelling schrikt cbs De Rots niet af (27-02-2008)
Voldoening in hout. (15-04-2008)
De Olympiërs van Harpel: de koersballers (24-04-2008)
Het Harpeler volkslied en dan Oranje Boven (30-04-2008)
Juf Lenie verlaat De Rots met een traantje (26-08-2008)
Kans op dorpsplein in Harpel (03-09-2008)
Reddingsplan voor buurthuis Harpel. (15-11-2008)
Preek op zondag verdwijnt uit Harpel (31-12-2008)
'Het bos is mooi, maar onze koeien ook' (13-05-2009)
Pleintje voor de bibliobus (23-05-2009)
Arrestaties 'in de hennep' (16-06-2009)
Dorp doet de tuin van een hartpatiënt (23-07-2009)
School Harpel ziet leerlingen vertrekken (31-07-2009)
Geld voor buurthuis in Harpel (08-03-2010)
Groninger titel voor Demi van 't Veer (02-02-2011)
'Houd uw dorpen zelf in leven' (23-10-2012)
Honderd varkens vergiftigd (29-11-2012)
Elke dag schoolreisje naar Harpel (18-08-2014)


Dagblad v.h. Noorden

© Harpel.nl - Sitemap - Disclaimer - Nonix