Kranten

Nieuwsblad van het Noorden 29-05-1937

 

De Tentoonstelling te Vlagtwedde.

Een goed begin van de driedaagsche feesten

(Van een specialen verslaggever).

Gisteren is de jaarlijksche tentoonstelling te Vlagtwedde weer begonnen. In den loop der jaren is dit een evenement voor geheel Westerwolde geworden. Uit alle hoeken van het Oude Landschap worden paarden en vee ingezonden.

Vele landbouwers ook uit het Oldambt komen de keuringen op den eersten dag bezoeken en in de laatste jaren is dat in steeds sterkere mate het geval, nu de kwaliteit van de inzendingen in stijgende lijn gaat.
Ook nu weer was dat het geval. Met de kwantiteit is ook de kwaliteit weer gestegen en vooral in de rubriek warmbloedpaarden was er voor de jury veel werk aan den winkel.
De concurrentie was groot en het gevolg was dan ook dat eerst eenige uren na de andere keuringen de uitslagen hiervan bekend konden worden gemaakt.
De heeren J. J. Tijdens, Nieuw-Beerta, S. O. Bosker, Winsch.-Oostereinde en C. Aukema Vlagtwedde hebben een drukke middag gehad en in vele gevallen hebben zij de paarden eenige malen laten terugkeeren eer ze tot een uitspraak kwamen.

Door het steeds beter wordende fokmateriaal waren de inzendingen vee ook grootendeels van zeer goede kwaliteit. Uit de stallen van Heun, Ellersinghuizen, ter Wisch, Ter Apel, Loning en Wage Wedde en Nijks Wedderveer waren zeer mooi exemplaren aangevoerd.
Typeerend is het wel dat er niet minder dan 24 kalveren ter keurig werden aangeboden, waarvan vier van den heer Nijks met de prijzen gingen strijken. Wel een succes voor deze stal.

De keuringen werden gehouden op den mooien Ekkelkamp, gelegen achter de kerk waar de prachtige eikenboomen een heerlijke beschutting bieden tegen de soms wel wat te warme zomerzon. Het is daar een ideale gelegenheid, met het gevolg dat het bezoek ook nu weer groot was.

De keuringen van landbouwwerktuigen werden ditmaal gehouden achter Hotel Jarke Schober, waar een zeer geschikt terrein is.
Enkele firma's hadden daar groote inzendingen geplaatst, die veel belangstelling hadden.

Druk bezoek trok de tentoonstelling in de school. Ook daar waren door firma's uit Vlagtwedde en van elders fraaie stands ingericht en niet in het minst trok de aandacht de stand van de landbouw-huishoudcursus, welke wordt gegeven onder leiding van mej. Rodermond te Veendam. De jonge dames die deze cursus volgen hadden keurige tafels met velerlei gerechten opgesteld en heerlijke schotels met smakelijke soepjes, groenten, slaatjes e.d., toonden aan dat de jonge dames op het platteland tegenwoordig nog iets anders leeren dan stamppot koken.

De met de tentoonstelling gehouden kermis had den eersten dag reeds een druk bezoek en zoo was het ook in verschillende hotels en café's, die goede strijkjes hadden geëngageerd om met succes de feestvreugde te vernoegen.

De opening

Omstreeks één uur kwamen juryleden, inzenders, bestuur en genoodigden bijeen in hotel Schober, waar de voorzitter der tentoonstelling een kort woord van welkom sprak, om daarna het woord te verleenen aan burgemeester F. A. BEINS, die eere-voorzitter is.
Deze hield, zooals gebruikelijk is, een korte toespraak, waarin de voor Westerwolde belangrijke gebeurtenissen van het afgeloopen jaar worden gememoreerd. Hij herdacht in de eerste plaats het overlijden van twee mannen die voor Westerwolde van groote beteekenis zijn geweest, n.l. mr. Schönfeld en de heer Buiskool.

Verder wees hij er op, dat het aantal inzendingen wederom zeer bevredigend is; dat deze tentoonstellingen er toe medewerken om de kwaliteit van vee en paarden op te voeren en dat door verhooging van de beschikbaar gestelde prijzen ook het exposeeren aantrekkelijker wordt. Dit jaar bedragen de geldprijzen tezamen f 7OO, welk bedrag grootendeels door middel van lijsten is bijeengebracht.

Spr. betoogde het groote belang van de in 1929 gevestigde landbouwschool te Vlagtwedde.
Het verheugde hem dat het belang van dit onderwijs steeds meer wordt ingezien.
Voor de nieuwe cursus hebben zich 26 leerlingen aangemeld, in 1929 bedroeg het aantal leerlingen 32, in de volgende jaren 47, 52, 57, 58, 64, 69, 76 en thans 89. Reeds bezitten 83 leerlingen een diploma van de school.

Hartelijke woorden richtte spr. verder tot den heer Johan Kraai, die 26 jaar commissielid van de tentoonstelling is geweest en tot den heer R. Jonker, die sinds 25 jaar inzender is geweest.

Hij verklaarde het verder op prijs te stellen dat aanwezig waren zijn collega en eerelid der tentoonstelling de heer Boelems van Zuidwolde en de collega's (de heeren Wisman en Van Rooyen, burgemeesters van Nieuwe Schans en Gasselte.

Hiermede was de tentoonstelling geopend en de keurmeesters konden hun taak aanvangen.

De uitslagen der keuringen

De uitslagen der keuringen laten we hier volgen:

Warmbloed preferent- en ster-merries:
1. Rheinmelodie van A. Migchels, Onstwedde;
2. Zollija van B. A. Wilzing, Smeerling.

Warmbloed stamboekmerries:
1. Tobana van A. Kraai, Wollinghuizen;
2. Elariane van Jac. ter Borg, Onstwedde;
3. Tonia van J. Huiges, Onstwedde;
4. Grunolda van W. Kraai, Ellinsinghuizen.

Warmbloed niet-stamboekmerries:
1. N. N. van A. Migchels, Onstwedde;
2. N. N. van W. Kraai, Ellersinghuizen;
3. N. N. van J. Kraai Kzn., Wollinghuizen;
idem N. N. van J. Huiges, Onstwedde
en N. N. van B. A. Wilzing, Smeerling.

Warmbloed enters:
1. Ladie van B J. Wilzing, Onstwedde;
2. Killy van W. Kraai, Ellersinghuizen;
3. Karusa van dezelfde.

Warmbloed twenters:
1. Ulana van J. Koens, Onstweddertange;
2. Uprinsje van B. Wilzing, Onstwedde;
3. Irosa van A. Migchels, Onstwedde.

Koudbloedpaarden.

Koudbloed stamboekmerries:
1. Flora van R. Dijkhuizen, Veele;
2. Maatjes van Dierkensteen van H. E. Dijkema, Blijham;
3. Tea van A. S. Smit, Vlagtwedde.

Koudbloed nlet-stamboekmerries:
1. D. Boels, Vlagtwedde;
2. R. Dijkhuizen, Veele;
3. Jan Eefsting, Veele.

Veulens koudbloed:
1. H. E. Dijkema, Blijham;
2. Gebr. Tees, Sellingen;
3. K. Bosschers, Harpel.

Enters, koudbloed:
1. R. Dijkhuizen, Veele;
2. D. Boels, Vlagtwedde.

Twenters koudbloed:
1. B. Dijkhuizen Gzn., Vlagtwedde;
2. Gebrs. Renken, Vriescheloo;
3. R. Kraai Jzn., Vlagtwedde.

Koeien.

Melkkoeien, ingeschreven:
1. Trui 3 van A. Heun Ellersinghuizen;
2. Titio 2 vam J. ter Wisch, Ter Apel;
3. Klaartje 3 van dezelfde;
4. Jantje 2 van W. W. Wage, Wedde.
Eervolle verm.: Grietje van L. Mulder, Vlagtwedde en Lina 2 van J. ter Wisch, Ter Apel.

Melkkoeien, niet ingeschreven:
1. D. Boels, Vlagtwedde;
2. B. Dijkhuizen Gzn., Veele.

Drachtige koeien, ingeschreven:
1. Mientje 3 van J. Loning, Wedde.

Drachtige koeien niet-ingeschreven:
1. B. Dijkhuizen Ezn., Veele;
2. D. Boels, Vlagtwedde;
3. B. Dijkhuizen Gzn, Veele.

Melkgevende vaarzen:
1. Teda 1 van J. ter Wisch, Ter Apel;
2. Jantje 6 van W. W. Wage, Wedde;
3. Titia 3 van J. ter Wisch, Ter Apel.
Eerv. verm.: Lize 1 van J. ter Wisch.

Melkgevende vaarzen, geen volbloed:
1. D. Boels, Vlagtwedde;
2. T. Nijks, Wedderveer;
3. Gebr. Principaal, Wedde.

Drachtige vaarzen volbloed:
1. Klasien 1 van J. ter Wisch, Ter Apel;
2. Meta 1 van dezelfde;
3. Mina 12 van W. W. Wage, Wedde;
4. Trees 2 van J. ter Wisch, Ter Apel.

Drachtige vaarzen, geen volbloed1:
1. D. Boele, Vlagtwedde.

Guste vaarzen, volbloed:
1. Cella 1 van J. ter Wisoh, Ter Apel;
2. Lidia 1 vam dezelfde;
3. Annie l0 van Gebr. Principaal, Wedde.

Guste vaarzen, geen volbloed:
2e pr. J. Loning, Wedde.

Kalveren, beneden 6 maand:
1, 2, 3 en 4. T. Nijks, Wedderveer;
5. W. Kraai, Ellersinghuizen; 6. A. Heun, Ellersinghuizen;
7. dezelfde.
Eerv. verm.: Gebr. Principaal, Wedde.

Collectie kalveren:
1. T. Nijks, Wedderveer;
2. Stierenver. Weende.

Stier, ouder dan 2 jaar:
1. Hendrik van Stierenvereen. Veele;
2. Ebert van Stierenvereen. Weende.

Collectie vee:
1. A. Heun, Ellersinghuiizen;
2. J. ter Wisch, Ter Apel;
3. W. W. Wage, Wedde.

Melkschapen:
1. R. Roelfsen. Vlagtwedde.

Fokschapen:
1. J. Eefsting, Weende;
2. G. Sandsrs, Vlagtwedde.

Span lammeren:
1. B. Scheltens, Vlagtwedde;
2. G Sanders.

Geiten:
1. A. Dreves, Vlagtwedde.

Landbouwwerktuigen:
1. Roemeling Evers en Co., Winschoten;
2. R. Jonker, Vlagtwedde.

Exposanten in de school:
1. Z. Nieken, Vlagtwedde;
2. R. Sloots, Vlagtwedde;
3. Steger naaimachines;
4. Joh. Meijer, Vlagtwedde;
5. W. Frans, Vlagtwedde;
6. Jac. Sachs, Vlagtwedde;
7. A. Ananias en Zn., Vlagtwedde;
8. W. Kwak, Vlagtwedde.

Handwerken:
1. mevr. Schreuder, Bourtange;
2. mevr. Meinardi, Hellum;
3. mej. Koster, Martenshoek.

Meisjes:
1. Jantje Nieken, Vlagtwedde;
2. Annie Frans idem.

Kinderen:
1. Zwaantje Smit;
2. Geertje W. Hesse.

Fabos inlegwerk:
1. K. van Lenning, Boertange.

Schilderwerk:
1. Chr. Rotgers, Vlagtwedde.

Huisvlijt:
1. Ritzo Velthuis, Vlagtwedde.

Krantlezer

Krantenartikelen die op deze site zijn gearchiveerd:

Korte berichtjes, diverse kranten
Arr.-Rechtbank te Winschoten (21-10-1906)
Afloop van verkoop en aanbesteding (27-01-1907)
Een niet aaledaagsche koop (26-11-1907)
Verkoop-Verhuring Ellersinghuizen-Onstwedde (12-10-1912)
Aanbesteding Harpelsluis (04-09-1913)
Aanbesteding Waterschap Westerwolde (01-10-1913)
Uitslag aanbestedingen (28-10-1913)
Verkoop Landerijen, Vlagtwedde (09-10-1915)
Verkoop Westerwolde (14-10-1915)
H.H. Korenmolenaars, Landbouw- en Arbeiders-Coöperaties, Advertentie (22-01-1916)
Verkoop Landerijen, Weende en Ellersinghuizen (21-08-1916)
Verkoop Vlachtwedde, Onstwedde, Bellingwolde (24-10-1916)
Arr.-Rechtbank te Winschoten. Zitting van Vrijdag 25 Mei (26-05-1917)
Arr.-Rechtbank te Winschoten. Zitting van Vrijdag 23 Nov (24-11-1917)
Verkoop Landerijen Weende-Ellersinghuizen (23-10-1918)
Uitslag van de jaarlijkse landbouwtentoonstelling (16-06-1919)
Verkoop Vlagtwedde (23-10-1920)
Werkverschaffing en ontginning (03-11-1921)
Vergadering Eerste Ned. Ond. Verz. Mij. Bestaanszekerheid van Land- en Tuinbouwbedrijf (11-04-1922)
Landbouw en Veeteelt. Ontginnen en groenbemesting (20-07-1922)
Gemeentelijk Nieuws. GRONINGEN (30-09-1922)
Arr.-Rechtbank te Winschoten. Zitting van Vrijdag 15 Dec. (16-12-1922)
Uit Westerwolde (22-10-1923)
Coöperatieve Vereen. 'Aardappelmeelfabriek Westerwolde' (28-02-1924)
Vergadering Gemeenteraad 27 maart 1924 (31-03-1924)
Vergadering Weg-Waterschap 'De Harpel' (08-04-1924)
Jaarlijksche tentoonstelling Vlachtwedde (15-06-1925)
Vergadering Hoofdbestuur Waterschap Westerwolde (01-07-1925)
Afloop van verkoop en aanbesteding (08-10-1925)
Muziekvereeniging opgericht. (13-11-1925)
Landerijen te Vlagtwedde (31-12-1925)
Landbouwwintercursus (09-04-1926)
Verkoop Vlagtwedde (30-10-1926)
Raadsvergadering der gemeente Vlagtwedde (29-12-1926)
Verkoop Vlagtwedde (05-09-1927)
VERKOOP Harpel-Ellersinghuizen art. 1223 (24-09-1927)
Afloop van verkoop en aanbesteding (20-10-1927)
Vergadering Waterschap Westerwolde (08-05-1928)
Raadsvergadering der gemeente Vlagtwedde 10-10-1928 (11-10-1928)
Provinciaal Nieuws Groningen (08-06-1929)
Verkoop Eigendommen (15-06-1929)
Vele toeristen bezoeken reeds ons landschap (18-06-1929)
Gemeenteraadsvergadering 25 juni 1929 (26-06-1929)
Vergadering Waterschap Westerwolde (23-09-1929)
Vergadering gemeenteraad 18 januari 1930 (20-01-1930)
Vergadering Waterschap westerwolde 15 Mei 1930 (16-05-1930)
Vergadering Waterschap Westerwolde (26-06-1931)
Raadsvergadering Gem. Vlagtwedde (07-11-1931)
VERKOOP ONSTWEDDE (02-01-1932)
Provinciale Bond van Onderlinge Veefondsen in de provincie Groningen (09-04-1932)
Verkiezing van notabelen en kerkvoogden (29-12-1932)
Nieuwe verkeersweg in O.-Groningen (18-01-1933)
Combinatie Grondonderzoek en Gewassencontrole 'Westerwolde' (02-03-1933)
Vergadering Staten der provincie Groningen (14-06-1933)
Wegenaanleg in Vlagtwedde (14-07-1933)
Raadsvergadering gemeente Vlagtwedde (26-07-1933)
De gemeenterekening over 1932 (04-10-1933)
Combinatie Grondonderzoek en Gewassencontrole 'Westerwolde' (27-02-1934)
Raadsvergadering B. en W. Vlagtwedde (03-10-1934)
Verkoop Harpel (Vlagtwedde) (06-10-1934)
Afloop van verkoop en aanbesteding (11-10-1934)
Verkoop - Harpel (20-10-1934)
Afloop van verkoop en aanbesteding (01-11-1934)
Afloop Verkoping Drogeham (10-12-1934)
COMBINATIE WESTERWOLDE. Het jaarverslag (05-03-1935)
CHR. JONGELINGSVEREENIGING. De ring Westerwolde vergadert (12-03-1935)
Vrijzinnige Kiesvereeniging (15-05-1935)
Melkcursussen (29-06-1935)
BELANGRIJKE VERKOOP Ellersinghuizen (20-07-1935)
Vergadering Gemeenteraad Vlagtwedde (20-11-1935)
Goed geslaagde vergadering der V.V.S.U. te Alteveer (21-04-1936)
De Tentoonstelling te Vlagtwedde (29-05-1937)
GEDEPUTEERDE STATEN (28-10-1937)
GEMEENTERAAD VLAGTWEDDE (01-03-1938)
Den algemeenen landbouwcursus (29-03-1938)
VOOR DEN POLITIERECHTER TE GRONINGEN (25-05-1938)
Eenige belangrijke objecten van werkverschaffing (29-07-1938)
Vergadering Onderlinge paarden- en veeverzekering 'Vlagtwedde' (01-08-1938)
Vergadering Wegwaterschap i.o. "De Harpel". (27-09-1938)
RAADSVERGADERING TE VLAGTWEDDE (20-10-1938)
Verharding 2de Barlagerweg (28-01-1939)
Plan van uitbreiding en Bebouwingsvoorschriften (18-02-1939)
Ned. Ver. Luchtbescherming (21-02-1939)
GEMEENTERAAD VLAGTWEDDE (15-03-1939)
Vergadering Westerwoldsche Landbouw-Maatschappij (16-03-1939)
Vergadering Waterschap Westerwolde (29-04-1939)
Candidatenlijst vrijzinnigen raadsverkiezing (08-05-1939)
GEMEENTERAAD VLAGTWEDDE (24-05-1939)
EEN RARE MANIER VAN RIJDEN (10-06-1939)
Raadsvergadering Gem. Vlagtwedde (06-09-1939)
Openbare vergadering van Gedeputeerde Staten (26-01-1940)
Openbare vergadering van Gedeputeerde Staten (29-02-1940)
Jaarvergadering Centr. Gen. voor Kinderh. en Vacantie Kol. (12-03-1940)
GEMEENTERAAD VLAGTWEDDE (29-03-1940)
Oprichting Waterschappen (26-06-1940)
De komende zitting der Staten van Groningen (04-07-1940)
Voordrachten van Gedeputeerde Staten (24-07-1940)
Afdeeling 'Westerwolde' van de Vereen, van Chr. Onderwijzers(essen) (14-09-1940)
Een familie-veete (19-09-1940)
Gemeenteraad Vlagtwedde (13-03-1941)
LANDBOUWHUISHOUDCURSUS VLAGTWEDDE (15-03-1941)
De Gedeputeerde Staten der provincie Groningen (25-03-1941)
WATERSCHAP 'HARPEL' (09-05-1941)
Commissie Posthuma in Westerwolde (28-06-1941)
WEGEN IN WESTERWOLDE (05-07-1941)
De Vrederechter te Groningen (21-10-1941)
De Vrederechter te Groningen (10-03-1942)
ZANGCONCOURS (22-06-1942)
Keuring N.T.S. (16-07-1942)
RAYONNEERING STROO PROV. GRONINGEN (03-09-1942)
Waterschap Harpel (07-10-1942)
Besluiten Commissaris der Provincie (15-10-1942)
Officieele Mededelingen (03-11-1942)
Kantongerecht Winschoten, Veroordeeld (27-01-1943)
WATERSCHAP WESTERWOLDE (02-02-1943)
Afloop v. Verkoop en Aanbesteding (31-01-1950)
Dodelijk ongeval bij Vlagtwedde (30-08-1950)
Waterschap Westerwolde (25-01-1952)
Landbouwtentoonstelling voor 41e maal gehouden (07-06-1952)
Chr. Zangersdag te Onstwedde (10-07-1952)
VLAGTWEDDE (Gemeenteraad) (17-09-1952)
Monstering van veulens te Stadskanaal (27-10-1953)
Meester P. Bruinsma nam afscheid (30-07-1955)
Zweeds vliegtuigje maakte noodlanding (29-10-1955)
Boerderij in Vlagtwedde vannacht uitgebrand (23-05-1957)
Fraai buurthuis officieel geopend. (19-12-1958)
Kapschuur te Harpel geheel afgebrand. (12-01-1960)
Wateroverlast door regen en storm (05-12-1960)
Ontmoeting met emigranten. (06-04-'62)
Landbouw-expositie 'Westerwolde' in Vlagtwedde groter dan ooit (19-06-1965)
Veel schade (11-12-1965)
Boeldag - Harpel (7-10-1967)
Verkoop en Aanbesteding (22-05-1968)
Felle brand legt boerderij in de as (27-01-1970)
Noordelijke successen op de 36e nationale trekpaardententoonstelling in Den Bosch (21-09-1970)
Voor vergroot plan-Kikkert zouden komplete dorpen van aardbodem verdwijnen (14-01-1971)
Baby gered uit brand (10-09-1971)
Vlagtwedder gezin weigert na brand andere woonwagen (28-10-1971)
Plan onthuld voor complete militarisering Noord-Nederland (17-03-1972)
Geheime zender uit de lucht (16-05-1976)
Dorpje Harpel mag 40% groter (15-08-1978)
Harpel gered met nieuwbouw (09-09-1978)
Super-piraat uit de ether. (25-09-1979)
Nolan Internationaal uit de ether gehaald (25-09-1979)
PTT strijdt feller tegen etherpiraten. (25-09-1979)
Vlagtwedder boer geeft de moed op, door langdurige regenval (01-08-1980)
Defensie heeft het nog lang niet gewonnen (25-11-1980)
Kleine school krijgt meer lucht door verlaging leerlingdrempel (09-04-1981)
Countrymuziek als een onschadelijke obsessie (16-07-1981)
Veeschuur in Harpel verwoest (29-05-1982)
Man uit Harpel steelt stierkalf voor diepvries (09-09-1983)
Gemeentehuis Veendam was doorgangshuis onderduikers (03-05-1984)
Publieke verkoop (19-01-1985)
Dodelijke slip (23-03-1987)
'Bluegrassfans zijn geen zwakbegaafde cowboys' (5-10-1990)
'De Rots' in Harpel is een bijzondere school (30-03-2001)
Dode bij brand in Harpel (02-04-2001)
Watervoorziening probleem bij brand in landelijk gebied (03-04-2001)
'Lawaaisporten moeten weg uit Vledderveen' (28-11-2001)
'Harpeler Vertier' opgericht. (27-11-2002)
Hilvert en Torsten trouwe vrienden van de Kameleon. (27-06-2003)
Heel Harpel staat achter de peuters. (07-10-2003)
El Shit alles voor de muziek (12-12-2003)
Playbackende ouders stelen de show in Harpel (12 maart 2004)
Vrijwilliger Van De Maand, Jan Kip. (21-04-2004)
Harpel moet aangeven wie vandalen zijn. (05-02-2005)
Hilvert ten Have winnaar van de Grunneger Veurleescup. (31-03-2005)
Overleven met dank aan de familie Wenning (13-04-2005)
Peuters en schutters van elkaar gescheiden. (14-05-2005)
Een half miljoen voor De Rots van Harpel. (06-09-2005)
Negentiende eeuw herleeft in Ellersinghuizerveld. (24-11-2005)
Heerlijk om moederliefde te geven aan andere kinderen. (29-11-2005)
De Rots is nieuw, Harpel viert feest. (17-07-2006)
'Logeerboer' schept speelparadijs in Harpel. (11-09-2006)
Harpel houdt huiskamerconcerten, ook na de brand. (06-12-2006)
Marterhond duikt op in Westerwolde (06-01-2007)
Een broodnuchter 'Leve Margriet en Pieter!' (10-01-2007)
Vergistingsilo Harpel, levert stroom voor 3000 gezinnen. (28-03-2007)
Kunstminnaressen in de bres voor buurthuis. (05-04-2007)
In het achterhuis van Harpel liep alles wel goed af. (25-06-2007)
Dorpsschooltje van Harpel houdt stand, al 82 jaar. (03-11-2007)
Voorspelling schrikt cbs De Rots niet af (27-02-2008)
Voldoening in hout. (15-04-2008)
De Olympiërs van Harpel: de koersballers (24-04-2008)
Het Harpeler volkslied en dan Oranje Boven (30-04-2008)
Juf Lenie verlaat De Rots met een traantje (26-08-2008)
Kans op dorpsplein in Harpel (03-09-2008)
Reddingsplan voor buurthuis Harpel. (15-11-2008)
Preek op zondag verdwijnt uit Harpel (31-12-2008)
'Het bos is mooi, maar onze koeien ook' (13-05-2009)
Pleintje voor de bibliobus (23-05-2009)
Arrestaties 'in de hennep' (16-06-2009)
Dorp doet de tuin van een hartpatiënt (23-07-2009)
School Harpel ziet leerlingen vertrekken (31-07-2009)
Geld voor buurthuis in Harpel (08-03-2010)
Groninger titel voor Demi van 't Veer (02-02-2011)
'Houd uw dorpen zelf in leven' (23-10-2012)
Honderd varkens vergiftigd (29-11-2012)
Elke dag schoolreisje naar Harpel (18-08-2014)


Dagblad v.h. Noorden

© Harpel.nl - Sitemap - Disclaimer - Nonix