Historie

Historie

Brief van het ministerie over bouw buurthuis.

MINISTERIE VAN MAATSCHAPPELIJK WERK
AFDELING LANDELIJK CONTACT (BUITENDIENST)
BUREAU GRONINGEN

AAN:
Stichting Buurthuis Harpel,
t.a.v.de Heer L.Zwiers,
p/a Gemeentehuis
te
S E L L I N G E N.

Uw brief van: 3 mei 1957, no. 191     Nr. 5249

GRONINGEN Rode Weeshuisstraat 1, 9 mei 1957.

Onderwerp: Subsidie-aanvraag. t.b.v. Stichting Buurthuis Harpel.

In het bezit van Uw hogeraangehaald schrijven moge ik U adviseren alsnog een subsidie-aanvraag bij Gedeputeerde Staten in te dienen. Ook bij de subsidiepolitiek van ons ministerie geldt nog altijd het subsidiariteitsbeginsel, zodat het Ministerie van Maatschappelijk Werk geen subsidieverzoek in overweging kan nemen alvorens het gemeentebestuur zijn standpunt t.a.v. een gemeentelijk subsidie heeft bepaald. Ik moge U dan ook verzoeken dit punt op de agenda te laten p1aatsen.

Dat een geldlening nog niet is afgesloten kan ik begrijpen, omdat het al of niet toekennen van enig subsidie nog geenszins vaststaat. Niettemin zou kunnen worden opgegeven op welke voorwaarden de Boerenleenbank in Vlagtwedde bereid zou zijn f 4990.- te lenen. Gaarne ontvang ik op dit stuk enige nadere informatie.

Ofschoon de Direkteur Gemeentewerken van mening is, dat een bouwvergunning vrij vlug zal worden verleend, meen ik goed te doen U te adviseren deze vergunning nu reeds aan te vragen. Ik meen, dat beperkende bepalingen t.a.v. de bouw zijn gemaakt.

Wat de statuten betreft zal in eik geval artikel 21, het zgn liquidatie-artikel, moeten worden aangepast aan de wensen van het departement op dit stuk, n.l., dat in geval van liquidatie, wanneer binnen een termijn van 25 jaar na oprichting tot liquidatie wordt overgegaan, aan de subsidiërende overheden naar evenredigheid de verleende subsidies zullen worden terugbetaald. Voorts dient in de statuten tot uitdrukking te komen, dat elke hypothecaire geldlening, welke de stichting wenst aan te gaan, de voorafgaande goedkeuring vereist van de subsidiërende overheid c.q. overheden.

Afgescheiden van bovenstaande punten heb ik de inhoud van Uw schrijven doorgegeven aan de beleidsafdeling, tezamen met een afschrift van de statuten en de schetsplannen ter bevordering van de afdoening.

Het Hoofd,

W.v.d.Touw.


Nog meer historie?

© Harpel.nl - Sitemap - Disclaimer