Dorpenronde 13 januari 2004

Harpelers zijn zelfvoorzienend!

Goede sfeer en hoge opkomst bij de dorpenronde op Harpel

Dinsdagavond 13 januari 2004 werd de zesde dorpenronde van gemeente Vlagtwedde gehouden. Deze keer was Harpel aan de beurt. Rond 19.00 uur kwamen de eerste bezoekers binnen in het buurthuis van Harpel. In totaal waren er zo'n 53 mensen aanwezig, waarvan ongeveer 41 dorpsbewoners.

Waarom de dorpenronde?

Sinds maart 2002 is het dualisme in de gemeentelijke politiek ingevoerd. Kern van het dualisme is de ontvlechting tussen raad en college. De raad geeft de kaders aan waarbinnen het beleid van de gemeente moet passen en het college vult deze kaders in. Om deze kaders te kunnen stellen, heeft de raad informatie nodig. Informatie van u als burger. Als volksvertegenwoordigers willen raadsleden graag invulling geven aan de wensen en behoeften in de samenleving. Door met u in gesprek te gaan, geeft de raad invulling aan wat wordt genoemd 'burgerparticipatie'. 'Burgerparticipatie' biedt inwoners en organisaties van de gemeente de mogelijkheid om de politieke agenda van de gemeenteraad van Vlagtwedde te beïnvloeden. De raad hoort graag signalen uit de samenleving. Of zoals een raadslid zei: "We moeten uit onze ivoren toren komen en de discussie met de bevolking opzoeken".

Om deze discussie met de bevolking aan te kunnen gaan, is het initiatief 'dorpenronde' in het leven geroepen. Doel van de bijeenkomst is het uitwisselen van ideeën en suggesties over aangelegenheden die betrekking hebben op het wonen en leven in de desbetreffende dorpen. Tijdens deze avond komen er vragen aan bod als; "Wat wilt u als inwoner graag veranderd zien?, Hoe zal Harpel er in 2020 uit moeten zien?, Wat voor soort recreatie en toerisme is gewenst? en Op welke wijze kan de verkeersveiligheid in uw dorp verbeterd worden?"

Aan de hand van vier thema's, 'recreatie & toerisme', 'Harpel in 2020', '(verkeers)veiligheid' en 'voorzieningen', werd er in groepen gediscussieerd over wat wenselijk zal zijn in Harpel. Er werd goed gediscussieerd en er heerste een gemoedelijke sfeer.

'recreatie & toerisme'

Bij de groep 'recreatie & toerisme' zit een gemengd gezelschap van mensen van 'buiten' - die gemiddeld zo'n vier jaar op Harpel wonen - en 'oorspronkelijke' bewoners. Eén mevrouw heeft logies en ontbijt op Harpel. Er is vooral rust te vinden in Harpel en eigenlijk wil iedereen dit vooral zo laten. Vooral geen grote pretparken. Het toerisme wordt gekenmerkt door kleinschaligheid en veel wandelaars en fietsers. Een theehuis zal wel een extra aanwinst zijn. Zaak is wel de fietspaden goed schoon en vrij van brandnetels te houden. Ook zal het leuk zijn als er meer culturele activiteiten zomers zouden plaatsvinden, zoals concerten en toneel. Conclusie van deze groep ten aanzien van 'recreatie & toerisme' is dat het vooral zo moet blijven zoals het is, maar dat de gemeente wel het één en ander moet blijven promoten zodat de mogelijkheden die er zijn op Harpel ook blijven.

In de groep 'recreatie & toerisme' kwamen ook kort de andere thema's nog even aan bod. De groep uitte de wens dat de gemeente meer zal investeren in goedkopere koop- of huurwoningen om de vergrijzing tegen te gaan. Voor veel jonge mensen is het te duur om een huis te kopen op Harpel. Ook is een betere bewegwijzering nodig, vooral op de weg van Smeerling naar Harpel. Tot slot wordt er s'winters niet of slecht gestrooid op de uitvalswegen naar Stadskanaal, waardoor Stadskanaal moeilijk bereikbaar is.

'Harpel in 2020'

De Harpelers zijn erg tevreden over hun dorp en willen het graag laten zoals het nu is. Maar tegelijkertijd vraagt dit wel om investeringen in Harpel. Om in 2020 nog het Harpel te kunnen zijn van vandaag de dag zijn de volgende zaken nodig. Er moeten nieuwe en goedkopere woningen worden gebouwd voor starters en de kavels die te koop zijn, zijn te duur (€ 175.000 per stuk). Een buurtbus voor ouderen zal een goede vervoersoptie zijn. De Harpelers vangen dit nu zelf op. Het buurthuis en de school moeten blijven. De peuterspeelzaal moet een aparte ruimte krijgen. Dit ook met het oog op de nieuwe wet- en regelgeving.

Ook deze groep discussieert nog even door over de andere onderwerpen. De gemeente Vlagtwedde krijgt een pluim voor haar strooibeleid, maar een betere samenwerking met de gemeente Stadskanaal is wel gewenst. Het onderhoud aan sloten en fietspaden laat wel te wensen over. De ecologische hoofdstructuur is niet uitgebreid. Ook de bewegwijzering op de paddestoelen kan beter. Het zal eveneens wenselijk zijn om meer verlichting te hebben voor het buurthuis. Tot slot wordt nog aangegeven dat het ophalen van landbouwplastic niet meer gebeurd. Men had hier betere voorlichting over willen krijgen. Nu moet men het zelf wegbrengen naar Ter Apel of Stadskanaal. Er wordt gevraagd of het ook mogelijk is een grote container te plaatsen.

'(verkeers)veiligheid'

De groep '(verkeers)veiligheid' geeft Harpel voor veiligheid een 8. Een hoog cijfer, maar er blijft ook nog wat te wensen over. Ter verbetering van de veiligheid zal het wenselijk zijn om beter te snoeien. De bermen zijn anders te smal om elkaar goed te passeren. Ook moet het gesnoeide materiaal eerder worden opgehaald.
Bij de school wordt te hard gereden; een 30 kilometer zone zal een optie zijn om het voor de kinderen veiliger te maken. Ook wil men graag meer verlichting aan de Molenkampweg.
Strooiauto Bij gladheid moet beter gestrooid worden op de Molenkampweg en Turfweg. Ook wordt opgemerkt dat er wel telefonisch contact is geweest met het gemeentehuis over het ophalen van bladeren, maar dat dit niet gebeurt.

Tot slot komt de doktersdienst en de bezorging van de Ter Apeler Courant nog aan bod. Probleem met de doktersdienst is dat mensen in Winschoten of Scheemda hun medicijnen moeten ophalen. Dit is onbekend gebied, waardoor men lang moet zoeken. Stadskanaal is bijvoorbeeld dichterbij. Wat betreft de Ter Apeler Courant; deze ontvangt niet iedereen deze.

'voorzieningen'

Harpel heeft een school, een peuterspeelzaal en een buurthuis. Momenteel is men bezig de school uit te breiden met een derde lokaal. De Harpelers geven aan zichzelf zoveel mogelijk te willen redden, maar ook graag (waar nodig) een beroep te willen doen op de gemeente. Ook bij deze groep komt de doktersdienst weer ter sprake met dezelfde klacht: 'het ophalen van medicijnen in Winschoten en/of Scheemda'. Het verzoek wordt gedaan om als gemeenten met elkaar hierover te overleggen. Het sportveld van Harpel komt eveneens ter sprake. Plaatselijk Belang maait het veld, maar het onderhoud kan beter. Graag zal men geld willen van de gemeente voor attributen als voetbalnetten. Burgemeester Broertjes verwijst hierbij naar het stimuleringsfonds dat bestaat voor sportinitiatieven (voor meer informatie: Floor Aukema 0599-320296). De riolering is een ander punt van aandacht. Bij hevige regenval kan het water niet wegstromen. Ook de verlichting bij het buurthuis wordt wederom genoemd. De bochten/bermen van Harpel zijn ook aan een opknapbeurt toe. Via bermversteviging zal een snelle oplossing mogelijk zijn. De groep noemt ook het gerucht over de afsluiting van de weg tussen Smeerling en Harpel. De gemeente Stadskanaal zou plannen hebben in deze richting. Gemeente Stadskanaal zal dit echter eerst moeten publiceren op haar gemeentepagina in de Nieuwsbode, zodat men bezwaar kan aantekenen. Gemeente Vlagtwedde zal eens informeren bij gemeente Stadskanaal. De bewegwijzering richting Harpel wordt ook in deze groep genoemd. Tot slot wordt de wens geuit om voor geheel Harpel een snelle internetverbinding te verzorgen vanuit de gemeente.

Rondvraag

Tijdens de rondvraag wordt aangegeven dat betere communicatie gewenst is over het ophalen van landbouwplastic.

Ook wordt opgemerkt dat de wisseling van het college geen schoonheidsprijs verdient.

In Harpel is de sirene niet te horen. Als er sprake is van een calamiteit gaan er politiewagens rijden om de bevolking te waarschuwen in die gebieden waar de sirenes niet te horen zijn.

De prijzen van de kavels worden ook nog besproken. De kavels zijn zo duur, door de hoge kosten die de gemeente moet bijdragen aan het woonplan. Om dit te kunnen bekostigen heeft de gemeente gekozen om een deel van deze kosten door te berekenen in de prijs van de kavels. Andere gemeenten laten dit bijvoorbeeld doorberekenen in de afvalstofheffing, maar dan betaalt iedereen er aan mee. Gemeente Vlagtwedde vindt haar oplossing reëler.

Er wordt opgemerkt dat de kosten van de vuilstort van Stadskanaal en Ter Apel verschillend zin, evenals het strooibeleid en het wegonderhoud. Kan hier iets voor geregeld worden?

De bermen moeten geschraapt worden.

Voor vragen en/of klachten ten aanzien van de bezorging van de Ter Apeler Courant kan men terecht bij Bureau Communicatie (0599-320178).

Conclusie

Het was een gezellige avond met een hoge opkomst en goede discussies. De Harpeler bevolking wil zichzelf zoveel mogelijk redden en helpen elkaar als dorpsgenoten daar waar het nodig is. Toch is het ook goed af en toe een beroep te kunnen doen op de gemeente. Met het oog op de toekomst zijn dit vooral investeringen in goedkopere woningen voor starters en in het onderhouden en behouden van de huidige voorzieningen. Recreatie en toerisme moeten vooral kleinschalig blijven en voor ieders veiligheid is het van belang dat het afval op tijd wordt opgehaald en dat het groenonderhoud goed bijgehouden wordt. Tot slot zal het in ieders belang zijn Harpel duidelijk op de bewegwijzering te zetten. Hopelijk kunnen we in 2020 Harpel dan nog steeds vinden voor een goed gesprek.

 

Met dank aan Judith Boekel (Communicatiemedewerkster Gemeente Vlagtwedde)

© Harpel.nl - Sitemap - Disclaimer