Kranten

Nieuwsblad van het Noorden 16-03-1939

 

De eerste jaarlijksche algemeene vergadering Westerwoldsche Landbouw-Maatschappij.

Onder groote belangstelling heeft de Westerwoldsche Landbouw-Maatschappij Woensdag haar eerste algemeene vergadering gehouden in hotel wed. A. Schober te Vlagtwedde.

Ruim 200 leden en genoodigden woonden het algemeene gedeelte van de vergadering bij. Onder de genoodigden bevonden zich de Commissaris der Koningin, mr. Linthorst Homan, de burgemeester van Vlagtwedde, de heer F. A. Beins, prof. De Vries uit Groningen, ir. Sneeuw, Rijkslandbouwconsulent te Veendam, ir. Edzes, oudsecretaris van de W. L. M., thans adj. land-bouwconsulent te Zutphen, de heer Jansen, adviseur van de Combinatie Westerwolde, de heer Reinders, leider van het Strooverkoop-Bureau, de heer Houwing, vertegenwoordiger van het Centraal Bureau.

Vertegenwoordigd waren ook de landbouwvereenigingen uit Onstwedde, Vlagtwedde, Mussel, Braamberg en Veele.

De openingsrede

De voorzitter van de Westerwoldsche Landbouw Maatschappij, de heer J. GROENEVELD te Veelerveen, bracht dank voor het vertrouwen dat de leden in de jonge organisatie hebben gesteld.
Woorden van welkom richtte spr. vervolgens tot den Commissaris der Koningin.

Westerwolde heeft zich langen tijd het stiefkind gevoeld, maar spr. gaf de verzekering dat de Westerwolders zich Groningers gevoelen en Groningers willen zijn. Hij beval Westerwolde in de aandacht van den Commissaris aan en zegde hem steun toe in zijn streven om den oproep van H. M. de Koningin tot geestelijke herbewapening te verwezenlijken.

Spreker verwelkomde vervolgens ook de andere gasten en zette daarna uiteen hoe de Westerwoldsche Landbouw Maatschappij is tot stand gekomen.

Toen de crisis kwam was er geen georganiseerde landbouw in Westerwolde. Er waren slechts een drietal organisaties die in hoofd-zaak co÷peratief werkten, een reden waarom velen zich er niet bij aansloten. Er was behoefte aan een vereeniging, waar men uitsluitend een niet al te hooge contributie behoefde te betalen. Was dan een organisatie noodig?

Spr. meende van wel, want Westerwolde heeft zijn eigen problemen. Het wegennet dateert eerst van 1914, de kanalisatie van 1918, de groote ontginningen van 1923. Alles is in een tiental jaren geforceerd tot stand gekomen.

Slechts enkele tientallen jaren geleden werd uit de randgebieden stroo in Westerwolde ingevoerd, thans berekende spr. dat Westerwolde per jaar een stroo-opbrengst heeft van 75 millioen kg. Vele van de nieuwe landbouwers in Westerwolde zijn niet in de gelegenheid geweest aandeel-houder te worden van de co÷peratieve fabrieken, met het gevolg dat er een groot verschil in de stroo-opbrengst is.

Spr. hoopte dat de regeering daarin zal voorzien.
Hij wees op het vele werk, dat de organisatie nog kan doen en wekte alle Westerwoldsche landbouwers tot aansluiting op.

Een stem uit de practijk

Het woord werd daarna verleend aan den heer H. TEN HAVE te Harpel, of, zooals de voorzitter zeide, een willekeurigen landbouwer uit Westerwolde, die vertelde, hoe hij dacht over de moeilijkheden van het boerenbedrijf in Westerwolde.

In deze streek werken de boer en zijn gezin, ook vrouw en kinderen, van vroeg tot laat. Landarbeiders ontbreken, omdat ze niet betaald kunnen worden. Veel valt aan de bedrijven te verbeteren, tal van slooten zijn bijna dichtgevallen en veel stukken grond moeten noodig herontgonnen worden. Er is werk genoeg, maar geld te weinig.

In de laatste jaren is door de betere afwatering veel bouwland ontstaan. Toen de crisis kwam, hield men minder vee dan vroeger. Ook de aardappelverbouw was gering, want toen men bemerkte dat op de ontgonnen gronden ook eens aardappelen in plaats van koren moest, was het te laat en waren de crisismaatregelen reeds tot de fabrieksaardappelen uitgebreid. Een goede vruchtwisseling is daardoor niet mogelijk. Ook de verbouw van tarwe levert moeilijkheden, omdat daarvoor in vele gevallen herontginning noodjg is.

Daaraan zouden veel arbeiders werk kunnen vinden, als de prijzen van de producten maar hoog genoeg waren om de loonen te betalen. Men heeft dus in Westerwolde weinig kalverschetsen en biggen-merken, veel minder groenland dan vroeger en veel meer bouwland waarop slechts weinig aardappelen en verder rogge en een beetje haver kan worden verbouwd. De toestand van het bedrijf is dus heel moeilijk.

Spr. hoopte dat de regeering er aandacht aan zal geven.

Rede ir. S. L. Louwes

Vervolgens werd het woord gevoerd door ir. S. L. LOUWES, regeeringscommissaris voor den Akkerbouw en de Veehouderij.

Deze begon met in het algemeen een over- zicht te geven van de moeilijkheden waarin de landbouw is gekomen. Die zijn een gevolg van het mindere verbruik en de grootere productie.

Spr. wees er op, dat vroeger de snelle aanwas van de bevolking in de geheele wereld ook een zeer snelle vergrooting van de productie kon opnemen. Thans is echter ln de meeste landen een stilstand ln de bevolkingstoename gekomen, in enkele landen, zooals Duitschland, zelfs een teruggang.

De afzet is dus geringer geworden en het gevolg daarvan is geweest, dat men de grenzen voor invoer is gaan sluiten. Men is daartoe gekomen van een stelsel uit, dat op vrijhandel gebaseerd was en men moet heusch niet denken dat de toestand weer in orde zou zijn als men een streep door de genomen maatregelen haalde.

Integendeel, spr. geloofde, dat we er eerst nog veel dieper in moeten komen.

Bij het nemen van maatregelen komt men voortdurend in strijd met de belangen van bezitters en niet-bezitters. Wie wat heeft, wil het houden, wie niets heeft, wil wat hebben.
Maar er is geen ontkomen aan: men moet van den een nemen om den ander te kunnen geven.

Wat dat betreft zal men tot ruimer inzicht moeten komen, de bezitters moeten inzien, dat ze moeten geven, om op den duur allen omhoog te kunnen gaan.

Spr. behandelde daarna een aantal vragen betreffende aardappelen rogge, varkens, kalveren, suikerbieten en stroo.

Hij wees er nadrukkelijk op, dat voorloopig op export van aardappelen en aardappelmeel niet te hopen valt en dat getracht moet worden een andere bestemming voor aardappelen te vinden.

In die richting wordt gezocht door aardappelen te drogen voor veevoeder. Het geweldig overschot van rogge is een specifiek Nederlandsch probleem, waarvoor dan ook een specifiek Nederlandsche oplossing moet worden gezocht, die echter nog niet gevonden is.

Verleden jaar werd gezegd, dat de rogge voor veevoeder opgebruikt zou worden in korten tijd, als de prijs maar 70 cent beneden de mais lag. Thans doet zich de dwaasheid voor, dat de rogge twee gulden goedkooper is dan de mais en nog Is er te veel. Misschien is er een oplossing te vinden op de wijze als de tarwe-organisatie.

Suikerbieten zouden in ons land nog wat meer verbouwd kunnen worden, als men geen rekening had te houden met de koloniale productie.
Ook daarin wordt een oplossing gezocht in de richting van drogen voor veevoeder.

Spr. behandelde de groote moeilijkheden van de veehouderij. Export is niet mogelijk, omdat men nooit kan concurreeren tegen de veeprijzen in het Oosten en de vleeschprijzen in Amerika.

Op de binnenlandsche markt heeft men rekening te houden met de varkens, waarvan de afzet zeer verschillend is, maar waarvan toch ook al weer geen grootere export is te verwachten. Het is hier weer de strijd tusschen den bezitter en den nietbezitter. Voor wat betreft stroo geldt dat eveneens.

Spr. hoopte, dat de bezitters tot een oplossing willen meewerken buiten de regeering om.

Zijn conclusie was. dat voorloopig maatregelen zullen moeten blijven worden genomen. Maar hij hoopte, dat de Nederlandsche landbouw de regelingen zelf op zich kan nemen, buiten de regeering om.

De Commissaris derKoningin spreekt

De COMMISSARIS DER KONINGIN, vervolgens het woord verkrijgend, dankte voor de hartelijke ontvangst en gaf de verzekering, dat Westerwolde zijn volle aandacht heeft, ook omdat hij gevoelt wat er in deze streek omgaat. Zijn omgang met burgemeester Beins heeft hem de overtuiging gegeven, dat de Westerwolders goede Groningers zijn, die geheel willen meeleven in het Groninger gezin.

Hulde bracht hij aan de W.L.M, voor de wijze waarop ze heeft getracht den landbouw te organiseeren. Hij wees op de belangrijke agenda voor deze vergadering, waar men eerst heeft gehoord het woord van den heer Luth en daarna van den heer Louwes, die de harde dingen des levens naar voren heeft gebracht, die behoort tot de harde werkers zooals men er te weinig heeft in het ambtelijk leven, die toegeven als ze zich vergist hebben. Spr. hoopte dat de jonge vereeniging krachtig zou opgroeien, maar niet alleen zou blijven staan, doch zich sterk zou consolideeren met andere bonden.

Met woorden van dank aan de sprekers sloot de heer GROENEVELD het algemeen gedeelte van de vergadering.

Huishoudelijke Vergadering

Hierna werd het huishoudelijk gedeelte der vergadering met een woord van welkom geopend.

De secretaris, ir. J. Donia, bracht daarna verslag uit van de door het Hoofdbestuur sinds de oprichting gedane werkzaamheden. Herinnerd werd aan den voortdurenden groei der Mij., vooral door het krachtige werken van ir. Edzes.

Verschillende cursussen werden gegeven en adviseurs benoemd. Ook werd overgegaan tot de stichting van een co÷peratieve aankoopvereeniging.

De Mij. werd vertegenwoordigd in verschillende officieele instanties, de samenwerking met andere vereenigingen en organisaties was zeer goed.

Het uitvoerig verslag werd goedgekeurd, evenals de rekenine en verantwoording en de begrooting voor 1939.

De contributie voor 1939 werd bepaald op: 50 cent voor bedrijven tot 5 H.A., f 1.Ś voor bedrijven tot 12½ H.A. en 5 cent voor iedere H.A. boven 12½ 2H.A.

Op voorstel van het hoofdbestuur werd besloten dit bestuur met twee leden aan te vullen, waarvoor werden gekozen de heeren L. Schoonbeek te Lauderzwarteveen en H. ten Have te Harpel.

Het voorstel tot verlenging van het mandaat van het hoofdbestuur voor 1 jaar werd bij acclamatie aanvaard.

Krantlezer

Krantenartikelen die op deze site zijn gearchiveerd:

Korte berichtjes, diverse kranten
Arr.-Rechtbank te Winschoten (21-10-1906)
Afloop van verkoop en aanbesteding (27-01-1907)
Een niet aaledaagsche koop (26-11-1907)
Verkoop-Verhuring Ellersinghuizen-Onstwedde (12-10-1912)
Aanbesteding Harpelsluis (04-09-1913)
Aanbesteding Waterschap Westerwolde (01-10-1913)
Uitslag aanbestedingen (28-10-1913)
Verkoop Landerijen, Vlagtwedde (09-10-1915)
Verkoop Westerwolde (14-10-1915)
H.H. Korenmolenaars, Landbouw- en Arbeiders-Coöperaties, Advertentie (22-01-1916)
Verkoop Landerijen, Weende en Ellersinghuizen (21-08-1916)
Verkoop Vlachtwedde, Onstwedde, Bellingwolde (24-10-1916)
Arr.-Rechtbank te Winschoten. Zitting van Vrijdag 25 Mei (26-05-1917)
Arr.-Rechtbank te Winschoten. Zitting van Vrijdag 23 Nov (24-11-1917)
Verkoop Landerijen Weende-Ellersinghuizen (23-10-1918)
Uitslag van de jaarlijkse landbouwtentoonstelling (16-06-1919)
Verkoop Vlagtwedde (23-10-1920)
Werkverschaffing en ontginning (03-11-1921)
Vergadering Eerste Ned. Ond. Verz. Mij. Bestaanszekerheid van Land- en Tuinbouwbedrijf (11-04-1922)
Landbouw en Veeteelt. Ontginnen en groenbemesting (20-07-1922)
Gemeentelijk Nieuws. GRONINGEN (30-09-1922)
Arr.-Rechtbank te Winschoten. Zitting van Vrijdag 15 Dec. (16-12-1922)
Uit Westerwolde (22-10-1923)
Coöperatieve Vereen. 'Aardappelmeelfabriek Westerwolde' (28-02-1924)
Vergadering Gemeenteraad 27 maart 1924 (31-03-1924)
Vergadering Weg-Waterschap 'De Harpel' (08-04-1924)
Jaarlijksche tentoonstelling Vlachtwedde (15-06-1925)
Vergadering Hoofdbestuur Waterschap Westerwolde (01-07-1925)
Afloop van verkoop en aanbesteding (08-10-1925)
Muziekvereeniging opgericht. (13-11-1925)
Landerijen te Vlagtwedde (31-12-1925)
Landbouwwintercursus (09-04-1926)
Verkoop Vlagtwedde (30-10-1926)
Raadsvergadering der gemeente Vlagtwedde (29-12-1926)
Verkoop Vlagtwedde (05-09-1927)
VERKOOP Harpel-Ellersinghuizen art. 1223 (24-09-1927)
Afloop van verkoop en aanbesteding (20-10-1927)
Vergadering Waterschap Westerwolde (08-05-1928)
Raadsvergadering der gemeente Vlagtwedde 10-10-1928 (11-10-1928)
Provinciaal Nieuws Groningen (08-06-1929)
Verkoop Eigendommen (15-06-1929)
Vele toeristen bezoeken reeds ons landschap (18-06-1929)
Gemeenteraadsvergadering 25 juni 1929 (26-06-1929)
Vergadering Waterschap Westerwolde (23-09-1929)
Vergadering gemeenteraad 18 januari 1930 (20-01-1930)
Vergadering Waterschap westerwolde 15 Mei 1930 (16-05-1930)
Vergadering Waterschap Westerwolde (26-06-1931)
Raadsvergadering Gem. Vlagtwedde (07-11-1931)
VERKOOP ONSTWEDDE (02-01-1932)
Provinciale Bond van Onderlinge Veefondsen in de provincie Groningen (09-04-1932)
Verkiezing van notabelen en kerkvoogden (29-12-1932)
Nieuwe verkeersweg in O.-Groningen (18-01-1933)
Combinatie Grondonderzoek en Gewassencontrole 'Westerwolde' (02-03-1933)
Vergadering Staten der provincie Groningen (14-06-1933)
Wegenaanleg in Vlagtwedde (14-07-1933)
Raadsvergadering gemeente Vlagtwedde (26-07-1933)
De gemeenterekening over 1932 (04-10-1933)
Combinatie Grondonderzoek en Gewassencontrole 'Westerwolde' (27-02-1934)
Raadsvergadering B. en W. Vlagtwedde (03-10-1934)
Verkoop Harpel (Vlagtwedde) (06-10-1934)
Afloop van verkoop en aanbesteding (11-10-1934)
Verkoop - Harpel (20-10-1934)
Afloop van verkoop en aanbesteding (01-11-1934)
Afloop Verkoping Drogeham (10-12-1934)
COMBINATIE WESTERWOLDE. Het jaarverslag (05-03-1935)
CHR. JONGELINGSVEREENIGING. De ring Westerwolde vergadert (12-03-1935)
Vrijzinnige Kiesvereeniging (15-05-1935)
Melkcursussen (29-06-1935)
BELANGRIJKE VERKOOP Ellersinghuizen (20-07-1935)
Vergadering Gemeenteraad Vlagtwedde (20-11-1935)
Goed geslaagde vergadering der V.V.S.U. te Alteveer (21-04-1936)
De Tentoonstelling te Vlagtwedde (29-05-1937)
GEDEPUTEERDE STATEN (28-10-1937)
GEMEENTERAAD VLAGTWEDDE (01-03-1938)
Den algemeenen landbouwcursus (29-03-1938)
VOOR DEN POLITIERECHTER TE GRONINGEN (25-05-1938)
Eenige belangrijke objecten van werkverschaffing (29-07-1938)
Vergadering Onderlinge paarden- en veeverzekering 'Vlagtwedde' (01-08-1938)
Vergadering Wegwaterschap i.o. "De Harpel". (27-09-1938)
RAADSVERGADERING TE VLAGTWEDDE (20-10-1938)
Verharding 2de Barlagerweg (28-01-1939)
Plan van uitbreiding en Bebouwingsvoorschriften (18-02-1939)
Ned. Ver. Luchtbescherming (21-02-1939)
GEMEENTERAAD VLAGTWEDDE (15-03-1939)
Vergadering Westerwoldsche Landbouw-Maatschappij (16-03-1939)
Vergadering Waterschap Westerwolde (29-04-1939)
Candidatenlijst vrijzinnigen raadsverkiezing (08-05-1939)
GEMEENTERAAD VLAGTWEDDE (24-05-1939)
EEN RARE MANIER VAN RIJDEN (10-06-1939)
Raadsvergadering Gem. Vlagtwedde (06-09-1939)
Openbare vergadering van Gedeputeerde Staten (26-01-1940)
Openbare vergadering van Gedeputeerde Staten (29-02-1940)
Jaarvergadering Centr. Gen. voor Kinderh. en Vacantie Kol. (12-03-1940)
GEMEENTERAAD VLAGTWEDDE (29-03-1940)
Oprichting Waterschappen (26-06-1940)
De komende zitting der Staten van Groningen (04-07-1940)
Voordrachten van Gedeputeerde Staten (24-07-1940)
Afdeeling 'Westerwolde' van de Vereen, van Chr. Onderwijzers(essen) (14-09-1940)
Een familie-veete (19-09-1940)
Gemeenteraad Vlagtwedde (13-03-1941)
LANDBOUWHUISHOUDCURSUS VLAGTWEDDE (15-03-1941)
De Gedeputeerde Staten der provincie Groningen (25-03-1941)
WATERSCHAP 'HARPEL' (09-05-1941)
Commissie Posthuma in Westerwolde (28-06-1941)
WEGEN IN WESTERWOLDE (05-07-1941)
De Vrederechter te Groningen (21-10-1941)
De Vrederechter te Groningen (10-03-1942)
ZANGCONCOURS (22-06-1942)
Keuring N.T.S. (16-07-1942)
RAYONNEERING STROO PROV. GRONINGEN (03-09-1942)
Waterschap Harpel (07-10-1942)
Besluiten Commissaris der Provincie (15-10-1942)
Officieele Mededelingen (03-11-1942)
Kantongerecht Winschoten, Veroordeeld (27-01-1943)
WATERSCHAP WESTERWOLDE (02-02-1943)
Afloop v. Verkoop en Aanbesteding (31-01-1950)
Dodelijk ongeval bij Vlagtwedde (30-08-1950)
Waterschap Westerwolde (25-01-1952)
Landbouwtentoonstelling voor 41e maal gehouden (07-06-1952)
Chr. Zangersdag te Onstwedde (10-07-1952)
VLAGTWEDDE (Gemeenteraad) (17-09-1952)
Monstering van veulens te Stadskanaal (27-10-1953)
Meester P. Bruinsma nam afscheid (30-07-1955)
Zweeds vliegtuigje maakte noodlanding (29-10-1955)
Boerderij in Vlagtwedde vannacht uitgebrand (23-05-1957)
Fraai buurthuis officieel geopend. (19-12-1958)
Kapschuur te Harpel geheel afgebrand. (12-01-1960)
Wateroverlast door regen en storm (05-12-1960)
Ontmoeting met emigranten. (06-04-'62)
Landbouw-expositie 'Westerwolde' in Vlagtwedde groter dan ooit (19-06-1965)
Veel schade (11-12-1965)
Boeldag - Harpel (7-10-1967)
Verkoop en Aanbesteding (22-05-1968)
Felle brand legt boerderij in de as (27-01-1970)
Noordelijke successen op de 36e nationale trekpaardententoonstelling in Den Bosch (21-09-1970)
Voor vergroot plan-Kikkert zouden komplete dorpen van aardbodem verdwijnen (14-01-1971)
Baby gered uit brand (10-09-1971)
Vlagtwedder gezin weigert na brand andere woonwagen (28-10-1971)
Plan onthuld voor complete militarisering Noord-Nederland (17-03-1972)
Geheime zender uit de lucht (16-05-1976)
Dorpje Harpel mag 40% groter (15-08-1978)
Harpel gered met nieuwbouw (09-09-1978)
Super-piraat uit de ether. (25-09-1979)
Nolan Internationaal uit de ether gehaald (25-09-1979)
PTT strijdt feller tegen etherpiraten. (25-09-1979)
Vlagtwedder boer geeft de moed op, door langdurige regenval (01-08-1980)
Defensie heeft het nog lang niet gewonnen (25-11-1980)
Kleine school krijgt meer lucht door verlaging leerlingdrempel (09-04-1981)
Countrymuziek als een onschadelijke obsessie (16-07-1981)
Veeschuur in Harpel verwoest (29-05-1982)
Man uit Harpel steelt stierkalf voor diepvries (09-09-1983)
Gemeentehuis Veendam was doorgangshuis onderduikers (03-05-1984)
Publieke verkoop (19-01-1985)
Dodelijke slip (23-03-1987)
'Bluegrassfans zijn geen zwakbegaafde cowboys' (5-10-1990)
'De Rots' in Harpel is een bijzondere school (30-03-2001)
Dode bij brand in Harpel (02-04-2001)
Watervoorziening probleem bij brand in landelijk gebied (03-04-2001)
'Lawaaisporten moeten weg uit Vledderveen' (28-11-2001)
'Harpeler Vertier' opgericht. (27-11-2002)
Hilvert en Torsten trouwe vrienden van de Kameleon. (27-06-2003)
Heel Harpel staat achter de peuters. (07-10-2003)
El Shit alles voor de muziek (12-12-2003)
Playbackende ouders stelen de show in Harpel (12 maart 2004)
Vrijwilliger Van De Maand, Jan Kip. (21-04-2004)
Harpel moet aangeven wie vandalen zijn. (05-02-2005)
Hilvert ten Have winnaar van de Grunneger Veurleescup. (31-03-2005)
Overleven met dank aan de familie Wenning (13-04-2005)
Peuters en schutters van elkaar gescheiden. (14-05-2005)
Een half miljoen voor De Rots van Harpel. (06-09-2005)
Negentiende eeuw herleeft in Ellersinghuizerveld. (24-11-2005)
Heerlijk om moederliefde te geven aan andere kinderen. (29-11-2005)
De Rots is nieuw, Harpel viert feest. (17-07-2006)
'Logeerboer' schept speelparadijs in Harpel. (11-09-2006)
Harpel houdt huiskamerconcerten, ook na de brand. (06-12-2006)
Marterhond duikt op in Westerwolde (06-01-2007)
Een broodnuchter 'Leve Margriet en Pieter!' (10-01-2007)
Vergistingsilo Harpel, levert stroom voor 3000 gezinnen. (28-03-2007)
Kunstminnaressen in de bres voor buurthuis. (05-04-2007)
In het achterhuis van Harpel liep alles wel goed af. (25-06-2007)
Dorpsschooltje van Harpel houdt stand, al 82 jaar. (03-11-2007)
Voorspelling schrikt cbs De Rots niet af (27-02-2008)
Voldoening in hout. (15-04-2008)
De Olympiërs van Harpel: de koersballers (24-04-2008)
Het Harpeler volkslied en dan Oranje Boven (30-04-2008)
Juf Lenie verlaat De Rots met een traantje (26-08-2008)
Kans op dorpsplein in Harpel (03-09-2008)
Reddingsplan voor buurthuis Harpel. (15-11-2008)
Preek op zondag verdwijnt uit Harpel (31-12-2008)
'Het bos is mooi, maar onze koeien ook' (13-05-2009)
Pleintje voor de bibliobus (23-05-2009)
Arrestaties 'in de hennep' (16-06-2009)
Dorp doet de tuin van een hartpatiënt (23-07-2009)
School Harpel ziet leerlingen vertrekken (31-07-2009)
Geld voor buurthuis in Harpel (08-03-2010)
Groninger titel voor Demi van 't Veer (02-02-2011)
'Houd uw dorpen zelf in leven' (23-10-2012)
Honderd varkens vergiftigd (29-11-2012)
Elke dag schoolreisje naar Harpel (18-08-2014)


Dagblad v.h. Noorden

© Harpel.nl - Sitemap - Disclaimer - Nonix