Historie

Historie

Brief van de gemeente Vlagtwedde over bouw buurthuis

SELLINGEN, 14 mei 1956.

Aan:
de Heer H.Tiersma,
Hoofd der School,
HARPEL

Onderwerp :
Stichting Buurthuis

Ingevolge de gemaakte afspraak in een onderhoud, dat het bestuur van de Stichting Buurthuis Harpel i.o. dezer dagen met de gemeentesecretaris heeft gehad, deel ik u mede, dat ik mij in verbinding heb gesteld met de heer Van der Touw, hoofd van het Bureau Groningen van het Departement van maatschappelijk werk, die op Woensdag j.l. een bezoek aan Sellingen heeft gebracht.

Ik heb de situatie, zoals die door uw bestuur werd uiteengezet, met genoemde heer Van der Touw besproken en - aangezien het garanderen van een geldlening door de gemeente immers in hoge mate afhankelijk is van toe te kennen rijkssubsidie - geïnformeerd of met grote waarschijnlijkheid op finaciële rijkshulp gerekend zou kunnen worden.

Het spijt mij u te moeten berichten, dat de heer Van der Touw geen enkele toezegging kon doen. In elk geval is het zo, dat u er niet op moet rekenen, dat het gebouw in September of Oktober van dit jaar gereed kan zijn, wanneer deze bouw van het toekennen van rijkssubsidie moet afhangen.

De heer van der Touw deelde mij mede, dat hier de normale weg bewandeld dient te worden. Dit houdt in, dat:

  1. uw Stichting rechtspersoonlijkheid moet hebben; de stichtingsakte moet dus eerst gepasseerd zijn;
  2. u een aanvraag om subsidie indient, in tweevoud, aan het Ministerie van Maatschappelijk werk, via het Bureau Groningen, Rode Weeshuisstraat l;
  3. deze subsidieaanvraag vergezeld gaat van een duidelijke begroting - baten en lasten - van de bouwkosten en de inventariskosten;
  4. eveneens wordt overgelegd een exploitatiebegroting (die sluitend moet zijn);
  5. de subsidieaanvraag tevens vergezeld gaat van een sociale schets van het buurtschap Harpel.

Helaas heeft de heer Van der Touw geen tijd kunnen vinden u in Harpel te bezoeken.

Het komt mij voor, dat de zaak langs deze weg wel niet op korte termijn haar beslag zal krijgen, althans niet binnen de tijd, die u zo graag wilt. Nochtans mag ik u in overweging geven bedoelde subsidieaanvraag zo spoedig mogelijk in te dienen en tevens hierbij nog uitvoerig de bedoeling van het dorpshuis uiteen te zetten.

De chef van de dienst voor sociale zaken,


Nog meer historie?

© Harpel.nl - Sitemap - Disclaimer