Historie

Historie

Brief aan de gemeente Vlagtwedde over bouw buurthuis

Harpel 1 mei 1956.

Aan afd. sociale zaken
Van Gemeente secretarie
te Sellingen.

Te Harpel is tot stand gekomen de stichting Buurthuis Harpel. Deze stichting stelt zich ten doel de sociale en culturele belangen van Harpel te bevorderen. De statuten zullen een dezer dagen de notaris passeren, zodat dan rechtspersoonlijkheid is verkregen. Bij de stichting zijn inmiddels aangesloten alle plaatselijke verenigingen.
Geen enkele vereniging maakt hierop een uitzondering. In het bestuur der stichting zitten vertegenwoordigers van elke vereniging.

De deelnemende verenigingen zijn
  1. Zangvereniging met 24 leden
  2. Jongemannenvereniging 10 leden
  3. Meisjesvereniging 20 leden
  4. Evangelisatievereniging 60 leden
  5. Plaatselijkbelang. Deze omvat de gehele bevolking.
  6. Schoolvereniging 30 leden

Het bestuur bestaat uit 9 leden, zodat elke vereniging met twee vertegenwoordigers in het bestuur zitten. Het grote probleem is de financiering van het gebouw, dat zal moeten verrijzen. De Stichting denkt hierbij aan een lening met garantie van de gemeente Vlagtwedde.

Door bijdragen van de aangesloten verenigingen, door verhuur van lokalen en door 't organiseren van cursussen, denkt het stichtingbestuur de explotatie sluitende te krijgen. Wil dit niet gelukken dan hoopt het stichtingbestuur op een zodanige subsidie van de gemeente Vlagtwedde, dat de explotatierekening sluitend.

De verenigingen die wekelijks vergaderen behoren de zangvereniging, de jongemannen en meisjesvereniging, de evangelisatievereniging. Periodiek vergaderen Plaatselijk Belang en de schoolvereniging.
Bij verhuur van de lokalen zal rekening gehouden moeten worden met ledental en duur der bijeenkomst, terwijl feestelijke jaarvergaderingen aan een verhoogd tarief onderworpen zullen zijn. Welke tarieven zullen gelden voor de verschillende lokalen kan nu nog niet worden vastgesteld, maar een bedrag van f 2,50 per uur zal daar zeker mee gemoeid zijn. Is dit bedrag onvoldoende, dan moet het iets verhoogd worden.

Tegenover de inkomsten, die ook nog kunnen bestaan uit donaties, subsidies en legaten, staan de uitgaven. We schatten de uitgaven voor rente enz. op f 920. per jaar
voor verwarming en verlichting op f 200. per jaar
voor onderhoud en schoonhouden op f 300. per jaar.
De afschrijving hebben we gesteld op f 500. per jaar.
De plaats Harpel zelf is genegen om zeker een bedrag van f 2000. voor eigen rekening te nemen, welk bedrag misschien nog iets opgevoerd kan worden.

Wij beseffen wel dat deze gegevens, zolang de rechtspersoonlijkheid niet verkregen is, onvoldoende zijn om voor subsidie in aanmerking te komen. Zodra echter de statuten de notaris zijn gepasseerd, zullen we een exemplaar van de statuten toezenden. Wanneer het nodig mocht blijken, dat U ook de beschikking moet hebben over bestek en tekening van het gebouw, dan zullen we ons best doen ook deze aan U te zenden.

Met grote aandrang vraagt Harpel in dezen dan het Bestuur der Stichting Buurthuis in aanmerking te mogen komen voor de hoogst mogelijke subsidies.
De bewoners van Harpel zijn, voor zover ze hiertoe in staat zijn, gaarne bereid daadwerkelijk bij de bouw en de voorbereiding van de bouw mede te werken.

Mocht U, alvorens uw krachten voor ons in te zetten meerdere gegevens nodig hebben vraagt U dan maar en wij zullen trachten aan Uw verlangen te voldoen.

P.S De statuten der Stichting heb ik nog bij in kunnen sluiten.

Hoogachtend,
Namens Bestuur Buurthuis Harpel
H. Tiersma

Bovenstaande brief is naar beste kunnen overgetikt van het originele handschrift, omwille van de leesbaarheid zijn de veelvuldig gebruikte afkortingen voluit geschreven.


Nog meer historie?

© Harpel.nl - Sitemap - Disclaimer