Kranten

Nieuwsblad van het Noorden 20-07-1922

 

Landbouw en Veeteelt.

Ontginnen en groenbemesting.

Eerder hadden we het over het gemeentelijk grondbezit in Vlagtwedde. In deze gemeente werden van gemeentewege tamelijk uitgestrekte woeste gronden aangekocht, om in cultuur te brengen, en aldus de werkloozen aan arbeid te helpen. Voor zoover noodig zal de gemeente de gecultiveerde gronden ook zelf exploiteeren. Om de uitgaven niet al te zeer op te doen loopen, zou zoo noodig ook van groenbemesting — teelt van lupinen en serra della,— gebruik gemaakt worden.

Hoe de begrooting voor het grondbedrijf over 1922 er precies uit zou zien, was voorloopig echter nog niet te zeggen.
Men hoopte dat de regeering een renteloos voorschot zou verleenen voor het in cultuur brengen der gronden voor mest en pootgoed. In dit geval zouden ook niet overal lupinen gezaaid behoeven te worden. Dus lupinen enkel uit spaarzaamheid. Voor 7½ H.A. te Zuidveld, werd op de begrooting een post van f 1050 geplaatst voor kosten bemesting voor lupinen en serra delta. Idem voor 4½ H.A. te Harpel f 595. Zonder dezen 'voorbouw' zijn de bemestingskosten zeer beduidend hooger, zelfs als het doel is groenland van den woesten grond te maken. Voor 1 H.A. voor groenland bestemd, staat f 350 op de begrooting.

Zoo kwam dus lupinenbouw enz. ter groene tafel. Het oordeel hierover bleek nog al uiteen te loopen. Het raadslid Prins ontried het verbouwen van lupinen of van serra della, omdat het tien tegen één is, dat er een gewas van komt. (Dit is wel heel sterk uitgedrukt). En daaraan f l4O per hectare te spandeeren, vond hij wel wat erg! Hij achtte het veel beter de gronden vruchtbaar te maken niet door ze te bezaaien, maar ze gedurende den zomer met den ploeg te bewerken. (Van andere zijde werd er ook op gewezen, dat het noodig is de gronden eerst een zomer over te laten liggen). Zeer juist, mits hier gelezen wordt: noodig kan zijn. Als eerst laat in 't voorjaar, de voorbereidende werkzaamheden afloopen, is het vaak niets gedaan, den nieuwen grond nog te bezaaien of te bepoten.

Zoon 'frissche' grond is eerst dood. Er moet leven in gebracht worden. Veel ploegen en eggen. Dan kan de lucht flink den bodem indringen, en daarna komen de hulptroepen in het geweer, die totaal onmisbaar zijn, de bacterién.
Dan ook kunnen de meststoffen eerst goed werken. Waaruit al volgt, dat we met lucht alleen er niet komen. Spr. wees er op, dat drie keer ploegen en daarna flink eggen een uitgaaf van circa f 7O zou vragen. Hierdoor zou men veel meer vruchtbaarheid in den grond brengen dan door dezen met lupinen of serra della te bezaaien. Er blijft aldus nog f 70 per H.A. over waarvoor men den grond een ruime kalibemesting kan geven. Het laatste is wel waar, want kainiet is nu goedkooper dan ooit, en ook patent kali of zwavelzure kalikalk zijn uiterst billijk in prijs.

Wethouder Buining was het in het geheel niet eens met de woorden van den heer Prins. "Als een bemesting van kalkmergel en kainiet gegeven wordt, mag op een goede vrucht worden gerekend, en dan krijgt men het land veel beter, dan wanneer het alleen geploegd en geëgd wordt, omdat zich dan humus vormt". (Al weer zeer waar. Groenbemesting is één der werkzaamste middelen, om den bodem met humus te verrijken. En de humus speelt een zeer gewichtige rol. Hij geeft vruchtbaarheid aan den grond. Zonder humus kan de bodem niet blijvend produceeren. Maar ... er is toch ook weer meer noodig dan humus. Een rationeele bemesting.

En nu hebben de lupinen bovendien de verdienste dat ze den grond met stikstof verrijken. Stikstof, welke de boer het duurst betalen moet. Zij behooren tot de vlinderbloemigen en leggen dus stikstof uit de lucht in den grond vast. De gemeenteraad — het blijkt uit het vorige al weer — Is geenszins het lichaam om een grondbedrijf te leiden en te besturen.

Zooveel hoofden, zooveel adviezen, kan het licht zijn. en.., de laatste zijn niet altijd zoo dat men ze gerust kan opvolgen! Zelfs de wethouder had het niet heelemaal bij het rechte eind. Maar hij zal niet bedoeld hebben den fosforzurenmest, heelemaal weg te laten! Op de slechtste zandgronden, die alleen voor bebossching in aanmerking komen (voorbouw lupinen) geeft men wel 1000 Kg. slakkenmeel per hectare.

Op betere gronden 800 Kg. kainiet en 600 Kg. 'slak'. Lupinen hebben een tamelijk groote behoefte aan kali wat afgeleid kan worden uit het kaligehalte van lupinenstroo.
Opvallend is voorts 't vrij hooge gehalte aan chloor en natron. Lupinen kunnen dus gerust bemest worden met een goedkoop ruw kalizout, b.v. met kainiet. Vrees voor chloorvergiftiging behoort niet te bestaan.

Waarlijk, de kalibemesting brengt nu geen duurte aan. Een kilo reine kali kost in Elzasser, kainiet minimum gehalte 14 pct., nog geen dubbeltje. Een heele waggon van 100 baal kost aan de Duitsche grens f 138.70. en de mogelijkheid bestaat dat een flinke afnemer nog wat scherper koopt, doordat de handelaar, die ook concurreeren moet, van zijne provisie iets vallen laat.

Maar nu de kalk. In 't algemeen** zijn de vlinderbloemegen ware kalkbeminnaars. Ter illustratie wordt verteld, dat iemand op klaver, met kalk, een aantal letters teekende, welko tezamen den zin vormden: "Hier is met kalk bemest". En — zoo zegt 't verbaal, voor ieder stond spoedig die zin in duidelijk leesbare schrift geschreven. 't Kan best waar wezen. Maar lupinen schijnen dan een uitzondering te maken. Ze slaan in kalkgehalte trouwens ver beneden de andere peulgewassen.

Men wil wel dat eon versche kalkbemesting hoezeer een schrale zandgrond die overigens ook behoeft, op lupinen zelfs een nadeeligen invloed uitoefent, allermeest op gele. Maar een overvloedige kainietbemesting zou dit eenigszins kunnen neutraliseren.
Aangeraden wordt de kalk eerst voor 1 volgend gewas aan te wenden niet reeds bij de lupinen. Maar in schuimaarde schijnt de kalk zoon 40 pct. veelal, niet zoo nadeelig ie werken. Misschien wordt dit veroorzaakt door de bijmengsels, kleideeltjes enz., waardoor in dezen mest al tijd ook nog wat stikstof, kali en fosforzuur voorkomen, gemiddeld 2 kilo, 1 kilo en 5,5 kilo op elke 100 kilo kalk daarin aanwezig.

De bedoeling is — zooals trouwens gebruikelijk is — alleen de slechtste perceelen met lupinen te bezaaien. Alleen, als er geen subsidie, voor het gemeentelijk grondbedrijf, dus voor de exploitatie der klaar gemaakte gronden te krijgen is, zou men op zoo groote schaal als de begrooting voor 1922 aangeeft (12 H.A.) tot lupinenteelt zijn toevlucht moeten nemen. Zoo mogelijk zullen de betere gronden aanstonds met aardappelen worden bepoot. Dan geen 'voorbouw' dus van lupinen!

Voorzitter had echter goede verwachtingen van lupinenbouw. Deskundigen hadden hem verzekerd, dat, als voor entaarde gezorgd wordt, b.v. wierdegroud of compost wel een goede groene bemesting te verkrijgen is! Het raadslid Boer deelde deze goede meening. Voor minder goede gronden zijn lupinen goed. Onderploegen van de groene massa geeft een goede structuur van den bodem — een zeer belangrijke factor —, en zoo wordt de kans op een goed gewas na de lupinen b.v*. aardappels, zeer verhoogd.

Het enten van den pas gecultiveerden grond kan zeer noodig zijn. De vlinderbloemigen kunnen de stikstof der lucht benutten, en daarmee den grond verrijken door de werking der bacteriën waarmee ze samenleven (symbiose). Ieder vlinderbloemige heef zijn eigen bacterie. De bacterie van klaver b.v. is dus een andere, dan die van lupinen.
In den handel zijn buisjes met gekweekte bacterién (reinculturen), om daarmee b.v, — dit is ééne wijze van aanwending — het zaad te behandelen. Dergelijke buisjes koopende, moet men dus letten op het etiket. Erwten- bacterién kunnen b.v. niet dienen voor serra della. Het enten van den grond door middel van nitrigine (gekweekte bacterién), is weinig werkzaam en kostbaar. We gelooven echter wel, dat men met de oude, beproefde middelen wel zoo veilig gaat als gevreesd wordt, dat in den grond de stikstofverzamelende bacterién niet aanwezig, of niet werkzaam genoeg zijn. Dus entaarde over strooien.

Strooien is al voldoende. Men kan gebruik maken van slib, oude dijkklei, terpaarde of oerklei. En zeer werkzaam kan, uit den aard der zaak, ook teelaarde- zijn, afkomstig van een perceel grond, waar het betreffende peulgewas uitstekend voort wil. 3000—4000 kilo entaarde per hectare is voldoende. Het 'enten' verhoogt de kosten dus niet belangrijk, terwijl de uitwerking ervan zeer groot kan zijn. De nuttige bacterién zijn onmisbaar. In den raad van Vlagtwedde dacht men dus zeer verschillend over lupinenleelt op woeste gronden. Toch zijn de lupinen al lang bekend, als een uitstekend bondgenoot, bij het cultiveeren van woeste gronden, in de eerste plaats dezulke, die anders licht altijd woest zouden blijven. Dus de slechtste. In No. 6 — 1908 der Verslagen en Mededeelingen der Directie van den Landbouw: 'Ontginning van woeste gronden', wordt op meer dan eene plaats met lof van lupinen gesproken. "Het grootste deel onzer heidevelden", lezen we daar, "kan ongetwijfeld slechts voor den aanleg tot bosch in aanmerking komen. Nu sijn, ook voor dit doel in de laatste jaren, vrij belangrijke uitgestrektheden in cultuur gebracht.

Men moet intusschen niet vergeten dat ook voor bosch vooral wegens den ongunstlgen toestand van den ondergrond, niet alle heide met voordeel kan worden ontgonnen, al weegt, bij de toepassing der nieuwere hulpmiddelen (stoomploeg, 'voorbouw') de genoemde ongunstige factor minder zwaar, dan vroeger. Met 'voorbouw' is hier bedoeld, zooals we reeds eerder opmerkten, verbouw van een groenbemestingsgewas, speciaal lupinen, ter voorbereiding van den woesten grond. Uit de aanhaling blijkt, dat op de slechtste gronden lupinen de kans op welslagen zeer verhoogen. Onder de 'Voornaamste oorzaken van het opgewekte leven' wordt, ter plaatse, ook genoemd: 'Ook de aanleg van bosch is door het gebruik van kunstmest en de toepassing van groenbemesting, goedkooper geworden. Het is nu mogelijk het meeste plantsoen, in de onmiddellijke nabijheid der ontginning, zelf te kweeken, terwijl bovendien een 'voorbouw' van lupinen een steeds meer toegepast hulpmiddel is, om de ontginning te doen slagen'.

Natuurlijk kan men op betere gronden ook wel met lupinen beginnen! Maar als de grond tijdig klaar is, en van een hoedanigheid, dat men na een behoorlijke bemesting het eerste jaar er reeds een goed gewas van kan verwachten, dan zaait men geen lupinen. Men wil direct een oogst, die verzilverd kan worden, en geen tijd- en renteverlies. Op de Veluwe worden ook 'driestgronden', door roggebouw, na lupinen, in bouwland veranderd. Wat de, provincie Utrecht betreft, wordt, in genoemd groenboek, gezegd: "Over het algemeen levert eene, met kennis van zaken, ondernomen ontginning ook hier voordeel op. Door het gebruik van kunst- en groenmest zijn, op menige plaats, als 't ware wonderen verricht".

Van kunstmest wordt hier in de eerste plaats gesproken maar toch zeker niet omdat deze twee, kunstmest en groenmest, staan naast en niet tegenover elkaar. Onze zoo uitgestrekte heidegronden zijn eerst belangrijk gekrompen, toen de kunstmest een krachtige helper was geworden. Zoolang de ontginner zich met natuurlijke meststoffen moest behelpen, kon slechts op kleine schaal gewerkt worden.

"Het dier slechts in zijn dienst" zong Da Costa, waar hij bedoelde zijn kemel en zijne os, t.w van den Arabier. Hem nasprekende, en den heidebewoner bedoelende, moet, in de eerste plaats, het heideschaap genoemd worden, d.w.z. voor den tijd, toen er geen kunstmest was. Hoe zou men toen hard kunnen opschieten? Schapen houden en teelt van jong geboomte, ging kwalijk samen.
En voor strooisel gebruikte men heideplaggen.

De mest was minderwaardig want hij was zuur. Bovendien werd de bodem van 't weinigje humus, dat hij bezat, ook nog beroofd. De ontginner kan, nu minerale meststoffen hem ten dienste staan, precies geven, wat onze cultuurgewassen behoeven om goed te gedijen. In hoofdzaak Chili, slakkenmeel, kainiet, kalk. Om van andere meststoffen niet te spreken. Waarmee stikstof, fosforzuur, kali, magnesia en koolzure kalk worden gegeven.

Toch liefst wat, vroeg den ruwen kalimest strooien. In elk geval vier weken voor 't zaaien van de lupinen. Anders kan het schade doen aan het ontkiemen, vooral, als 't droog is. Gevolg: dunner stand.

Krantlezer

Krantenartikelen die op deze site zijn gearchiveerd:

Korte berichtjes, diverse kranten
Arr.-Rechtbank te Winschoten (21-10-1906)
Afloop van verkoop en aanbesteding (27-01-1907)
Een niet aaledaagsche koop (26-11-1907)
Verkoop-Verhuring Ellersinghuizen-Onstwedde (12-10-1912)
Aanbesteding Harpelsluis (04-09-1913)
Aanbesteding Waterschap Westerwolde (01-10-1913)
Uitslag aanbestedingen (28-10-1913)
Verkoop Landerijen, Vlagtwedde (09-10-1915)
Verkoop Westerwolde (14-10-1915)
H.H. Korenmolenaars, Landbouw- en Arbeiders-Coöperaties, Advertentie (22-01-1916)
Verkoop Landerijen, Weende en Ellersinghuizen (21-08-1916)
Verkoop Vlachtwedde, Onstwedde, Bellingwolde (24-10-1916)
Arr.-Rechtbank te Winschoten. Zitting van Vrijdag 25 Mei (26-05-1917)
Arr.-Rechtbank te Winschoten. Zitting van Vrijdag 23 Nov (24-11-1917)
Verkoop Landerijen Weende-Ellersinghuizen (23-10-1918)
Uitslag van de jaarlijkse landbouwtentoonstelling (16-06-1919)
Verkoop Vlagtwedde (23-10-1920)
Werkverschaffing en ontginning (03-11-1921)
Vergadering Eerste Ned. Ond. Verz. Mij. Bestaanszekerheid van Land- en Tuinbouwbedrijf (11-04-1922)
Landbouw en Veeteelt. Ontginnen en groenbemesting (20-07-1922)
Gemeentelijk Nieuws. GRONINGEN (30-09-1922)
Arr.-Rechtbank te Winschoten. Zitting van Vrijdag 15 Dec. (16-12-1922)
Uit Westerwolde (22-10-1923)
Coöperatieve Vereen. 'Aardappelmeelfabriek Westerwolde' (28-02-1924)
Vergadering Gemeenteraad 27 maart 1924 (31-03-1924)
Vergadering Weg-Waterschap 'De Harpel' (08-04-1924)
Jaarlijksche tentoonstelling Vlachtwedde (15-06-1925)
Vergadering Hoofdbestuur Waterschap Westerwolde (01-07-1925)
Afloop van verkoop en aanbesteding (08-10-1925)
Muziekvereeniging opgericht. (13-11-1925)
Landerijen te Vlagtwedde (31-12-1925)
Landbouwwintercursus (09-04-1926)
Verkoop Vlagtwedde (30-10-1926)
Raadsvergadering der gemeente Vlagtwedde (29-12-1926)
Verkoop Vlagtwedde (05-09-1927)
VERKOOP Harpel-Ellersinghuizen art. 1223 (24-09-1927)
Afloop van verkoop en aanbesteding (20-10-1927)
Vergadering Waterschap Westerwolde (08-05-1928)
Raadsvergadering der gemeente Vlagtwedde 10-10-1928 (11-10-1928)
Provinciaal Nieuws Groningen (08-06-1929)
Verkoop Eigendommen (15-06-1929)
Vele toeristen bezoeken reeds ons landschap (18-06-1929)
Gemeenteraadsvergadering 25 juni 1929 (26-06-1929)
Vergadering Waterschap Westerwolde (23-09-1929)
Vergadering gemeenteraad 18 januari 1930 (20-01-1930)
Vergadering Waterschap westerwolde 15 Mei 1930 (16-05-1930)
Vergadering Waterschap Westerwolde (26-06-1931)
Raadsvergadering Gem. Vlagtwedde (07-11-1931)
VERKOOP ONSTWEDDE (02-01-1932)
Provinciale Bond van Onderlinge Veefondsen in de provincie Groningen (09-04-1932)
Verkiezing van notabelen en kerkvoogden (29-12-1932)
Nieuwe verkeersweg in O.-Groningen (18-01-1933)
Combinatie Grondonderzoek en Gewassencontrole 'Westerwolde' (02-03-1933)
Vergadering Staten der provincie Groningen (14-06-1933)
Wegenaanleg in Vlagtwedde (14-07-1933)
Raadsvergadering gemeente Vlagtwedde (26-07-1933)
De gemeenterekening over 1932 (04-10-1933)
Combinatie Grondonderzoek en Gewassencontrole 'Westerwolde' (27-02-1934)
Raadsvergadering B. en W. Vlagtwedde (03-10-1934)
Verkoop Harpel (Vlagtwedde) (06-10-1934)
Afloop van verkoop en aanbesteding (11-10-1934)
Verkoop - Harpel (20-10-1934)
Afloop van verkoop en aanbesteding (01-11-1934)
Afloop Verkoping Drogeham (10-12-1934)
COMBINATIE WESTERWOLDE. Het jaarverslag (05-03-1935)
CHR. JONGELINGSVEREENIGING. De ring Westerwolde vergadert (12-03-1935)
Vrijzinnige Kiesvereeniging (15-05-1935)
Melkcursussen (29-06-1935)
BELANGRIJKE VERKOOP Ellersinghuizen (20-07-1935)
Vergadering Gemeenteraad Vlagtwedde (20-11-1935)
Goed geslaagde vergadering der V.V.S.U. te Alteveer (21-04-1936)
De Tentoonstelling te Vlagtwedde (29-05-1937)
GEDEPUTEERDE STATEN (28-10-1937)
GEMEENTERAAD VLAGTWEDDE (01-03-1938)
Den algemeenen landbouwcursus (29-03-1938)
VOOR DEN POLITIERECHTER TE GRONINGEN (25-05-1938)
Eenige belangrijke objecten van werkverschaffing (29-07-1938)
Vergadering Onderlinge paarden- en veeverzekering 'Vlagtwedde' (01-08-1938)
Vergadering Wegwaterschap i.o. "De Harpel". (27-09-1938)
RAADSVERGADERING TE VLAGTWEDDE (20-10-1938)
Verharding 2de Barlagerweg (28-01-1939)
Plan van uitbreiding en Bebouwingsvoorschriften (18-02-1939)
Ned. Ver. Luchtbescherming (21-02-1939)
GEMEENTERAAD VLAGTWEDDE (15-03-1939)
Vergadering Westerwoldsche Landbouw-Maatschappij (16-03-1939)
Vergadering Waterschap Westerwolde (29-04-1939)
Candidatenlijst vrijzinnigen raadsverkiezing (08-05-1939)
GEMEENTERAAD VLAGTWEDDE (24-05-1939)
EEN RARE MANIER VAN RIJDEN (10-06-1939)
Raadsvergadering Gem. Vlagtwedde (06-09-1939)
Openbare vergadering van Gedeputeerde Staten (26-01-1940)
Openbare vergadering van Gedeputeerde Staten (29-02-1940)
Jaarvergadering Centr. Gen. voor Kinderh. en Vacantie Kol. (12-03-1940)
GEMEENTERAAD VLAGTWEDDE (29-03-1940)
Oprichting Waterschappen (26-06-1940)
De komende zitting der Staten van Groningen (04-07-1940)
Voordrachten van Gedeputeerde Staten (24-07-1940)
Afdeeling 'Westerwolde' van de Vereen, van Chr. Onderwijzers(essen) (14-09-1940)
Een familie-veete (19-09-1940)
Gemeenteraad Vlagtwedde (13-03-1941)
LANDBOUWHUISHOUDCURSUS VLAGTWEDDE (15-03-1941)
De Gedeputeerde Staten der provincie Groningen (25-03-1941)
WATERSCHAP 'HARPEL' (09-05-1941)
Commissie Posthuma in Westerwolde (28-06-1941)
WEGEN IN WESTERWOLDE (05-07-1941)
De Vrederechter te Groningen (21-10-1941)
De Vrederechter te Groningen (10-03-1942)
ZANGCONCOURS (22-06-1942)
Keuring N.T.S. (16-07-1942)
RAYONNEERING STROO PROV. GRONINGEN (03-09-1942)
Waterschap Harpel (07-10-1942)
Besluiten Commissaris der Provincie (15-10-1942)
Officieele Mededelingen (03-11-1942)
Kantongerecht Winschoten, Veroordeeld (27-01-1943)
WATERSCHAP WESTERWOLDE (02-02-1943)
Afloop v. Verkoop en Aanbesteding (31-01-1950)
Dodelijk ongeval bij Vlagtwedde (30-08-1950)
Waterschap Westerwolde (25-01-1952)
Landbouwtentoonstelling voor 41e maal gehouden (07-06-1952)
Chr. Zangersdag te Onstwedde (10-07-1952)
VLAGTWEDDE (Gemeenteraad) (17-09-1952)
Monstering van veulens te Stadskanaal (27-10-1953)
Meester P. Bruinsma nam afscheid (30-07-1955)
Zweeds vliegtuigje maakte noodlanding (29-10-1955)
Boerderij in Vlagtwedde vannacht uitgebrand (23-05-1957)
Fraai buurthuis officieel geopend. (19-12-1958)
Kapschuur te Harpel geheel afgebrand. (12-01-1960)
Wateroverlast door regen en storm (05-12-1960)
Ontmoeting met emigranten. (06-04-'62)
Landbouw-expositie 'Westerwolde' in Vlagtwedde groter dan ooit (19-06-1965)
Veel schade (11-12-1965)
Boeldag - Harpel (7-10-1967)
Verkoop en Aanbesteding (22-05-1968)
Felle brand legt boerderij in de as (27-01-1970)
Noordelijke successen op de 36e nationale trekpaardententoonstelling in Den Bosch (21-09-1970)
Voor vergroot plan-Kikkert zouden komplete dorpen van aardbodem verdwijnen (14-01-1971)
Baby gered uit brand (10-09-1971)
Vlagtwedder gezin weigert na brand andere woonwagen (28-10-1971)
Plan onthuld voor complete militarisering Noord-Nederland (17-03-1972)
Geheime zender uit de lucht (16-05-1976)
Dorpje Harpel mag 40% groter (15-08-1978)
Harpel gered met nieuwbouw (09-09-1978)
Super-piraat uit de ether. (25-09-1979)
Nolan Internationaal uit de ether gehaald (25-09-1979)
PTT strijdt feller tegen etherpiraten. (25-09-1979)
Vlagtwedder boer geeft de moed op, door langdurige regenval (01-08-1980)
Defensie heeft het nog lang niet gewonnen (25-11-1980)
Kleine school krijgt meer lucht door verlaging leerlingdrempel (09-04-1981)
Countrymuziek als een onschadelijke obsessie (16-07-1981)
Veeschuur in Harpel verwoest (29-05-1982)
Man uit Harpel steelt stierkalf voor diepvries (09-09-1983)
Gemeentehuis Veendam was doorgangshuis onderduikers (03-05-1984)
Publieke verkoop (19-01-1985)
Dodelijke slip (23-03-1987)
'Bluegrassfans zijn geen zwakbegaafde cowboys' (5-10-1990)
'De Rots' in Harpel is een bijzondere school (30-03-2001)
Dode bij brand in Harpel (02-04-2001)
Watervoorziening probleem bij brand in landelijk gebied (03-04-2001)
'Lawaaisporten moeten weg uit Vledderveen' (28-11-2001)
'Harpeler Vertier' opgericht. (27-11-2002)
Hilvert en Torsten trouwe vrienden van de Kameleon. (27-06-2003)
Heel Harpel staat achter de peuters. (07-10-2003)
El Shit alles voor de muziek (12-12-2003)
Playbackende ouders stelen de show in Harpel (12 maart 2004)
Vrijwilliger Van De Maand, Jan Kip. (21-04-2004)
Harpel moet aangeven wie vandalen zijn. (05-02-2005)
Hilvert ten Have winnaar van de Grunneger Veurleescup. (31-03-2005)
Overleven met dank aan de familie Wenning (13-04-2005)
Peuters en schutters van elkaar gescheiden. (14-05-2005)
Een half miljoen voor De Rots van Harpel. (06-09-2005)
Negentiende eeuw herleeft in Ellersinghuizerveld. (24-11-2005)
Heerlijk om moederliefde te geven aan andere kinderen. (29-11-2005)
De Rots is nieuw, Harpel viert feest. (17-07-2006)
'Logeerboer' schept speelparadijs in Harpel. (11-09-2006)
Harpel houdt huiskamerconcerten, ook na de brand. (06-12-2006)
Marterhond duikt op in Westerwolde (06-01-2007)
Een broodnuchter 'Leve Margriet en Pieter!' (10-01-2007)
Vergistingsilo Harpel, levert stroom voor 3000 gezinnen. (28-03-2007)
Kunstminnaressen in de bres voor buurthuis. (05-04-2007)
In het achterhuis van Harpel liep alles wel goed af. (25-06-2007)
Dorpsschooltje van Harpel houdt stand, al 82 jaar. (03-11-2007)
Voorspelling schrikt cbs De Rots niet af (27-02-2008)
Voldoening in hout. (15-04-2008)
De Olympiërs van Harpel: de koersballers (24-04-2008)
Het Harpeler volkslied en dan Oranje Boven (30-04-2008)
Juf Lenie verlaat De Rots met een traantje (26-08-2008)
Kans op dorpsplein in Harpel (03-09-2008)
Reddingsplan voor buurthuis Harpel. (15-11-2008)
Preek op zondag verdwijnt uit Harpel (31-12-2008)
'Het bos is mooi, maar onze koeien ook' (13-05-2009)
Pleintje voor de bibliobus (23-05-2009)
Arrestaties 'in de hennep' (16-06-2009)
Dorp doet de tuin van een hartpatiënt (23-07-2009)
School Harpel ziet leerlingen vertrekken (31-07-2009)
Geld voor buurthuis in Harpel (08-03-2010)
Groninger titel voor Demi van 't Veer (02-02-2011)
'Houd uw dorpen zelf in leven' (23-10-2012)
Honderd varkens vergiftigd (29-11-2012)
Elke dag schoolreisje naar Harpel (18-08-2014)


Dagblad v.h. Noorden

© Harpel.nl - Sitemap - Disclaimer - Nonix