Tjeerd de Jong

Hannekemaaiers. (9)

Seizoenarbeiders uit Duitsland.

Tjeerd de Jong.

Waardering

Hannekemaaier

Natuurlijk waren er onder hen wel lieden die aan het negatieve beeld van de hannnekemaaier voldeden, maar over het algemeen waren deze "gastarbeiders" ijverige, harde werkers, die hun vak uitstekend verstonden.

Een voorbeeld daarvan vinden we in "Aldfaers Groun" van J P Wiersma. Daarin wordt beschreven hoe de boer met zijn op bezoek zijnde landheer naar "it miedstik" gaat om naar het grasmaaien te zien.

"Fetse-boer tôge in ammerke mei sûpe en in timke droechspek nei de mieretinte ta: in smûk nêst dêr't de kofjet-tel oan 't spit hong boppe in mannich gluorkjende steallen en prikken. Wilens forkleare lãnhearre syn eagen aan oan de linige slach fan de mieren. Dêr gyngen hja trijeresom njonken inoar, de de rêgen yn é bocht, en leinen mei de skerpe seinen de bloeijende stannen oan swèën. En de stannenflijden har del: rits-rûts!..rits- rûts!, it wiene keunstners yn krêft en kinnen. Altomets loeken hja de rêch rjocht, nemen de strikel en skerpen de sneed.

Yn 't kofje-healûrke joegen de mieren har by de tinte del: knoarren brea, bilein mei spek, tsjokke stikke bôle mei in hompe griene tsiis der op en in timpke switserske bôle nei. Mei kûmffollen sûpe waerd dat troch de kiel spield. Ta beslût namen hja noch in kûmfol waerme kofje. Doe hienen hja wer azem om oan 't wurk toe gean. Hja joegen har by 't harspit del en lieten de harhammer op é sneed falle: hwant it ark moast opskerpe wurde. Treiris deis hjarren hja: oerdeis, thétiid wer, en jouns om sawn ûre jitris"

Copyright © 2006 Tjeerd de Jong

Kaartje Hannekemaaierspad


| Deel 1 | Deel 2 | Deel 3 | Deel 4 | Deel 5 | Deel 6 | Deel 7 | Deel 8 | Deel 9 | Deel 10 | Deel 11 | Deel 12 |


Bronnen:
"It Beaken", tijdschrift fan de Fryske Akademy, jiergong XLIX 1987, nr 4.
A. Eiynk e.a. "Werken over de grens" 350 jaar geld verdienen in het buitenland 1993.
"Hasselt Historael", jaargangen 1987 en 1999.
Ulbe van Houten "De sùnde fan Haitze Holwerda".
J.N. Leget, "Hollandgangerei", 1988.
Korn. Mulder, "Hannekemaaiers en kiepkerels", 1971.
Pieter Terpstra, "Tweeduizend jaar geschiedenis van Friesland".
Ryksargyf, Leeuwarden.
G. Vrielmann-Jacobs, "Pikmäier in Uelsen".
J.P. Wiersma, "Aldfaers Groun" {Bildfan in tiidrek, 1860-1940}, 1948.

De schrijver:
Tjeerd de Jong is de zoon van meester de Jong, die 3 jaar hoofd van de school was eind jaren '20, Tjeerd heeft later op het gemeentehuis in Sellingen gewerkt, is naar Emmeloord verhuist maar heeft altijd nog een bepaalde binding met Harpel, omdat pa daar zo graag woonde en werkte. Het boekje dat uitkwam ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van de school in 1995 is mede door Tjeerd geschreven.

© Harpel.nl - Sitemap - Disclaimer - Nonix